Öppna huvudmenyn

Torrkokning innebär att ett värmeelement är aktivt men förväntad kylning uteblir. Det kan till exempel inträffa om en spisplatta slås på av misstag eller genom att en påslagen platta glöms bort. Om kylningen i en kärnreaktor är otillräcklig, förångas kylmediet varpå torrkokning inträffar på torrlagda härdelement. Torrkokning i en kärnreaktor är synnerligen problematiskt då de delar av bränslestavarna som består av zirkoniumoxid torrläggs, när temperaturen stigit till 700°C reagerar dessa med vattenånga varvid explosiv vätgas alstras.

Torrkokning i köksmiljö kan orsaka brand genom antändning av exempelvis matrester varefter lågorna sprider sig till köksinredningen. Fett i köksfläkten som antänds bidrar ibland ytterligare till eldens spridning. Vid torrkokning kan den giftiga gasen kolmonoxid bildas, denna bildas då maten förbränns på ett ofullständigt sätt. Den kemiska process som inleds vid torrkokning kan vara förbränning eller förkolning beroende av vilken grad av syre som har tillförts vid torrkokningen. Vid förkolning bildas kol och tjära.

Sanering av köksmiljöRedigera

Det finns flera sätt att sanera lukt från torrkokning. Bland annat fungerar ättika i öppna behållare som en luktabsorbent. Sannolikt är det någon typ av oxidering som sker mellan förångade partiklar av ättikan som reagerar med de estrar som skapats vid förbränningen. Därutöver bör man också tvätta så mycket av exponerade textilier som möjligt, då dessa tenderar att absorbera lukt. Gärna med torktumling då detta vädrar ur kläderna bättre, detta kan dock under själva torktumlingen leda till viss röklukt i det utrymme som torktumlaren står i. Beroende på utrymmets storlek och ventilation kan lukten bestå ett kortare tid. Vädring kan vara en annan metod, men är inte lika verkningsfull. Man bör dock noga vädra ut den lokal där torrkokningan har ägt rum. Vid förkolning bildas kol samt estrar och tjärämnen. Tjärämnen omfattar bland annat Polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

När man röksanerar efter en brand skickas samtliga textilier till kemtvätt, vilket är det mest effektiva. Vanlig tvätt kan också fungera, men kan ge ett sämre resultat. I storskaliga och industriella sammanhang (som efter brand) görs denna typ av sanering med reaktivt syre det vill säga ozon.

OlycksstatistikRedigera

Bränder till följd av torrkokning sorteras i Räddningsverkets statistik in under kategorin "glömd spis". Enligt verket orsakade glömda spisar fyra dödsbränder i Sverige 2007.

Se ävenRedigera