Svenska Fornskriftsällskapet har till ändamål "att verka för utgifning i tryck af Sveriges bokskatt, äldre än 17:e århundradet, samt att understödja utgifvandet af därpå grundade historiska, filologiska, litterärhistoriska och bibliografiska arbeten" (enligt ordalydelsen i sällskapets stadgar av 1896).

Svenska fornskriftsällskapets logo.

HistoriaRedigera

Svenska fornskriftsällskapet stiftades den 1 december 1843 på föranledande av professor George Stephens och G.O. Hyltén-Cavallius, vilka då tjänstgjorde vid Kungliga biblioteket i Stockholm. Dessa jämte dåvarande kunglige bibliotekarien A.I. Arwidsson inlade den största förtjänsten om sällskapets bringande till stånd. Det har alltifrån sin stiftelse utvecklat en livlig verksamhet, och dess publikationer står i högt anseende för den på desamma nedlagda omsorgen och noggrannheten samt den stränga troheten mot handskrifterna.

Bland sällskapets skrifter är en stor mängd för första gången utgiven av detsamma; andra, som förut blivit offentliggjorda, men endast funnits i föråldrade, opålitliga eller svårt tillgängliga upplagor, har genom sällskapets försorg framträtt i en forntrognare dräkt. Åren 1844-1907 utgav sällskapet 132 häften av större eller mindre omfång. Bland medeltidsskrifterna i bunden stil kan särskilt nämnas de under namn av Drottning Eufemias visor kända rimverken om Flores och Blanzeflor, Herr Ivan Lejonriddaren och Hertig Fredrik af Normandie; den bekanta dikten om Konung Alexander, de för svenska historien viktiga Rimkrönikorna samt "Svenska medeltidsdikter och rim".

Bland prosalitteraturens alster möter oss exempelvis Sagan om Didrik af Bern, Heliga Birgittas uppenbarelser, ett omfångsrikt Fornsvenskt legendarium, Bonaventuras betraktelser öfver Kristi lefverne, Gregorius af Armenien, Helige Bernhards skrifter, Susos gudeliga snilles väckare, Själens tröst, Historia Trojana, en medeltidsromnan, Jungfru Marie örtagård, Vadstenanunnornas veckoritual, Speculum virginum och "Heliga Mechtilds uppenbarelser". Härtill kommer två lageditioner, "Upplandslagen" och "Södermannalagen", efter förut outgivna handskrifter, Upplands lagmansdombok 1490-94, två bibliografiska arbeten: G.E. Klemming, Sveriges dramatiska litteratur, och Robert Geete, Fornsvensk bibliografi, liksom Knut Fredrik Söderwall, Ordbok öfver svenska medeltidsspråket (29 häften, 1884-1918).

Bland utgivarna av sällskapets skrifter intogs under den första decennierna främsta rummet av G.E. Klemming, vilken ensam offentliggjorde 16 bland arbetena. Övriga utgivare var bland andra George Stephens, G.O. Hyltén-Cavallius, F.A. Dahlgren, J.A. Ahlstrand, Richard Bergström, Harald Wieselgren, Robert Geete (11 arbeten), Karl Henrik Karlsson och Otto von Friesen. Bland senare utgivare märks Emil Olson, Hjalmar Lindroth, Natanael Beckman, Erik Neuman, Rolf Pipping, Erik Noreen, Isak Collijn, Valter Jansson och Lennart Moberg. Sedan 1924 utges även latinska skrifter, de flesta med koppling till Birgitta (undantaget är Petrus de Dacias biografi över Kristina från Stommeln).

