Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkans verksamhet utanför Sverige

Svenska kyrkan i utlandet (SKUT), även kallad Svenska utlandskyrkan, tidigare Svenska sjömanskyrkan, är ett samlingsnamn för Svenska kyrkans utlandsförsamlingar samt de centrala organ i Uppsala som styr och samordnar verksamheten. Tillsyn över verksamheten utövas av biskopen i Visby och dess domkapitel.

Svenska kyrkan i utlandet
Svenska kyrkans kapell i Birgittahuset i Rom.
FörkortningSKUT
Bildad1934
Tidigare namnSvenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse
TypKristen organisation
Officiella språkSvenska
GeneralsekreterareRickard Jönsson från oktober 2017
HuvudorganSvenska kyrkan

Historik redigera

Svenska utlandskyrkans historia kan sägas gå i tre vågor, och tar sin början under 1600-talet. Rikskansler Axel Oxenstierna beslöt då att svenska konvojfartyg skulle ha själasörjare ombord. Ungefär samtidigt, år 1626, bildades den första svenska utlandförsamlingen i Paris.

Under 1830-talet grundades flera sjömanssällskap och ett system med så kallad betelflagg infördes. Den som anförtroddes att föra betelflagg - betelkapten - ansvarade för att ordna med gudstjänst i varje utländsk hamn där fartyget anlöpte och där det fanns ett annat svenskt, norskt eller danskt fartyg.[1]

I slutet av 1870-talet fanns bara två betelkaptener kvar. Samtidigt växte hemmakyrkans omsorg om sjömännen. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen startade sin sjömansmission 1869 och när Svenska kyrkan sände sjömanspräst till Kiel och West Hartlepool 1876 föddes också Sjömanskyrkan. Till en början var den under ledning av biskopen, men relativt snart kom den att föras till styrelsen för Svenska kyrkans mission. Samtidigt växte särskilda sjömanskyrkor fram i svenska hamnstäder, exempelvis började Sjömanskyrkan i Göteborg driva verksamhet riktad mot nordiska sjömän.[1][2]

1976[3] omorganiserades sjömanskyrkan och bytte namn till Svenska kyrkan i utlandet. Arbetet hade redan breddats bortanför hamnstäderna och nu infogades turister och utlandssvenskar i målgruppen, uppdraget blev "att bedriva kyrklig verksamhet där det finns ett betydande antal svenska sjömän, turister eller utlandssvenskar".

I de svenska utlandsförsamlingarna i London, Paris, Berlin, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Buenos Aires bedrev Svenska kyrkan under 1900-talet verksamhet bland främst bofasta utlandssvenskar. För dessa utlandsförsamlingar utfärdade Kungl. Maj:t särskilda kyrkoordningar för verksamheten bland främst under längre tid bofasta utlandssvenskar. Kyrkoherdarna i dessa församlingar var vid sidan av sina tjänster i församlingarna dessutom beskickningspredikanter med diplomatpass och långtgående uppdrag i förhållande till den svenska utrikesförvaltningen.[4]

Verksamhet redigera

Svenska kyrkan i utlandet har sina rötter dels i den tidigare Sjömanskyrkan, dels i de svenska församlingar som bildats runt svenska ambassader eller i svensktäta områden utanför Sverige. Inom Sjömanskyrkan har besöksverksamheten på svenska fartyg i utländsk hamn länge varit i centrum, efter hand har dock verksamheten breddats till att omfatta svenska turister, utbytesstudenter, bofasta utlandssvenskar med flera. Övriga utlandsförsamlingar har sett en liknande utveckling. I dag är utlandsförsamlingarnas uppdrag därför det samma som de svenska församlingarnas, om än med en särskild inriktning på den uppsökande verksamheten i hamnar, på sjukhus och i fängelser.

Församlingar finns på 45 platser utanför Sverige, därutöver bedrivs regelbunden gudstjänstverksamhet på ytterligare 80 orter. Många utlandsförsamlingar är också populära bröllopskyrkor, varför vigselförrättning är en viktig del av verksamheten. Som utlandsinstitution utgör församlingarna även en social knutpunkt för svenskar på orten.

De nordiska sjömans- och utlandskyrkorna har en tradition av samarbete, och på vissa orter är de nordiska kyrkornas representationer samlokaliserade.

Organisation redigera

Utlandsförsamlingarna tillhör Visby stift, och tillsynen utövas av domkapitlet och biskopen. I kyrkoordningen är därför särskilt stadgat att domkapitlet ska innehålla en präst eller diakon samt en lekman från utlandsförsamlingarna. Däremot har stiftsstyrelsen inte något ansvar för utlandsförsamlingarnas församlingsliv, det ankommer i stället på ett särskilt råd under kyrkostyrelsen, där biskopen är ledamot i enlighet med Kyrkoordningens 10 kap, § 5.

