Tilläggsförluster (ht) eller lokala förluster kallas de punktmässiga strömningsförlusterna inom rörströmningen, som särskilt uppstår vid förekommande sektionsminskningar, sektionsökningar, rörböjar och brotrummepassager. Dessa tilläggsförluster måste adderas till de strömningsförluster som normalt uppstår vid stationär strömning i raka rör.

där

Allmän formel redigera

Den allmänna formeln för beräkning av enskilda tilläggsförluster brukar se ut enligt följande:

 

där

Motståndskoefficienten kt anger alltså energiförlusten som en andel av hastighetshöjden. Värdet är en funktion av Reynolds tal och geometrin där förlusterna uppstår. Ibland brukar indexet t bytas ut mot indexet a (acceleration) när det rör sig om en hastighetsökning (sektionsminskning) och indexet r (retardation) när det rör sig om en hastighetssänkning (sektionsökning).

Sektionsminskning redigera

 

där 0,05 < ka < 0,60. Avrundade sektionsminskningar ger betydligt lägre värden på ka än skarpkantade sektionsminskningar. Högst värden fås när inloppsröret sticker ut.

Sektionsökning redigera

 

där

  • A = Tvärsnittsarea (m2)
  • Om A1 << A2, till exempel om ledningen mynnar ut i en stor bassäng, brukar kr sättas till 1.

Rörkrökspassager redigera

 

där

  • 0,05 < kk <0,50

Koefficienten kk är en funktion av avlänkningsvinkeln (θ), kvoten mellan rörkrökningsradien och ledningsdiametern (rk/d) samt den relativa skrovligheten (ke/d).

Brotrummepassager redigera

 
 

där

Vid skarpkantad inströmning sätts ofta kin = 0,50. Ofta sätts kut till 1,00. Om brotrummans längd (L) är kort (max 10-15 meter), utgörs nästan hela höjdförlusten av inloppets och utloppets beskaffenhet. Om brotrumman däremot är lång (100-200 meter eller mer) styrs höjdförlusten nästan enbart av brotrummans strömningsegenskaper. Notera att ovanstående ekvation gäller i princip bara för fullgående trummor.