Svenskt porträttgalleri

uppslagsverk
(Omdirigerad från Svenskt Porträttgalleri)

Svenskt porträttgalleri är ett biografiskt uppslagsverk i 26 "avdelningar" i 48 band (av författaren kallade häften), som utkom 1895–1913.[1]

Svenskt porträttgalleri, avdelning XXV, häfte 1,
Riksdagens första kammare

Bakgrund

redigera

Initiativet till utgivningen togs 1895 av bokförläggaren Hasse W. Tullberg och den ombesörjdes av läroverksadjunkten vid Norra Real i Stockholm, Albin Hildebrand. De olika delarna utgavs av särskilda redaktörer med specialkunskaper på det fält varom bandet handlade, Hildebrand själv redigerade de delar som berörde prästerskapet, ingenjörerna och riksdagsmännen samt generalregistret. Bokverket innehåller porträtt och biografiska data över cirka 20.600 svenska "män och kvinnor vilka under närvarande tid verka på det svenska samhällslivets alla viktigare områden och som den stora allmänheten på grund av denna deras verksamhet har intresse att lära känna". De i bokverket lämnade uppgifterna anses vara mycket noggranna och pålitliga. År 1913 sammanställde Hildebrand ett generalregister omfattande 849 sidor, där kompletterande data lämnas om samtliga omnämnda personer. Samtidigt utgavs samtliga häften än en gång, nu samlade i 17 band, inklusive generalregistret. Denna senare versions första och sjuttonde band finns digitalt återgivna på Projekt Runeberg.

Banden utgavs häftade eller som gröna klotband, präglade och med guldtext. Priset baserades på 1½ öre per porträtt, klotbandet kostade 1:75 kronor extra. Dessutom kunde de specialbeställas i halvfranskt band eller chagrin band mot extra kostnad på 2:00 respektive 4:25 kronor.

Innehållsöversikt

redigera
I. Kungahuset
II. Hovstaterna
III Konungens statsråd, Högsta domstolen, Kungl. Maj:ts kansli, beskickningar, svenska och norska avlönade generalkonsuler, konsuler och vicekonsuler
IV Överrätter, kollegier och centrala ämbetsverk
V 1896 års riksdag
VI Häradshövdingar, städernas styrelser, advokater
VII:1-7 Armens officerare och civilstat
VIII Flottans officerare och civilstat, lotsstaten, sjökrigsskolans lärare, navigationsskoleföreståndare
IX Överståthållarämbetet, länsstyrelserna, kronofogdar, häradsskrivare
X:1-13 Prästerskapet
XI Lunds och Uppsala universitet. Karolinska institutet, Stockholms högskola, Göteborgs högskola
XII:1-4 Lärarekårerna vid högre allmänna läroverk, seminarier, enskilda läroverk
XIII Läkare
XIV Ledamöter av akademier samt vittra och lärda samfund
XV Författare
XVI Tidningsmän
XVII Ingenjörer
XVIII Apotekare
XIX Bankmän
XX Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister
XXI Tonkonstnärer och sceniska artister
XXII Idkare av handel, industri och sjöfart i Stockholm
XXIII Sällskapet Idun
XXIV Veterinärer och tandläkare
XXV:1-2 Riksdagens första och andra kammare 1867-1904.
XXVI Generalregister

Referenser

redigera
  1. ^ Hildebrand Albin, red (1895-1913). Svenskt porträttgalleri. Stockholm: Tullberg. Libris 384669 

Externa länkar

redigera