Svensksundsmedaljen

samlingsnamn för tre medaljer som Gustav III lät prägla efter segrarna vid Fredrikshamn och Svensksund 1790

Svensksundsmedaljen är ett samlingsnamn för de tre medaljer, som Gustav III lät prägla efter segrarna vid Fredrikshamn och Svensksund 1790. Medaljerna delades ut vid ceremonier i SlottskyrkanKungliga Slottet den 13 februari och 14 mars 1791 samt vid motsvarande ceremonier i Stralsund den 13 mars, på Sveaborg den 10 juli, i Åbo den 24 juli, Tavastehus den 16 augusti samt i Kalmar den 18 september samma år. Medaljerna var skapade av Carl Gustaf Fehrman. De tre medaljerna var;

 • en för segern vid Fredrikshamn
 • en för segern vid Svensksund
 • en för de som deltog vid båda slagen
Svensksundsmedaljen &
Fredrikshamnsmedaljen
The battles of Fredrikshamn and Svenskund, medals for valor, 1790, by C. G. Fehrman - National Museum of Finland - DSC04107.JPG
Åtsidan av medaljen i silver samt guld, samt frånsidan av Fredrikshamnsmedaljen i silver.
Utdelad av: Sverige
TypMedalj i guld och silver
BehörighetOfficerare och underofficerare inom Krigsmakten, som fört befälet under Slaget vid Svensksund och Slaget vid Fredrikshamn
FörFör visade tapperhet
KonfliktGustav III:s ryska krig
Statistik
Först utdelad13 februari, 1791
Totalt utdelade410 i guld
230 i silver

Medaljerna fungerade som tapperhetsmedaljer.[1]

HistoriaRedigera

Gustav III skrev redan på kvällen den 15 maj 1790, samma dag som slaget vid Fredrikshamn utkämpats, till Kungliga Vitterhetsakademien.

Til åminnelse af den märkelige seger Arméens Flotta vunnitt på Ryska skiärgårs flottan den 15 Maii här vid Fredrickshamn har jag beslutat at låta slå en oval penning at af alla de offisserare som fört Befälet dels Bäras på Bröstet, dels i knaphollet efter deras grad, och som jag ärnar skiälf den bära bör eij på ena sidan vara min Bröstbild som vanan elliest föreskref. Academien anmodas at uppgifva inscription och sinnebilden på dett penningen må på dett skyndsammaste förfärdigas. Mig tyckes Bäst at inscription blef på svenska dock lämnar jag det på Academiens egitt ompröfvande.

Amphion till ankars på redden af Fredrickshamn d. 15 Maii 1790.
Gustaf[2]

Akademien följde kungens order och tog fram förslags på medalj, dock inträffade det Viborgska gatloppet som satte hela kriget på spel, varför framtagningen av medaljen dröjde. Situationen räddades dock upp av segern vid Svensksund den 9 juli. Kungen ändrade nu sin intention, och istället för en medalj blev det tre. En för Fredrikshamn, en för Svensksund och en kombinationsmedalj för de som utmärkt sig vid bägge slagen. Viktigt att påpeka är att medaljerna inte är minnestecken, utan är att anse som tapperhetsmedaljer. Samtiden kallade Fredrikshamnsmedaljen respektive Svensksundsmedaljen för Stora tapperhetsmedaljen och För tapperhet i fält (eller sjöss) för Lilla tapperhetsmedaljen.[3]

Ett annat missförstånd är att samtliga deltagande officerare fick medaljen, vilket är fel. Medaljerna delades i stort sett endast ut till officerare som för Befälet, vilket i princip endast betydde fartygets befälhavare och den främste överlevande underofficeren, och i sällsynta fall till manskap. Andra underofficerare eller manskap som utmärkte sig fick För tapperhet till sjöss, i snitt tre per fartyg i främsta linjen.[3]

MedaljeringenRedigera

Medaljeringen skedde i Stockholm i Slottskyrkan den 13 februari 1791, samt att de som inte kunnat närvara då fick möjlighet den 14 mars på kungliga Slottet. Dessutom skedde en ceremoni på Sveaborg utanför Helsingfors den 10 juli samma år, för de i Finland verksamma mottagarna, samt även i Åbo,Kalmar och i Stralsund.

Stockholm - 13 februari 1791Redigera

Medaljhögtiden ägde rum den 13 februari 1791, vilket var på dagen 20 år sedan Gustav blev kung av Sverige 1771. Kungen gick i procession till Slottskyrkan, där biskop Olof Wallqvist höll gudstjänst. Därefter vidtog medaljeringen. Först fick Gustav III sin medalj att bäras i kedja, som påhängdes honom av Överhovstallmästaren greve Adolf Fredrik Lewenhaupt och Kaptenlöjtnanten vid Livdrabantkåren Adam Ludvig Lewenhaupt. Därefter framkallades alla mottagare av Serafimerordens härold och ceremonimästaren Leonard von Hauswolff. Man började med dem som deltagit vid bägge slagen, därefter de som deltagit vid enskilt slag.[4]

De som kallades fram knäböjde framför kungen, som tog medaljerna från ett hyende som frambars av Statssekreteraren för Sjöärendena Carl Olof Cronstedt, och hängde dessa sedan runt mottagarnas hals. De som fick den mindre medaljen, fick denna ur kungens hand, och fick därefter medaljen fastsatt av Svärdsordens härold. De som medaljerades fick därefter kyssa kungens hand.[4]

Stralsund - 13 mars 1791[5]Redigera

I Mariakyrkan i Stralsund delade, i kungens ställe, generallöjtnant Johan Frans Pollet ut medaljer till 28 officerare vid en särskild ceremoni. I kyrkan hölls tal av Pollett samt av general Gustaf Mauritz Armfelt. Bland de medaljerade fanns Pollets båda söner Carl Fredrik Pollet och Carl George Filip Johan von Pollet, samt även kaptenerna Alexander Moritz von Schmitterlöw och Vilhelm Ludvig von Qvillfelt vid det Psilanderhielmska regementet i Stralsund.[6]

Efter medaljeringen höll Pollet en festmåltid för sextio officerare i kommendantshusets sal. I salen stod ett bord med kungens, Gustav III, byst omgiven av lagrar. Detta arrangemang stod ovanpå en erövrad rysk örlogsflagga och nedanför kungens byst stod följande sentenslatin: "GUSTAVO Nomine Gloria TERTIO" vilket på svenska blir "(ÅT) GUSTAV III:s Ärofulla Namn".

Utanför huset hade Pollet ställt upp fyra ryska kanoner som erövrats under Slaget vid Valkeala.

Stockholm - 14 mars 1791[7]Redigera

De som inte hade kunnat närvara den 13 februari fick en ny chans den 14 mars 1791, då Gustav III kallade dessa på förmiddagen till Kungliga Slottet. Mottagarna fick då komma till Konungens östra rum samt närvara vid kungens lever. Alla deltog i full uniform. Klockan 1 kom kungen till Audiensrummet, där alla hade samlats. Medaljerna låg på blåa hyenden, med kanter av galoner i guld.

