Tortuositet eller tortositet är det samma som slingrighetsfaktorn i marken, d.v.s. ett mått på den omväg som vattnet tvingas ta i marken runt partiklar och dylikt. Slingrighetsfaktorn antas vara oberoende av markens vattenhalt och tension.