Ting kan syfta på:

 • Ting – inom juridiken benämningen på sammanträde för huvudförhandling, se tingsrätt
 • Ting – i äldre tid benämning på ett möte där alla fria män avhandlade gemensamma angelägenheter och tvister kunde lösas genom förlikning eller efter dom, se allting
 • Tingsrätt – en domstol med första instans och allmän underrätt i både Sverige 1971– och Finland 1993–
 • Häradsrätt – underrätten i allmänna mål på landsbygden i Sverige –1970 och i Finland –1993
  • Tingslag – beteckningen för häradsrättens domkrets
 • Rådhusrätt – underrätten i allmänna mål i städer i Sverige och Finland, ersatt med tingsrätt
  • Kämnärsrätt – en sedan 1849 upphävd underdomstol i Sveriges städer
 • Räfsteting – från medeltiden ett av de ting i Sverige, där kungens domsrätt utövades upphörde 1614/1615
 • Lagmansting – ting som hölls under lagmannens ledning och där lagmansrätt dömde
 • Landsting (historiskt) – ett ting för ett helt landskap
 • Ting (Gotland) – äldre minsta rättskrets på Gotland
 • Lagting (historiskt) – i det forntida Norge de församlingar, som i de gamla norska lagdömmena (tingslag) utövade rättsskipning

Politiska församlingarRedigera

 • Allting – politiska församlingar för lagstiftning, rättskipning och förvaltning i det forntida, vikingatida och medeltida Norden
 • Stortinget – den lagstiftande församlingen i Norge 1814–
 • Folketinget – Danmarks lagstiftande församling 1953–
 • Alltinget – Islands lagstiftande församling 930–
 • Ålands lagting – det självstyrda Ålands parlament
 • Løgting – Färöarnas lagstiftande församling

Se ävenRedigera