Carl Olof Cronstedt lämnade medaljerna till kungen, samt ropade ut de som skulle belönas. Dessa kom då fram till kungen, ställde sig på höger knä, varvid kungen antingen hängde medaljen om halsen för den större varianten, eller lämnad den i handen för den mindre varianten. Därefter fick mottagaren kyssa konungens hand. För det som fått medaljen i handen, blev den fastsatt av en härold.

Sveaborg - 10 juli 1791[8]Redigera

En motsvarande ceremoni, som den i Stockholm, ägde även rum i Finland där medaljer delades ut på Sveaborg den 10 juli 1791, vilket var årsdagen av segern.[9] Själva ceremonien hölls i garnisonskyrkan på fästningen. Utdelningen utfördes av översten Carl af Klercker på uppdrag av Gustav III. Samtliga officerare som skulle motta medaljerna samlades hos af Klercker klockan 10, och man gick därefter i procession till kyrkan, där soldater på ömse sidor bildade häck. Soldaterna kom från Änkedrottningens livregemente och Stackelbergska regementet. Processionen bestod av;

I kyrkans kor stod konungen tron som var överdragen med blått kläde. De två hyendena med medaljerna bars fram till altaret, där det mottogs av regementspastorn Jacob Mallén, som lade dem på altaret. De två fanorna ställdes på ömse sidor om konungens tron. De som skulle motta medalj ställde upp sig längst fram i kyrkan, och ceremonien började med en predikan.

Därefter höll af Klercker ett tal;

Det är med ömmaste Sinnes rörelse, som jag i dag, vid detta tilfälle får tala til Eder, Mine Herrar, som förledit år bevistade Bataillerne vid Fredricshamn och uti Swensksund.

De segrar, som den Högste Nådige Guden där förlänte de Svenska Vapnen, voro en följd af vår Store, Tapre och Milde Konungs egne väl tagne Anlägningar; under Konungens Ögon och des eget höga Anförande, hafven J, Mine Herrar, stridit med Mandom och Tapperhet, samt bidragit til Segren på denna dag förledit år, som frälste Riket ifrån en hotande Undergång, och å nyo befästade Minnet af Svenska Vapnens fordna Ära. Hans Kongl. Maj:t, vår Allernådigste Konung och Herre, har i Nåder förordnat, det J skolan bära et Hederstekn till Åminnelse och Belöning för ådagalagd Tapperhet - hvilket, på Allernådigste Befallning å Konungens höga vägnar, jag får Eder nu tildela. Emottagen och bären det; påminnen Eder, at altid hembära Tacksägelse til den Alsmägtige Guden, som beskyddat och bevarat vår Högtälskade, Store och Tappre Konung uti de största faror, som välsignat Svenska Vapnen med Segrar, och som givit Fäderneslandet Fred.

GUD BEVARE KONUNGEN!

Därefter delades medaljerna ut, och prästen avslutade gudstjänsten. Alla tågade därefter ut kyrkan i samma ordning som de kom. Af Klercker höll därefter en middag för 50 personer.

Åbo - 24 juli 1791[10]Redigera

Söndagen den 24 juli 1791 hölls i Åbo domkyrka en ceremoni där guldmedaljer delades ut till officerare vid Livdragonregementet, Åbo läns infanteriregemente och Björneborgs läns infanteriregemente.

Tavastehus - 16 augusti 1791[11]Redigera

Den 16 augusti 1791 hölls i landshövdingeresidenset i Tavastehus en ceremoni där guldmedaljer delades ut till 17 närvarande och två frånvarande officerare vid Nylands och Tavastehus dragonregemente samt 3 officerare från Nylands infanteriregemente. Medaljerna delades ut av landshövdingen i Åbo och Björneborgs län tillika statssekreterare för arméns ärenden[12], Ernst Gustaf von Willebrand, som även höll ett tal till de medaljerade. Efter medaljeringen bjöd landshövdingen i Nylands och Tavastehus län Johan Henrik Munck alla närvarande på middag.

Kalmar - 18 september 1791[13]Redigera

I Kalmar domkyrka delade landshövdingen Michael Anckarsvärd, den 18 september 1791, ut guldmedaljer till de officerare vid Kalmar regemente och Arméns flotta som tilldelats medaljerna efter Slaget vid Fredrikshamn och Svensksund.

MedaljernaRedigera

 
Svensksundsmedaljens åtsida
 
Arvid Julius Egerströms Fredrikshamnsmedalj, i silver med kedja.

Medaljerna graverades av Carl Gustaf Fehrman och delades ut i två storlekar:[1]

Totalt skall det ha tillverkats 410 medaljer i guld och 230 i silver.[14]

FredrikshamnsmedaljenRedigera

Medaljen delades ut till de som deltagit i Slaget vid Fredrikshamn den 15 maj 1790. Det skall minst ha delats ut 5 stora medaljer i guld och 27 mindre.[14] Medaljen som är oval till formen, vilar på ett ankare. Ovalen visar på åtsidan segergudinnan Victoria stående på stäven av ett erövrat ryskt fartyg, troligen en xebec med en svensk örlogsflagga hissad, hon håller i sina händer lagerkransar. På däck samt i vattnet kan man se en sjunkande rysk örlogsflagga. Ovalen har en kantbård i pärlstav.

Frånsidan har även den en kantbård av pärlstav samt en sentens omgiven av en lagerkrans, sentensen säger;

40
FIENTELIGE
FARTYG
ERÖFRADE
DEN 15 MAII
1790

SvensksundsmedaljenRedigera

Medaljen delades ut till de som deltagit i Slaget vid Svensksund den 9 juli 1790. Det skall minst ha delats ut 7 av den stora guldmedaljen och 145 av den mindre.[14] Medaljen som är oval till formen, vilar på ett ankare. Ovalen visar på åtsidan segergudinnan Victoria stående på stäven av ett erövrat ryskt fartyg, troligen en xebec, med en svensk örlogsflagga hissad, hon håller i sina händer lagerkransar. På däck samt i vattnet kan man se en sjunkande rysk örlogsflagga. Ovalen har en kantbård i pärlstav.