PublikationerRedigera

Serie 1. Svenska skrifterRedigera

Nr År Titel Utgivare Dig. ex.
1 1844 Flores och Blanzeflor. En kärleks-dikt från medeltiden Gustaf Edvard Klemming Internet Archive
2 1844 S. Patriks-sagan, innehållande S. Patrik och hans järtecken, Nicolaus i S. Patriks skärseld och Tungulus George Stephens och Johan August Ahlstrand Internet Archive
3 1845 Peder Månssons Strids-konst och Strids-lag Gunnar Olof Hyltén-Cavallius Google Books Internet Archive
4 1845 Wadstena kloster-reglor Carl Ferdinand Lindström Internet Archive
5 1849 Herr Ivan Lejon-riddaren, en svensk rimmad dikt ifrån 1300-talet, tillhörande sago-kretsen om konung Arthur och hans runda bord Jeremias Wilhelm Liffman och George Stephens Google Books Internet Archive
6 1846 Namnlös och Valentin. En medeltids-roman Gustaf Edvard Klemming Google Books Internet Archive
7:1-3 1847, 1858, 1874 Ett forn-svenskt legendarium, innehållande medeltids kloster-sagor om helgon, påfvar och kejsare ifrån det I:sta till det XIII:de århundradet (3 band) George Stephens Google Books: band 1, band 2, band 3 - Internet Archive: band 1, band 2, band 3
8 1847 Daniel Hansson Hund till Romelberg: Konung Erik XIV:s krönika, på rim eller uti en visa författad Fredrik August Dahlgren Google Books Internet Archive
9 1848, 1853 Svenska medeltidens bibel-arbeten (2 band i 4 häfter) Gustaf Edvard Klemming Internet Archive: band 1,1; band 1,2; band 2,1; band 2,2
10 1850, 1854 Sagan om Didrik af Bern Gunnar Olof Hyltén-Cavallius Google Books Internet Archive
11 1853 Hertig Fredrik af Normandie. En medeltids-roman Johan August Ahlstrand Internet Archive
12 1862 Konung Alexander. En medeltids dikt från latinet vänd i svenska rim omkring år 1380 på föranstaltande af riksdrotset Bo Jonsson Grip Gustaf Edvard Klemming Internet Archive
13 1856 Skrå-ordningar Gustaf Edvard Klemming Internet Archive
14:1-5 1857-1858, 1860, 1861, 1862, 1883-1884 Heliga Birgittas uppenbarelser (5 band) Gustaf Edvard Klemming Internet Archive: band 1; band 2; band 3; band 4; band 5
15 1860 Bonaventuras betraktelser öfver Christi lefverne. Legenden om Gregorius af Armenien Gustaf Edvard Klemming Google Books Internet Archive
16 1866 Helige Bernhards skrifter i svensk öfversättning från medeltiden Harald Wieselgren Google Books Internet Archive
17:1 1865 Svenska medeltidens rim-krönikor 1. Gamla eller Eriks-krönikan. Folkungarnes brödrastrider med en kort öfversigt af närmast föregående tid. 1229–1319 Gustaf Edvard Klemming Google Books Internet Archive
17:2 1866 Svenska medeltidens rim-krönikor 2. Nya eller Karls-krönikan. Början af unions-striderna samt Karl Knutssons regering. 1389–1452 Gustaf Edvard Klemming Google Books Internet Archive
17:3 1867-1868 Svenska medeltidens rim-krönikor 3. Nya krönikans fortsättningar eller Sture-krönikorna. Fortgången af unions-striderna under Karl Knutsson och Sturarne. 1452–1520 Gustaf Edvard Klemming Google Books Internet Archive
18 1868-1870 H. Susos Gudeliga snilles väckare (Horologium æternæ sapientiæ) Richard Bergström Google Books Internet Archive
19 1871-1873 Själens tröst. Tio Guds bud förklarade genom legender, berättelser och exempel Gustaf Edvard Klemming Internet Archive
20 1875 Skrifter till läsning för klosterfolk Fredrik August Dahlgren Internet Archive
21 1876 Joh. Gersons bok Om djefvulens frestelse. Öfversatt af Ericus Nicolai. Tryckt i Stockholm 1495 . Internet Archive
22 1877-1878 Klosterläsning. Järteckensbok, Apostla gerningar, Helga manna lefverne, legender, Nichodemi evangelium Gustaf Edvard Klemming Internet Archive
23:1-3 1879, 1880, 1893 Svenska medeltids-postillor (3 band) Gustaf Edvard Klemming Internet Archive band 1; band 2; band 3
23:4-5 1905, 1910 Svenska medeltids-postillor (2 band) Robert Geete Internet Archive
23:6-8 1974, 1983 Svenska medeltids-postillor (3 band) Bertil Ejder .
24 1881 Gersons Lärdom huru man skall dö. Tryckt i Upsala 1514 . Internet Archive
25 1881-1882 Svenska medeltids dikter och rim Gustaf Edvard Klemming Internet Archive
26 1883-1886 Läke- och örte-böcker från Sveriges medeltid Gustaf Edvard Klemming Internet Archive
27:1 1884-1918 Ordbok öfver svenska medeltids-språket 1. A–L Knut Fredrik Söderwall Internet Archive
