Tillsyn

typ av institutionaliserad kontrollfunktion med granskning som genomförs med stöd av lag och (vanligen) en möjlighet för tillsynsmyndigheten att besluta om någon form av ingripande
(Omdirigerad från Tillsynsmyndighet)

Tillsyn, en term som är vanligt förekommande i svensk författningstext. Någon sträng definition av vad som avses med tillsyn finns inte. Enligt den statliga Tillsynsutredningen är kärnan i all tillsyn "granskning som genomförs med stöd av lag och (vanligen) en möjlighet för tillsynsmyndigheten att besluta om någon form av ingripande".[1]

Exempel

redigera
  • "Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter eller villkor som har meddelats i anslutning till lagen följs när det gäller frågor om driftsäkerheten hos det nationella elsystemet." (12 kap. 1 § första stycket ellagen)
  • "Tillsynsmyndigheten ska ha tillsyn över att denna lag, de beslut om skyldigheter, åtaganden eller villkor som har meddelats med stöd av lagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs." (11 kap. 1 § första stycket lagen [2022:482] om elektronisk kommunikation)

Källor

redigera