Frånsidan har även den en kantbård av pärlstav samt en sentens omgiven av en lagerkrans, sentens säger;

53
FIENTELIGE
FARTYG
ERÖFRADE
DEN 9 JULII
1790

KombinationsmedaljenRedigera

Medaljen delades ut till de som deltagit i bägge slagen ovan. Det skall minst ha delats ut 5 av den stora i guld (kungen inräknad), och 75 av den mindre.[2] Åtsidan var lika med de ovan nämnda medaljerna, medan frånsidan hade en annan inskription som löd;

40
FIENTELIGE
FARTYG
ERÖFRADE
DEN 15 MAII
OCH 53
DEN 9 JULII
1790

Mottagare (ej komplett)Redigera

KombinationsmedaljenRedigera

StörreRedigera

I guldRedigera
 • Gustaf III - tilldelad 12:e storleken i guld den 13 februari 1791.[15]
 • Claes Hjelmstierna, överstelöjtnant vid Arméns flotta, chef för 9. divisionen, chef på Chefsbåten nr 1 - Tilldelad 12:e storleken i guld den 10 juli 1791.[16]
 • Sten Casimir Lewenhaupt, överste i Armén och kaptenlöjtnant vid Livdrabanterna - Tilldelad 12:e storleken i guld.[15]
 • Gustaf Adolf Leijonancker, major vid Arméns flotta, chef för 10. divisionen, chef för Chefsbåten nr 2 - 12:e storleken i guld.
 • August Fredrik Palmfelt, kapten vid Södermanlands regemente och stabsadjutant - 12 storleken i guld[17]
 • Johan Frans Pollet, generalmajor - Tilldelad 12:e storleken i guld den 13 mars 1791.[9]
 • Mårten Reinhold de Pont, kapten vid Arméns flotta - Tilldelad 12:e storleken i guld den 10 juli 1791.[16]
 • Carl Fredrik Toll, kapten vid Arméns flotta, chef för 7. divisionen, chef på jakten Fortuna. - Tilldelad 12:e storleken i guld den 10 juli 1791.[16]
 • Adolf Fredrik Virgin, kapten vid Arméns flotta, chef för 3. divisionen, chef på galären Stockholm - 12 storleken i guld.[18]
I silverRedigera
 • Bruselius, sergeant på kanonjolle nr. 29 - 12 storleken i silver.[15]
 • Bäckström, sergeant på galären Calmar - 12 storleken i silver.[15]
 • Dammerström, överstyrman på kanonjolle nr 65. - 12 storleken i silver.[15]
 • Detrell, sergeant på kanonjolle nr 6 - 12 storleken i silver.[15]
 • Reijnhold Fischer, sergeant på galären Nerike - 12 storleken i silver.[15]
 • Flodman, överstyrman på kanonjolle nr 33 - 12 storleken i silver.[15]
 • Forsman, styckjunkare på kanonjolle nr 18 - 12 storleken i silver.[15]
 • J. K. Grönvall, underskeppare på galären von Seth - 12 storleken i silver.[15]
 • Anders Haglund, överskeppare på galären Wrede. - 12 storleken i silver.[15]
 • Halldén, styckjunkare på udema Thorborg. - 12 storleken i silver.[15]
 • Isr. Hallén, underskeppare på udema Thorborg. - 12 storleken i silver.[15]
 • Hellberg, underskeppare på galären Stockholm. - 12 storleken i silver.[15]
 • C. G. Hellstén, sergeant på kanonjolle nr 27 - 12 storleken i silver.[15]
 • Johan Hellsten, sergeant på kanonjolle nr 9. - 12 storleken i silver.[15]
 • David Herlitz, överskeppare på galären Nerike - 12 storleken i silver.[15]
 • Johan Petter Hesselius, sergeant på turuma Norden - 12 storleken i silver.[15]
 • Krumhorn, sergeant på kanonjolle nr 28 - 12 storleken i silver.[15]
 • Kumlander, styckjunkare på galären Svärdsorden - 12 storleken i silver.[15]
 • Lagerros, sergeant på kanonjolle nr 8 - 12 storleken i silver.[15]
 • Lilja, överstyrman på kanonjolle nr 21 - 12 storleken i silver.[15]
 • Jöran Lybeck, underskeppare på turuma Norden - 12 storleken i silver.[15]
 • Jakob Mangström, sergeant på kanonjolle nr 23 - 12 storleken i silver.[15]
 • Elias Nemlander, styckjunkare på kanonjolle nr 32 (SMts och SMtf) - 12 storleken i silver.[15]
 • Fredrik Norman, styckjunkare på galären Taube - 12 storleken i silver.[15]
 • Joh. Odin, överskeppare på galären Calmar - 12 storleken i silver.[15]
 • Play, överskeppare på galären Svärdsorden - 12 storleken i silver.[15]
 • Reddelin, styckjunkare på kanonjolle nr 16 - 12 storleken i silver.[15]
 • Petter Rydman, vid Arméns flotta, Sveaborgseskadern, sergeant på kanonjolle nr 3 - 12 storleken i silver.[15][19]
 • Rönning, sergeant på galären von Seth - 12 storleken i silver.[15]
 • P. Rönnquist, överskeppare på galären Småland - 12 storleken i silver.[15]
 • Schmitt, sergeant på galären Småland - 12 storleken i silver.[15]
 • Johan Tietrich Schoultz, styckjunkare på chefsgalären Serafimsorden - 12:e storleken i silver.[15]
 • Carl Olof Schröder, överstyrman, styckjunkare på kanonjolle nr 12, (SMts 1790) - 12 storleken i silver.[15]
 • Magnus Schyberg, sergeant på galären Wrede - 12 storleken i silver.[15]
 • Jonas Sillman, sergeant på kanonjolle nr 4, (SMts 1809) - 12 storleken i silver.[15]
 • Sjöman, sergeant på galären Wästgötadahl - 12 storleken i silver.[15]
 • Sneck, sergeant på kanonjolle nr 22 - 12 storleken i silver.[15]
 • Starck, sergeant på kanonjolle nr 7 - 12 storleken i silver.[15]
 • Nils Söderquist, underskeppare på galären Taube - 12 storleken i silver.[15]
 • Erik Termaenius, korpral vid Arméns flotta. (SMtf 1789, SMts 1790) - 12 storleken i silver.[15]
 • Westberg, sergeant på kanonjolle nr 26 - 12 storleken i silver.[15]
 • Westerlund, sergeant på kanonjolle nr. 26 - 12 storleken i silver.[15]
 • M. Videgren, överskeppare på galären von Höpken - 12 storleken i silver.[15]
 • P. Åhlbom, underskeppare på chefsgalären Serafimsorden - 12 storleken i silver.[15]
 • Jac. Ålenning, överskeppare på galären Wästgötadahl - 12 storleken i silver.[15]
 • P. Örtegren, sergeant på galären von Höpken - 12 storleken i silver.[15]