27:2:1 1891-1900 Ordbok öfver svenska medeltids-språket 2:1. M–T Knut Fredrik Söderwall Internet Archive
27:2:2 1900-1918 Ordbok öfver svenska medeltids-språket 2:2. Þ (TH)–Ö. Tillägg och rättelser. Knut Fredrik Söderwall Internet Archive
28 1887-1889 Prosadikter från Sveriges medeltid Gustaf Edvard Klemming Internet Archive
29 1892 Historia Trojana. En medeltidsroman om trojanska kriget från latinet öfversatt till svenska år 1529 Robert Geete Internet Archive
30 1895 Jungfru Marie örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510 Robert Geete Internet Archive
31 1895-1897 Speculum virginum – Jungfruspegel. Öfvers. från latinet af Mathias Laurentii, munk i Vadstena Robert Geete Internet Archive
32 1899 Hel. Mechtilds uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ). Öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde Robert Geete Internet Archive
33 1900 Svenska kyrkobruk under medeltiden. En samling af utläggningar på svenska öfver kyrkans lärobegrepp, sakrament, ceremonier, botdisciplin m. m. Robert Geete Internet Archive
34 1902 Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken Robert Geete Internet Archive
35 1902 Upplandslagen efter Ängsöhandskriften Otto von Friesen Internet Archive
36 1904-1905 Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. En samling af moralteologiska traktater på svenska, författade af bl. a. Bonaventura, Thomas af Aquino, Ludvig den helige, Vadstena-abbedissan Ingeborg Gertsdotter m. fl. Robert Geete Internet Archive
37 1904 Södermannalagen efter Cod. Havn. Ny Kgl. Saml. 4:o. N:o 2237. Karl Henrik Karlsson Internet Archive
38 1907-1909 Svenska böner från medeltiden Robert Geete .
39 1907 Upplands lagmansdombok 1490–1494 Karl Henrik Karlsson Internet Archive
40 1908 Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451–1480 Karl Henrik Karlsson Internet Archive
41 1911 Östgötalagens 1300-talsfragment Emil Olson Internet Archive
42 1911-1912 J. Th. Bureus, den svenska grammatikens fader Hjalmar Lindroth Internet Archive
43 1913-1915 Peder Månssons skrifter på svenska Robert Geete Internet Archive
44 1917 Studier i outgivna fornsvenska handskrifter Natanael Beckman Internet Archive
45:1 1973 Inledning till utgåvan av latinskt-svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20 Börje Tjäder .
45:2-3 1918-1942 Latinskt-svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20 Erik Neuman .
45:4 1994 Latinskt-svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20, hand 3 Börje Tjäder .
46 1921 Flores och Blanzeflor. Kritisk upplaga Emil Olson Internet Archive
47 1921 Erikskrönikan. Enligt Cod. Holm. D 2 jämte avvikande läsarter ur andra handskrifter Rolf Pipping Internet Archive
48 1923-1925 Alanus de Rupe: Jungfru Marie psaltare (rosenkrans). Öfversättning från latinet, efter den enda kända handskriften, från 1534 Robert Geete .
49 1927 Hertig Fredrik av Normandie. Kritisk upplaga på grundval av Codex Verelianus Erik Noreen .
50 1931 Herr Ivan. Kritisk upplaga Erik Noreen .
51 1934 Upplandslagen enligt Codex Esplunda Samuel Henning .
52 1934 Namnlös och Valentin. Kritische Ausgabe mit nebenstehender mittelniederdeutscher Vorlage Werner Wolf .
53:1 1935-1937 Arboga stads tänkebok 1. 1451–1472 Erik Noreen och Torsten Wennström .
53:2 1937-1939 Arboga stads tänkebok 2. 1473–1492 Erik Noreen och Torsten Wennström .
53:3 1939-1940 Arboga stads tänkebok 3. 1493–1533 Erik Noreen och Torsten Wennström .
53:4 1941-1950 Arboga stads tänkebok 4. 1534–1569, samt register till Arboga stads tänkebok Erik Noreen och Sven Ljung .
54:1 1925-1953 Ordbok över svenska medeltids-språket. Supplement. A–N Knut Fredrik Söderwall, Walter Åkerlund och Karl Gustav Ljunggren .
54:2 1953-1973 Ordbok över svenska medeltids-språket. Supplement. O–Ö Karl Gustav Ljunggren och Elias Wessén .
55 1938 Fornsvenska legendariet Valter Jansson .
56 1944 Svenska fornskriftsällskapet 1843–1943. Historik Isak Collijn .
57 1945-1949 Kalmar stads tänkebok Ivar Modéer och Sten Engström .
58 1951 Heliga Birgittas originaltexter Bertil Högman .
59 1954 Siælinna thrøst. Første delin aff the bokinne som kallas Siælinna thrøst. Efter Cod. Holm. A 108 (f. d. Ängsö). Kritisk upplaga Samuel Henning .
60 1959 Fem Moseböcker på fornsvenska enligt Cod. Holm. A 1 Olof Thorell .
