Denna artikel ingår i serien om
A R K I T E K T U R
Arkitektur
Arkitekt
Arkitekturens historia
Arkitekturteori
Byggnadskonstruktion
Byggnadsmaterial
Byggnadstyper
Landskapsarkitektur
Ljusarkitektur
Inredningsarkitektur
Fysisk planering
Hitta fler artiklar i
Arkitekturportalen

En landskapsarkitekt arbetar på olika sätt med den yttre miljön. Utbildningen i Sverige är femårig (300 högskolepoäng) och äger rum vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala och dess filial i Alnarp.

Landskapsarkitektur handlar om främst fysisk planering och gestaltning (utformning) av stadens platser, till exempel torg, gaturum, parkeringsplatser, parker, trädgårdar och grönområden, liksom av naturreservat, rekreationsområden, golfbanor och andra anläggningar. De flesta gestaltande landskapsarkitekter arbetar som privatpraktiserande konsulter i projekt tillsammans med arkitekter och andra tekniska experter. Kommunerna har landskapsarkitekter anställda på parkförvaltningar eller motsvarande. Planerande landskapsarkitekter arbetar oftast på kommuner och länsstyrelser, men också inom privat verksamhet. Ett arbetsområde för landskapsarkitekter är att skapa en god livsmiljö.

Se även

redigera