MindreRedigera

I guldRedigera
 • Gustaf Ahrenkihl, löjtnant - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[16]
 • Gustaf Wilhelm Ankarkrona, löjtnant vid Arméns flotta - Tilldelad 7:e storleken i guld den 14 mars 1791.[20]
 • Anders Henrik Asping, löjtnant vid Arméns flotta, finska eskadern, chef på galären Halland. - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[16]
 • Boberg, fänrik - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21]
 • Carl Gustaf von Burghausen, löjtnant vid Arméns flotta, Sveaborgseskadern / Bohuslänska eskadern - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21]
 • Gustaf Christiernin, löjtnant vid Arméns flotta, chef för kanonbarkass nr 2 - Tilldelad 7:e storleken i guld den 14 mars 1791.[20]
 • Johan Jacob Dorph, löjtnant vid Arméns flotta- Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[16]
 • H. Eek, löjtnant - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21]
 • C. Elfving, löjtnant - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[16]
 • P. Elfving, löjtnant - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[16]
 • Gustaf Enagrius, löjtnant vid Arméns flotta, chef på galären Wrede.- Tilldelad 7:e storleken i guld den 14 mars 1791.[20]
 • Forsius, fänrik - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21]
 • Johan Otto von Friesen, kapten vid Upplands regemente - 7 storleken i guld[22]
 • Enok Furuhjelm, stabskapten vid Livdragonregementet - 7 storleken i guld[23]
 • Gardtman, löjtnant - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[16]
 • Forsskål, major - 7 storleken i guld. [24]
 • Erik Gottsman, löjtnant vid Arméns flotta, chef på mörsarebarkass - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21][25]
 • Granberg, löjtnant - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[16]
 • Granholm, löjtnant - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[16]
 • Granholm, fänrik - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21]
 • Georg Haegert, kofferdiskeppare, konstituerad underlöjtnant vid Arméns flotta på mörsarebåten nr 4. - 7 storleken i guld[26]
 • Giös, löjtnant - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[16]
 • Johan Hardtman, flaggkonstapel på galären Stockholm - 7:e storleken i guld.[15]
 • Lars Hjortsberg, skådespelare
 • Carl Alexander Hård (af Segerstad), löjtnant vid Upplands infanteriregemente - 7:e storleken i guld[27]
 • Justander, löjtnant - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[16]
 • Carl Fredrik Kuhlhjelm, major vid Arméns flotta, chef för galären Taube. - Tilldelad 7:e storleken i guld den 14 mars 1791.[20]
 • Gottlieb David Carl Leijonhielm, premierlöjtnant vid Östgöta infanteriregemente - 7:e storleken i guld[28]
 • Abraham Leijonhufvud stabskapten vid Upplands regemente - 7:e storleken [29]
 • Carl Roland Martin, löjtnant vid Arméns flotta - Tilldelad 7:e storleken i guld den 14 mars 1791.[20]
 • Melan, löjtnant - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[16]
 • Daniel Mesterton, löjtnant vid Arméns flotta, chef för Amadis - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21][30]
 • Per Monthell, major vid Arméns flotta, chef för galären Svärdsorden - Tilldelad 7:e storleken i guld den 14 mars 1791.[20]
 • Carl Nycander, kapten vid Fortifikationen - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21]
 • Johan Gustaf Olander, major vid Arméns flotta, chef för turuma Norden - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[16]
 • Carl Fredrik Pollet, kapten vid Psilanderhielmska regementet - Tilldelad 7:e storleken i guld den 13 mars 1791.[31]
 • Carl George Filip Johan von Pollet, kapten vid svenska artilleriet i Stralsund, ombord på Kanonslupen nr 77. - Tilldelad 7:e storleken i guld den 13 mars 1791.[32]
 • Christian Daniel Reimers, kornett vid Nylands och Tavastehus dragonregementes reserv - Tilldelad 7:e storleken i guld.[33]
 • Ture Reinhold Rückerskiöld, fänrik vid Arméns flotta - 7:e storleken i guld.[21]
 • Magnus Roos af Hjelmsäter, fänrik vid Arméns flotta - 7:e storleken i guld[34]
 • Segercrantz, fänrik - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21]
 • Adolph Fredric von Schneidau, löjtnant vid Arméns flotta, chef på galären Nerike - 7:e storleken i guld.[15]
 • Henrik Gustaf Standersköld, löjtnant vid Arméns flottas finska eskader - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[16]
 • Stark, löjtnant - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21]
 • Alexander Reinhold Starck, löjtnant vid Arméns flotta, Sveaborgseskadern - 7 storleken i guld.[15]
 • L. von Torken, löjtnant - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[16]
 • Per af Trolle, kapten vid Arméns flotta, Sveaborgseskadern, chef för udema Torborg- Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[16]
 • Isak Vilhelm af Uhr, fänrik vid Arméns flotta - 7 storleken i guld.[35]
 • Unonius, löjtnant - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[16]
 • Ulrik Wallenstierna, löjtnant vid Arméns flotta - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[16][36]
 • Carl Ulrik Wolfram, löjtnant vid Arméns flotta - Tilldelad 7:e storleken i guld den 14 mars 1791.[20]

FredrikshamnsmedaljenRedigera

StörreRedigera

I guldRedigera
I silverRedigera
 • Bruse, underskeppare på udema Gamla - 12 storleken i silver.[15]
 • N. Djur, underskeppare på galären Östergöthland - 12 storleken i silver.[15]
 • Arvid Julius Egerström, löjtnant vid Amiralitetet - 12 storleken i silver.[15]
 • A. Grönvall, överskeppare på galären NordstjärneOrden - 12 storleken i silver.[15]
 • A. Knot, överskeppare på galären Ehrenpreuss - 12 storleken i silver.[15]
 • Claes Kullenberg, styckjunkare - 12 storleken i silver.[15]
 • Lönngren, underskeppare på galären Dalarna - 12 storleken i silver.[15]
 • NN, underskeppare på pojama Brynhilda - 12 storleken i silver.[15]

MindreRedigera

I guldRedigera
 • Johan Ankarfeldt, löjtnant vid Arméns flotta, Sveaborgseskadern, chef på pojoma Brynhilda - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21]
 • Blom, fänrik - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21]
 • Carl Fredrik Coyet, löjtnant vid Arméns flotta, Stockholmseskadern- chef på galären Nordstjärneorden - 7:e storleken[40]
 • Floor, fänrik - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21]
 • Hjort, löjtnant - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21]
 • Johan Kuhlberg, löjtnant vid Arméns flotta, Sveaborgseskadern. - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21]
 • Ljungman, fänrik - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21]
 • Alexander Moritz von Schmitterlöw, kapten vid Psilanderhielmska regementet. - Tilldelad 7:e storleken i guld den 13 mars 1791.[41]
 • Synnerberg, fänrik - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21]
 • Carl Magnus Tigerstedt, kammarpage hos kungen - 7:e storleken[42]
 • Hans Jakob Tjaeder, löjtnant vid Arméns flotta. - 7:e storleken i guld.[15]
 • Carl Gustaf von Unge, löjtnant vid Arméns flotta, Sveaborgseskadern. - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21][43]
 • Bengt Gustaf Qvist - löjtnant vid Arméns flotta, Sveaborgseskadern. - Tilldelad 7:e storleken i guld den 14 mars 1791.[20]
 • Johan Georg af Sillén - kapten vid Arméns flotta, adjutant till kungen på Amphion - 7:e storleken i guld.[44]