61 1956 Flores och Blanzeflor. Kritisk upplaga. Nytryck (med ett Tillägg) Emil Olson .
62:1 1956 Bibelöversättningarna av år 1536. 1. Dauidz psaltare Gunnar Sjögren .
62:2 1958 Bibelöversättningarna av år 1536. 2. Salomons ordspråk och Salomos wijsheet Gunnar Sjögren .
62:3 1960 Bibelöversättningarna av år 1536. 3. Jesu Syrach book Gunnar Sjögren .
63 1957 Karl Magnus enligt Codex Verelianus och Fru Elins bok David Kornhall .
64 1959 En fornsvensk och några äldre danska översättningar av Gutasagan Karl Gustav Ljunggren .
65 1960-1966 Enköpings stads tänkeböcker 1540–1595 Sven Ljung .
66 1960 Skrivarformer och Vadstenaspråk i Siælinna thrøst. En textkritisk och filologisk undersökning Samuel Henning .
67 1961 To fragmenter på svensk av Den hellige Birgittas skrifter Jostein Gussgard .
68 1963 Erikskrönikan enligt Cod. Holm. D 2 jämte avvikande läsarter ur andra handskrifter. Nytryck (med ett tillägg) Rolf Pipping .
69 1964 En nyttigh bok om konnunga styrilse och höfdinga. Johannes Bureus utgåva 1634 Lennart Moberg .
69:2 1984 Konungastyrelsen. En filologisk undersökning Lennart Moberg .
70 1967 Upplandslagen enligt Cod. Holm. B 199 och 1607 års utgåva Samuel Henning .
71 1970 Den fornsvenska dikten om ett gyllene år Gunnar Blomqvist .
72 1971 Vadstena klosters två äldsta jordeböcker. Med inledning och språklig kommentar Anna Larsson .
73 1976 Det bibliska materialet i de östnordiska postillorna på folkspråken Bertil Ejder .
74:1 1981 Svensk latinöversättning 1. Processen Lars Wollin .
74:2 1983 Svensk latinöversättning 2. Förlagan och produkten Lars Wollin .
75 1983 Peder Månssons Bondakonst jämte parallelltexter utg. med inledning och kommentar John Granlund .
76 1987 Studier över syntax och textstruktur i nordiska medeltidslagar Nils Jörgensen .
77 1988 Studier över Östgötalagen. Efter författarens efterlämnade manuskript Carl Ivar Ståhle (förf.) och Gösta Holm (utg.) .
78 1989 Magnus Erikssons landslag enligt Cod. Ups. B 23 Per-Axel Wiktorsson .
79 1990 Studier över textstrukturen i medeltida svensk historiografi Nils Jörgensen .
80 1991 Book V of St Birgitta’s Uppenbarelser. Ed. from Ms Cod. Ups. C 61 Bridget Morris .
81 1996 De fornsvenska helgonlegenderna. Källor, stil och skriftmiljö Jonas Carlquist .
82 1996 Gregers Matssons räkenskaper. Utg. med kommentar och register Zeth Alvered .
83 1999 Gregers Matssons kostbok för Stegeborg 1487–1492. Utg. med kommentar och register Zeth Alvered .
84 2000 Heliga Birgittas uppenbarelser bok 7 efter Cod. Ups. C 61. Diplomatarisk utgåva med kommenterande inledning Inger Lindell .
85 2003 Biskop Hans Brasks registratur. Textutgåva med inledning Hedda Gunneng .
86 2006 Sermones sacri Svecice. The Sermon Collection in Cod. AM 787 4o Roger Andersson .
87 2006 Wars Herra Pino bok. Vadstenasystrarnas bordsläsningar enligt Cod. Holm. A 3 Jonas Carlquist .
88 2006 Bebrevat i Närke. Medellågtyska importord i fornsvenska brev ur regionalt perspektiv Helena Wistrand .
89 2007 Vadstenasystrarnas textvärld. Studier i systrarnas skriftbrukskompetens, lärdom och textförståelse Jonas Carlquist .
90 2009 Heliga Birgittas originaltexter. Nytryck (med en rättelse) Bertil Högman .
91 2009 Fornsvenskans lexikala kodifiering i Söderwalls medeltidsordbok Ulrika Djärv .
92 2010 Brev i Vadstena klosters arkiv 1368–1375 Inger Lindell .
93 2010 Svenska fornskriftsällskapet 1944–1993. Historik Börje Westlund .
94 2010 Erikskrönikans diktare – ett försök till identifiering Bengt R. Jonsson .
95 2011 Bilden av Budde. Studier kring en svensk språkpionjär Lars Wollin .
96 2012 Historieskrivning vid Uppsala domkyrka under högmedeltiden. handskriften UUB C 92 och dess källor Christian Lovén. Med bidrag av Claes Gejrot .
97 2013 De svenska resande kungarna – och maktens centrum J. B. L. D. Strömberg .
98 2013 Senmedeltida kopparutvinning i Åtvidaberg speglad i räkenskaper från 1500-talets början Evert Melefors
99 2013 Vattenmärken i svenska medeltida laghandskrifter och Uppsala universitetsbiblioteks medeltida pappersbrev Patrik Åström
100 2016 Tendensen i Kristoffers landslag Patrik Åström
101 2017 En handskrifts tillkomst- och brukshistoria. En närstudie av Cod. Holm. A 49 (Nådendals klosterbok) Maria Arvidsson