Rådet för Svenska kyrkan i utlandet verkar för att det finns kyrklig verksamhet för svenskar som vistas utanför Sverige. Rådet arbetar fram långsiktiga mål och strategier för utlandskyrkan, tar fram förslag till mål och rambudget, verksamhetens omfattning och prioriteringar. Den ansvarar också för löpande uppföljning av arbetet. Rådet samverkar med nordiska och internationella organ med verksamhet bland svenskar i andra länder.

Utlandsförsamlingarna ska ha en egen församlingsordning som reglerar hur församlingens beslut fattas. Så långt det är möjligt med hänsyn till utländsk lag och verksamhetens övriga särskilda behov ska församlingsordningen utgå från de regler som gäller för hemmaförsamlingarna, med kyrkofullmäktige eller kyrkostämma som högsta beslutande organ och kyrkoråd som församlingens styrelse. I ordningen anges även församlingens huvudsakliga ansvars- och verksamhetsområde, samt hur man blir medlem i församlingen. Någon kyrkoavgift tas inte ut av utlandsförsamlingarnas medlemmar, däremot får församlingen besluta om en särskild medlemsavgift.[5]

Ekonomi redigera

Svenska utlandskyrkans ekonomi bärs till cirka hälften av de lokala församlingarna, där medlemsavgifter, servering och basarförsäljningar utgör huvuddelen av intäkterna. Centrala kyrkliga bidrag, kollekter, enskilda gåvor, SKUT-ombudens verksamhet med mera utgör resterande intäkter.[6]

Svenska kyrkan i utlandet har för närvarande cirka 70 anställda utsända av kyrkokansliet i Uppsala, därtill kommer lokalt anställd personal. Utsänd personal har för det mesta tidsbegränsade förordnanden och är verksam inom fyra kategorier: präster, diakoner, församlingspedagoger och kyrkomusiker.[6]

Symbol och logotyp redigera

När Svenska sjömanskyrkan bytte namn till Svenska kyrkan i utlandet togs en ny logotyp fram. Utgångspunkten var Sjömanskyrkans silverdroppe, med devisen "Havets kyrka som skapas av dropparna här hemma". Bengt Blomgrens skapelse återger droppen med en tänkt ljusreflex i form av ett kors.

Droppen används inte längre som logotyp för Svenska kyrkan i utlandet men finns kvar som ett halssmycke i silver. Logotyperna för utlandsförsamlingarna idag är det samma som för Svenska kyrkan generellt fast med församlingsnamnet som tillägg.

Chefer redigera

Period Namn Levnadstid Övrigt
1985–1991 Erland Rexius 1926–2009
1991–2005 Jan Madestam 1948– [7]
2005–2009 Klas Hansson 1944–
2008–2016 Anders Bergkvist 1958– [8]
2017- Richard Jönsson 1968- [9]

Referenser redigera

 1. ^ [a b] Betelkapten i Nordisk familjebok (första upplagan, 1878)
 2. ^ Sjömanskyrkan i Göteborg
 3. ^ Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord Svenska kyrkan i utlandet)
 4. ^ Santell, Fredrik (2023). Kyrka och diplomati. Svenska kyrkans utlandsförsamlingar under 1900-talet 
 5. ^ Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om församlingsordning för utlandsförsamlingar, SvKB 2006:2
 6. ^ [a b] Svenska kyrkan i utlandet
 7. ^ Jan Madestam ny kyrkoherde i Oslo
 8. ^ Matrikel 2016: Svenska kyrkan (69:a utgåvan). Stockholm: Verbum. 2016. sid. 415. ISBN 978-91-5263615-2 
 9. ^ ”Svenska kyrkan i utlandets tre nya chefer presenterar sig”. www.svenskakyrkan.se. https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1673314. Läst 12 oktober 2022. 

Bok, Anders Blomstrand:"Destination Rotterdam" Ur en sjömansprästs dagbok med fokus på 1960-talet. Artos förlag

Vidare läsning redigera

 • Gunnar Edqvist, "Från Sjömansvårdsstyrelsen till Svenska kyrkan i utlandet." Fast spridd i många länder. En vänbok om kyrka och utlandet tillägnad Lennart Sjöström, red av Olle Kristenson. Artos 2022 ISBN 978-91-7777-202-6.
 • Mikael Kjörling, "Utlandskyrkan och utrikesförvaltningen. – samverkan till ömsesidig nytta." Fast spridd i många länder. En vänbok om kyrka och utlandet tillägnad Lennart Sjöström, red av Olle Kristenson. Artos 2022 ISBN 978-91-7777-202-6.

• Fredrik Santell, Kyrka och diplomati. Svenska kyrkans utlandsförsamlingar under 1900-talet. Skrifter utgivna av Svenska Kyrkohistoriska föreningen. II Ny följd 80. Skellefteå: Artos 2023. ISBN 978-91-7777-239-2.

Externa länkar redigera