SvensksundsmedaljenRedigera

StörreRedigera

I guldRedigera
 • Carl Olof Cronstedt, överstelöjtnant vid Arméns flotta - 12:e storleken i guld (återkallad 1809 efter hans kapitulation vid Belägringen av Sveaborg)
 • Carl Johan Diederichs, artillerimajor och brigadkapten i Arméns flotta, Sveaborgseskadern, chef för 12. divisionen, chef på Chefsbåten nr 5'. - 12:e storleken i guld.[45]
 • Carl Paco Hård af Segerstad, kapten, ombord på jakten Tärnan - 12 storleken i guld[46]
 • Adam Ludvig Lewenhaupt, överste vid Jämtlands regemente - Tilldelad 12:e storleken i guld den 13 februari 1791.[15]
 • Per Adolf Malmborg, brigadmajor i Arméns flotta, chef för 3. divisionen, chef på Chefs-Kaijken - Tilldelad 12:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21][47]
 • Carl Adam Pechlin, major vid Arméns flotta, chef för 2. divisionen, chef på galären Calmar - Tilldelad 12:e storleken i guld den 14 mars 1791.[20]
 • Robert Magnus von Rosen, major i Armén - 12 storleken i guld[48]
 • Victor von Stedingk, överstelöjtnant i Arméns flotta, chef för 1. divisionen, ombord på hemmema Styrbjörn - 12:e storleken i guld
I silverRedigera
 • Björkman, styckjunkare på kanonjolle nr 30 - 12 storleken i silver.[15]
 • Brandt, underofficer på kanonjolle nr 30 - 12 storleken i silver.[15]
 • Johan Henrik Bredberg, sergeant på kanonslup nr 109, (GMtf) - 12 storleken i silver.[15]
 • Dickelmann, underofficer på kanonjolle nr 51. - 12 storleken i silver.[15]
 • Elfstadius, underofficer på hemmema Styrbjörn. - 12 storleken i silver.[15]
 • Enggren, lärstyrman på kanonjolle nr 59 - 12 storleken i silver.[15]
 • P. E. Essén, överskeppare på galären Jämtland - 12 storleken i silver.[15]
 • G. Forsgren, sergeant på galären Jämtland - 12 storleken i silver.[15]
 • Fölschov, styrman på kanonjolle 59 - 12 storleken i silver.[15]
 • Olof Frisk, överskeppare på hemmema Starkotter - 12 storleken i silver.[15]
 • S. Grönberg, överskeppare på galären Nyköping - 12 storleken i silver.[15]
 • Grönberg, högbåtsman på kanonjolle 62 - 12 storleken i silver.[15]
 • Helin, högbåtsman på kanonjolle 64 - 12 storleken i silver.[15]
 • Gabriel Timotheus Herlitz, överstyrman på kanonjolle nr 5 - 12 storleken i silver[49]
 • Hollfreter, styrman på kanonjolle nr 53 - 12 storleken i silver.[15]
 • Holmström, överstyrman på kanonjolle nr 56 - 12 storleken i silver.[15]
 • Högelin, högbåtsman på kanonjolle nr 61 - 12 storleken i silver.[15]
 • Hök, sergeant på mörsarbarkassen nr 2 - 12 storleken i silver.[15]
 • G. Justin, sergeant på galären Nyköping - 12 storleken i silver.[15]
 • Kamp, överstyrman på kanonjolle nr 56 - 12 storleken i silver.[15]
 • Karpeus, styckjunkare på kanonjolle nr 50 - 12 storleken i silver.[15]
 • Hindrik Kräft, underofficer på kanonjolle nr 62 - 12 storleken i silver.[15]
 • Gabriel Lenning, styckjunkare på kutterbriggen Alexander - 12 storleken i silver.[15]
 • Lilja, kongl. flagkonstapel på ammunitionsbåt - 12 storleken i silver.[15]
 • Lindström, sergeant på kanonjolle nr 48 - 12 storleken i silver.[15]
 • Lyckman, sergeant på galären Helsingland - 12 storleken i silver.[15]
 • Lyhr, överstyrman på kanonjolle nr 49 - 12 storleken i silver.[15]
 • A. Löfgren, styrman på kanonjolle nr 57 - 12 storleken i silver.[15]
 • Meurling, styckjunkare på kanonjolle nr 16 - 12 storleken i silver.[15]
 • Is. Mineur, överskeppare på galären Helsingland - 12 storleken i silver.[15]
 • N.N., underskeppare på kutterbriggen Alexander - 12 storleken i silver.[15]
 • Nordlund, överstyrman på kanonjolle nr 13 - 12 storleken i silver.[15]
 • Qwick, styckjunkare på kanonjolle nr 46 - 12 storleken i silver.[15]
 • Rejk, underofficer på kanonjolle nr 60 - 12 storleken i silver.[15]
 • Renström, styckjunkare på kanonjolle nr 10 - 12 storleken i silver.[15]
 • Rickert, styrman på kanonjolle nr 58 - 12 storleken i silver.[15]
 • Scherman, styckjunkare på kanonslupen nr 117 - 12 storleken i silver.[15]
 • Georg Friedrich von Seitz, fältväbel vid Konungens eget värvade regemente - 12 storleken i silver, (tilldelad DT:s 1789)[50]
 • Schultz, underofficer på kanonjolle nr 61 - 12 storleken i silver.[15]
 • Sele, överskeppare på kanonjolle nr 51 - 12 storleken i silver.[15]
 • Adolph Peter von Sietmann, förare vid von Stedingks värvade regemente ( SMts 1790) - 12 storleken i silver.[15]
 • Carl Gustaf Silfversvärd, rustmästare vid von Stedingks värvade regemente - 12 storleken i silver. [51]
 • Sjöblom, högbåtsman på kanonjolle nr 60 - 12 storleken i silver.[15]
 • Skotte, underofficer på kanonjolle nr 64 - 12 storleken i silver.[15]
 • A. F. Smidt, underskeppare på udema Ingeborg - 12 storleken i silver.[15]
 • Starck, högbåtsman på kanonjolle nr 63 - 12 storleken i silver.[15]
 • Stenberg, styckjunkare på kanonjolle nr 11 - 12 storleken i silver.[15]
 • Bengt Strand, styckjunkare på hemmema Starkotter - 12 storleken i silver.[15]
 • P. A. Svensson (SMts 1790, GMtf 1810), underlöjtnant vid örlogsflottan - 12 storleken i silver.[15]
 • Trapp, underofficer på kanonjolle nr 57 - 12 storleken i silver.[15]
 • Veisman styckjunkaregalären Westervik - 12 storleken i silver.[15]
 • Vellingk, sergeant på kanonjolle nr 14 - 12 storleken i silver [52]
 • Vennström, medelstyrman på kanonjolle nr 1 - 12 storleken i silver.[15]
 • Viberg, lärstyrman på kanonjolle nr 58 - 12 storleken i silver.[15]
 • Jacob Wilde, sergeant på galären Halland (SMts 1808) - 12 storleken i silver.[15]
 • Volter, underofficer på kanonjolle nr 52 - 12 storleken i silver.[15]
 • Åkerlund, överskeppare på galären Westervik - 12 storleken i silver.[15]
 • Åkerstedt, överskeppare på galären Halland - 12 storleken i silver.[15]
 • Hans Öman, överskeppare på kanonjolle nr 53 - 12 storleken i silver.[15]
 • L. Österlund, styckjunkare på hemmema Styrbjörn - 12 storleken i silver.[15]

MindreRedigera

I guldRedigera
 • Carl Jacob Arrhén von Kapfelman, fänrik på extra stat vid Arméns flotta, Stockholmseskadern, chef på kanonslupen nr 120. - 7 storleken i guld.[53]
 • Feodor Mauritz Aminoff, kapten vid livgardet, ombord på hemmema 'Starkotter - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21]
 • Backman, löjtnant - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21]
 • Christian Barnekow, fänrik vid livgardet - 7:e storleken.[54]
 • Jesper Albrekt Benzelstierna, fänrik vid Amiralitetet. - 7:e storleken i guld.[55]
 • Adolf Fredrik Blåfield, fänrik vid Arméns flotta, Sveaborgseskadern - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21][56]
 • Johan Jacob Brusewitz, fänrik vid Arméns flotta, Bohuslänska eskadern, chef på kanonslupen nr 113 - 7:e storleken i guld.[15]
 • Elias Carlbeck, fänrik vid Arméns flotta, Sveaborgseskadern, andre man på galären Halland. - Tilldelad 7:e storleken i guld den 9 september 1791.[57]
 • Claes Collander, löjtnant vid Arméns flotta, Stockholmseskadern, chef på kutterbriggen Alexander. - 7:e storleken i guld.[58]
 • Crawford, löjtnant vid Kalmar regemente - Tilldelad 7:e storleken i guld den 18 september 1791.[59]
 • Dahleer fänrik vid Arméns flotta - Tilldelad 7:e storleken i guld den 18 september 1791.[60]
 • Carl Lorentz Danckwardt, fänrik vid arméns flotta, Sveaborgseskadern - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[61]
 • Fredrik Ludvig De la Myle, kapten vid Livdragonregementet, ombord på Amphion - Tilldelad 7:e storleken i guld.[62]
 • Carl Ludvig de Besche, löjtnant vid Arméns flotta, Sveaborgseskadern, chef för galären Jämtland - Tilldelad 7:e storleken i guld.[63]
 • Berndt Johan Dobbin, löjtnant vid Nylands infanteriregemente - 7:e storleken i guld.[64]
 • Herman Ulrik af Dittmer, löjtnant vid von Stedingks värvade regemente - 7 storleken i guld[65]
 • Dorph, löjtnant - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21]
 • Lars Georg Drake af Hagelsrum, löjtnant vi Smålands kavalleriregemente 7:e storleken i guld.[66][15]
 • Johan Alexander von Düben, löjtnant vid Psilanderhielmska regementet - 7:e storleken i guld.[67]
 • David Gustaf Ehrenlund, kornett vid Livdragonregementets vargering, - 7:e storleken i guld.[68][69]
 • Axel Ennes, kapten vid von Stedingks värvade regemente - 7 storleken i guld[70]
 • von Essen, kapten vid Kalmar regemente - Tilldelad 7:e storleken i guld den 18 september 1791.[59]
 • Isac Otto Falkman, löjtnant vid Arméns flotta - Tilldelad 7:e storleken i guld den 14 mars 1791.[20]
 • Favorin, löjtnant - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21]
 • Abraham Arvid Finckenberg, kornett vid Livdragonregementet - 7:e storleken i guld[71]
 • Fagerström, fänrik vid Arméns flotta - Tilldelad 7:e storleken i guld den 14 mars 1791.[72]
 • Johan Ludvig Fleming af Liebelitz, fänrik vid Arméns flotta. - 7:e storleken i guld[73]
 • Carl Gustaf von Greiff, ryttmästare vid livregementet till häst- 7:e storleken i guld[74]
 • Grén, fänrik på kanonjollen Norrköping nr 1 - 7:e storleken i guld.[15]
 • Axel George Hasenkampff, fänrik vid Kalmar regemente, ombord på kanonslupen nr 89. - Tilldelad 7:e storleken i guld den 18 september 1791.[60][75]
 • Carl Hansson, majoren vid Arméns flotta, chef för hemmema Styrbjörn - Tilldelad 7:e storleken i guld den 14 mars 1791.[76]
 • Carl Jakob Hjärne, löjtnant vid Arméns flotta - 7:e storleken i guld[77]
 • Johan Jakob Holmstedt, fänrik vid Kalmar regemente - Tilldelad 7:e storleken i guld den 18 september 1791.[15][60]
 • Anders Fredrik Hygrell, kapten - 7:e storleken i guld-[78]
 • Gustaf Insenstierna, löjtnant vid von Stedingks värvade regemente- 7:e storleken i guld. [79]
 • Kalmberg, fänrik - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[61]
 • Carl Fredrik Key, kornett vid Smålands kavalleriregemente - 7:e storleken i guld.[15]
 • Henrik Göran Klingspor, kornett vid Östgöta kavalleriregemente, ombord på Kanonslupen nr 59 - 7:e storleken i guld.[80]
 • Conrad Ferdinand von Kruus, löjtnant vid Arméns flotta - 7:e storleken[81]
 • Carl Gustaf von Kraemer, fänrik - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21]
 • Gustaf Olof Lagerbring, kapten vid Upplands regemente - 7:e storleken i guld[82]
 • Johan Carl Kuylenstierna, kornett vid Östgöta kavalleriregemente, 7 storleken i guld.[83]
 • Augustin Leijonsköld, löjtnant vid Upplands regemente - 7 storleken i guld.[84][85]
 • Gustaf Levin, löjtnant vid Arméns flotta, chef för galären Nyköping - 7 storleken i guld.[86][87]
 • Christian Adolf Axel Liljensparre, löjtnant vid Arméns flotta, Stockholmseskadern, chef för galären Helsingland.. - 7:e storleken i guld[88]
 • Carl Fredrik Lillieström, löjtnant vid Psilanderhielmska regementet. - 7:e storleken i guld[89]
 • Lind fänrik vid Arméns flotta - Tilldelad 7:e storleken i guld den 18 september 1791.[60]
 • Gudmund Löwenhielm, fänrik vid Arméns flotta - 7:e storleken i guld[90]
 • Johan Fredrik Malmborg, sergeant vid Arméns flotta. - 7:e storleken i guld.[91]
 • Petter Gustaf Malmborg, fänrik vid Arméns flotta. - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21][92]
 • Samuel Melander af Huss, löjtnant Arméns flotta - 7:e storleken i guld[93]
 • Melin fänrik vid Arméns flotta - Tilldelad 7:e storleken i guld den 18 september 1791.[60]
 • Gustaf Leonard Montgomery, fänrik vid Arméns flotta. - 7:e storleken i guld.[94]
 • Nyberg, fänrik vid Arméns flotta - Tilldelad 7:e storleken i guld den 14 mars 1791.[72]
 • Nycander, löjtnant - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21]
 • Odhelius, löjtnant vid Arméns flotta - Tilldelad 7:e storleken i guld den 14 mars 1791.[72]
 • Johan Olifvelöf, fänrik på kanonjollen Norrköping nr 3 - 7:e storleken i guld.[15]
 • Johan Vilhelm Palmstruch, löjtnant vid Arméns flotta, chef för Mörsaredivisionen och fartygschef för kuttern Thor - 7:e storleken i guld[95]
 • Christian Friedrich Papke, kapten vid Kalmar regemente. - Tilldelad 7:e storleken i guld den 18 september 1791.[59]
 • Petreji, fänrik - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[61]
 • Gustaf Pfeiff, fänrik vid livgardet - 7:e storleken i guld[96]
 • Gabriel Planting-Bergloo, fänrik vid Arméns flotta. - 7:e storleken i guld[97]
 • Carl-Gustaf Planting-Gyllenbåga, kapten vid von Stedingks värvade regemente - 7:e storleken i guld[98]
 • Arvid Posse, kapten vid livdragonregementet, ombord på galären Svärdsorden- - 7:e storleken i guld[99]
 • Anders Johan Pryss, kapten vid Livdragonregementet - 7 storleken i guld.[100]
 • Carl Queckfeldt fänrik vid Kalmar regemente - Tilldelad 7:e storleken i guld den 18 september 1791.[60][101]
 • Vilhelm Ludvig von Qvillfelt, kapten vid Psilanderhielmska regementet - Tilldelad 7:e storleken i guld den 13 mars 1791.[102]
 • Carl Vilhelm Rappe fänrik vid Kalmar regemente, ombord på Kanonslupen nr 79 - Tilldelad 7:e storleken i guld den 18 september 1791.[60]
 • Rudebeck, löjtnant vid Kalmar regemente - Tilldelad 7:e storleken i guld den 18 september 1791.[59]
 • Lars Ulric Sandberg, kornett vid Östgöta kavalleriregemente - 7 storleken i guld.[103]
 • Segersten fänrik vid Kalmar regemente - Tilldelad 7:e storleken i guld den 18 september 1791.[60]
 • Otto Vilhelm Schulman, kornett vid Nylands och Tavastehus dragonregemente - Tilldead 7:e storleken i guld den 16 augusti 1791.[104]
 • Johan Herman Schützercrantz, kapten vid Arméns flotta, chef på Hemmema Starkotter- 7:e storleken[105]
 • Schytt, fänrik på kanonjollen Norrköping nr 2 - 7:e storleken i guld.[15]
 • Sierek, löjtnant - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21]
 • Johan David Silfverstolpe, löjtnant vid Livregementet till häst, ombord på Kanonslupen nr 41 - Tilldelad 7:e storleken i guld den 14 mars 1791[106][107]
 • Spaak, löjtnant - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21]
 • Jon Stålhammar, fänrik vid Kalmar regemente - Tilldelad 7:e storleken i guld den 18 september 1791.[59]
 • Per Adolf Tham, kornett vid livregementet till häst - 7:e storleken i guld.[15]
 • B. von Torken, fänrik - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[21]
 • Claes Johan Uggla, fänrik vid Tavastehus regementes jägarbataljon - 7 storleken i guld.[108]
 • Alexander Wahrenberg, fänrik vid Arméns flotta, Sveaborgsekadern - 7:e storleken i guld. [109]
 • Fredrik Frans Wallenstråle, fänrik vid Arméns flotta, Stockholmseskadern. - Tilldelad 7:e storleken i guld den 14 mars 1791.[15][72]
 • Vellingk, flaggkonstapel på Udema Ingeborg - Tilldelad 7:e storleken i guld den 10 juli 1791.[15][61]
 • Wennberg, fänrik vid Kalmar regemente - Tilldelad 7:e storleken i guld den 18 september 1791.[59]
 • Nils Westman, löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente - Tilldelad 7:e storleken i guld den 14 mars 1791.[72]
 • Fritz Magnus Wolffelt, sekundkornett vid Östgöta kavalleriregemente - 7:e storleken i guld[110]
 • Henrik Sebastian Vult von Steijern, fänrik vid Arméns flotta, Sveaborgseskadern - 7 storleken i guld.[15]
 • Åberg, löjtnant vid Arméns flotta - Tilldelad 7:e storleken i guld den 14 mars 1791.[20]
 • Adolf Fredrik Älf, fänrik vid Arméns flotta - Tilldelad 7:e storleken i guld den 14 mars 1791.[15][72]
 • Erik Johan Örnhjelm, fänrik vid Arméns flotta - Tilldelad 7:e storleken i guld den 14 mars 1791.[20][111]

BilderRedigera

Se ävenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

 1. ^ [a b] Lagerqvist, s. 32.
 2. ^ [a b c d] Lagerqvist, s. 35.
 3. ^ [a b] Lagerqvist, s. 32-33.
 4. ^ [a b] Lagerqvist, s. 33-34
 5. ^ Svenska archivum: innehållande, handlingar uti Svea-rikes historia, Volym 1–2, sid 63-64.
 6. ^ Äreminne öfver framl. majoren i arméen och capitainen vid Kongl. artillerie-brigaden i Stralsund ... herr Carl Georg Pollett, uprest af Jacob Wallenius.. 1793
 7. ^ Svenska archivum: innehållande, handlingar uti Svea-rikes historia, Volym 1–2, sid 193-199.
 8. ^ Svenska archivum: innehållande, handlingar uti Svea-rikes historia, Volym 1–2, sid 173-175.
 9. ^ [a b] Lagerqvist, s. 33.
 10. ^ 08.08.1791 Åbo Tidningar no 32 sid. 3
 11. ^ 22.08.1791 Åbo Tidningar no 34 sid. 3
 12. ^ adelsvapen.cpm, tab 3
 13. ^ Svenska archivum: innehållande, handlingar uti Svea-rikes historia, Volym 1–2, sid 321-327.
 14. ^ [a b c] Lagerqvist, s. 37.
 15. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz] Svensk Numismatisk Tidsskrift, nr 2 2006. Sid 29-43.
 16. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t] Carl Christoffer Gjörwell, Svenska archivum: innehållande, handlingar uti Svea-rikes historia, Volym 1–2, sid 173
 17. ^ adelsvapen.com, tab 6
 18. ^ adelsvapen.com, tab 22
 19. ^ Bergström, Otto - Kongl. invalidinrättningen på Ulriksdal. Stockholm 1991. sid. 63-64
 20. ^ [a b c d e f g h i j k l m n] Carl Christoffer Gjörwell, Svenska archivum: innehållande, handlingar uti Svea-rikes historia, Volym 1–2, sid 198
 21. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah] Carl Christoffer Gjörwell, Svenska archivum: innehållande, handlingar uti Svea-rikes historia, Volym 1–2, sid 174
 22. ^ Einar Löfström, Ord och Bild, Illustrerad månadstidskrift, Femtioandra årgången 1943, sid. 2
 23. ^ adelsvapen.com, tab 1
 24. ^ Borgå tidning, 21 fb 1844 no14
 25. ^ Borgå tidning, 21 fb 1844 no14
 26. ^ Esbjörn Larsson, Arméns flottas officerare under sengustaviansk tid En socialhistorisk undersökning av officerskåren år 1809, C-uppsats i historia, Uppsala universitet. sid.30
 27. ^ Carl Akrell (red), Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift: 1840. - 1841, sid. 252
 28. ^ adelsvapen.com, tab 7
 29. ^ adeslvapen.com, tab 21
 30. ^ Svenskt biografiskt lexikon, Band 25 (1985-1987), sida 430.
 31. ^ adelsvapen.com, tab 2
 32. ^ adelsvapen.com, tab 1
 33. ^ Bergström, Otto - Kongl. invalidinrättningen på Ulriksdal. Stockholm 1991. sid. 52
 34. ^ Svenska Adelns ättartaflor Roos af Hjelmsäter, tab 43
 35. ^ adelsvapen: Af Uhr, tab 5
 36. ^ adelsvapen: Wallenstierna, nr 1034 tab 12
 37. ^ Helsingborgs museum
 38. ^ riksarkivet.se
 39. ^ adeslvapen.com, tab 11
 40. ^ riksarkivet.se
 41. ^ adelsvapen.com, tab 28
 42. ^ adelsvapen.com, tab 14
 43. ^ Adelsvapen:Von Unge nr 1465, tab. 4
 44. ^ Gabriel Anrep, Svenska Adelns ättartaflor, afdelning 3, Tab 12, sid 771
 45. ^ Carl Fredric Rothlieb, Matrikel öfwer dem af Swea-Rikes Ridderskap och Adel, som ifrån år 1817 till närwarande blifwit på Riddarhuset Introducerade, Stockholm 1823, sid. 109
 46. ^ tab 55
 47. ^ adelsvapen.com, tab 1
 48. ^ adelsvapen.com, tab 4
 49. ^ Svensk Numismatisk Tidsskrift, nr 2 2006, sid 36.
 50. ^ Christopher von Warnstedt, Distinktionstecknet för Tapperhet till Sjöss, Forum Navale,1977, sid 123-133.
 51. ^ Bergström, Otto - Kongl. invalidinrättningen på Ulriksdal. Stockholm 1991. sid. 97
 52. ^ Svensk Numismatisk Tidsskrift, nr 2 2006, sid 41.
 53. ^ Bergström, Otto - Kongl. invalidinrättningen på Ulriksdal. Stockholm 1991. sid. 74.
 54. ^ adelsvapen.com, tab 3
 55. ^ adelsvapen.com, tab 8
 56. ^ adelsvapen.com, tab 67
 57. ^ Bergström, Otto - Kongl. invalidinrättningen på Ulriksdal. Stockholm 1991. sid. 68.
 58. ^ Två brev från en svensk sjöofficer som klarade sitt fartyg genom Viborgska gatloppet den 3 juli 1790, av fil dr, E. Alfred Jansson "Forum Navale" nr 12 (1954) sid 56. Arkiverad 11 december 2017 hämtat från the Wayback Machine.
 59. ^ [a b c d e f] Carl Christoffer Gjörwell, Svenska archivum: innehållande, handlingar uti Svea-rikes historia, Volym 1–2, sid 326
 60. ^ [a b c d e f g h] Carl Christoffer Gjörwell, Svenska archivum: innehållande, handlingar uti Svea-rikes historia, Volym 1–2, sid 327
 61. ^ [a b c d] Carl Christoffer Gjörwell, Svenska archivum: innehållande, handlingar uti Svea-rikes historia, Volym 1–2, sid 175
 62. ^ Pentti Virrankoski, Vapaamuurareita kansakunnan kaapin päällä. Osa I, Uusi Suomi 30.8.2016
 63. ^ Borgå Tidning no 90, 13.11.1839, sid. 4
 64. ^ Helena Westermarck, Finlands första kvinnliga läkare Rosina Heikel, Helsingfors 1930, sid. 21
 65. ^ af Dittmer nr 2062, tab 4
 66. ^ adelsvapen.com, tab 17
 67. ^ adelsvapen.com, tab 3
 68. ^ Ehrenlund nr 1599, tab 3
 69. ^ Post- och inrikes tidningar, 1846-10-29, sid.4
 70. ^ Svensk biografiskt Lexikon, Band 13 (1950), sida 747.
 71. ^ adelsvapen.com, tab 12
 72. ^ [a b c d e f] Carl Christoffer Gjörwell, Svenska archivum: innehållande, handlingar uti Svea-rikes historia, Volym 1–2, sid 199
 73. ^ adelsvapen.com, tab 18
 74. ^ adelsvapen.com, tab 2
 75. ^ adelsvapen.com, tab 2
 76. ^ Svenska archivum: innehållande, handlingar uti Svea-rikes historia, Volym 1–2, sid 198.
 77. ^ www.adelsvapen.com, tab 4
 78. ^ Probus auktioner Objekt nr 553
 79. ^ adelsvapen.com, tab 4
 80. ^ adelsvapen.com, tab 36
 81. ^ adelsvapen.com, tab 2
 82. ^ adelsvapen.com, tab 4
 83. ^ Gabriel Anrep, Svenska Adelns Ättartaflor, avdlning 2, sid. 652
 84. ^ Harald Schött, Östergötlands läns hushållningssällskaps historia, Del 1, sid 102
 85. ^ Adelsvapen: Kuylenstierna nr 1304, tab 9
 86. ^ ”Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2018-03-29”. Arkiverad från originalet den 24 februari 2017. https://web.archive.org/web/20170224185446/https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=11297. Läst 29 mars 2018. 
 87. ^ Post- och inrikes tidningar, 1836-08-22, sid. 3
 88. ^ adelsvapen.com, tab 2
 89. ^ adelsvapen.com, tab 5
 90. ^ adelsvapen.com, tab 21
 91. ^ adelsvapen.com, tab 1
 92. ^ Oskar Fredrik Strokirk, Kultur- och personhistoriska anteckningar, Andra delen sid. 38
 93. ^ adelsvapen.com, tab 5
 94. ^ adelsvapen tab 21
 95. ^ adelsvapen.com, tab 16
 96. ^ adelsvapen.com, tab 2
 97. ^ adelsvapen.com, tab 11
 98. ^ adelsvapen.com, tab 31
 99. ^ Anrep, Gabriel, Svenska adelns ättartaflor, avdelning 3, sid. 234
 100. ^ Gabriel Anrep, Svenska Adelns Ättartaflor, avdelning 3, sid. 264
 101. ^ adelsvapen.com, Queckfeldt nr 979 tab 19
 102. ^ adelsvapen.com, Von Qvillfelt nr 1924, tab 3B
 103. ^ Gabriel Anrep, Svenska Adelns Ättartaflor, avdelning 3, sid. 601
 104. ^ adelsvapen.com, tab 8
 105. ^ adelsvapen.com, tab 2
 106. ^ Adelsvapen: Silfverstolpe nr 1939, tab 6
 107. ^ Digitaltmuseum Programhäfte till 100-årsdagen för Slaget vid Svensksund
 108. ^ Lähtösukuna nyt Aminoff mukana mm. Svinhufvud Lisätty SANKAREITA onko heitä...., tabell 65
 109. ^ Wagner J.J., Neuer Nekrolog der Deutschen, Volym 19, utgåva 1, Weimar 1843, sid.20
 110. ^ mattiasloman.se, tab 11
 111. ^ adelsvapen.com, tab 5