Serie 2. Latinska skrifterRedigera

Nr År Titel Utgivare Dig. ex.
1 1924-1931 Acta et processus canonizacionis beate Birgitte. Efter Cod. A 14 Holm., Cod. Ottob. lat. 90 o. Cod. Harl. 612 med inledning, person- och ortregister Isak Collijn .
2 1936 Vita b. Christinae Stumbelensis. Ex manuscriptis Petri de Dacia et Johannis capellani in Stumbel. Efter Cod. Einsidlensis 470 Isak Collijn .
3 1942-1946 Processus seu negocium canonizacionis b. Katerine de Vadstenis. Efter Cod. Holm. A 93 Isak Collijn .
4 1946 Birgerus Gregorii: Legenda Sancte Birgitte. Efter Cod. Lund. perg. 21 och Cod. Holm. A 75 A Isak Collijn .
5 1956 Den heliga Birgittas Reuelaciones extrauagantes Lennart Hollman .
6 1960 Birger Gregerssons Birgitta-officium Carl-Gustaf Undhagen .
7:1 1978 Sancta Birgitta, Revelaciones. Book 1 with magister Mathias’ prologue Carl-Gustaf Undhagen .
7:2 2001 Sancta Birgitta, Revelaciones. Book 2 Carl-Gustaf Undhagen och Birger Bergh .
7:3 1998 Sancta Birgitta, Revelaciones. Book 3 Ann-Mari Jönsson .
7:4 1992 Sancta Birgitta, Revelaciones. Book 4 Hans Aili .
7:5 1971 Sancta Birgitta, Revelaciones. Book 5. Liber questionum Birger Bergh .
7:6 1991 Sancta Birgitta, Revelaciones. Book 6 Birger Bergh .
7:7 1967 Den heliga Birgittas Revelaciones. Bok 7 Birger Bergh .
7:8 2002 Sancta Birgitta, Revelaciones. Book. 8. Liber celestis imperatoris ad reges Hans Aili .
8:1 1975 Sancta Birgitta, Opera minora 1. Regula Salvatoris Sten Eklund .
8:2 1972 Sancta Birgitta, Opera minora 2. Sermo angelicus Sten Eklund .
8:3 1991 Sancta Birgitta, Opera minora 3. Quattuor oraciones Sten Eklund .
9:1 1984 Magistri Mathiae canonici Lincopensis opus sub nomine Homo conditus vulgatum Anders Piltz .
9:2 1996 Magister Mathias Lincopensis, Testa nucis and Poetria. Ed. and translated Birger Bergh .
9:3 2003 Magister Mathias Lincopensis, Exposicio super Apocalypsim Ann-Marie Billing-Ottosson .

Serie 3. Smärre texter och undersökningarRedigera

Nr År Titel Utgivare Dig. ex.
1 1993 Smärre texter och undersökningar 1 Börje Tjäder .
2 1998 Smärre texter och undersökningar 2 Börje Tjäder .
3 2000 Två senmedeltida räkenskapsböcker. Folke Gregerssons (Lillie) gårdsräkenskaper för Lindö (?) m.m. 1496–1501 eller senare och Britta Hansdotters (Tott) på Åkerö uppbörds- och utgiftsböcker 1507/1508–1511/1512. Utg. med kommentar och register Zeth Alvered .
4 2008 Displaced Texts. An Old Swedish Birgittine Revelation in Copenhagen, GkS 1154 fol. and Three Sermons in Vienna, Cod. Vind. 13013 Jonathan Adams .
5 2008 Lärdomber och skämptan. Medieval Swedish Literature Reconsidered Massimiliano Bampi och Fulvio Ferrari .
6 2012 Texter och tecken från svensk medeltid Per-Axel Wiktorsson .

Serie 4. Bibliografiska skrifterRedigera

Nr År Titel Utgivare Dig. ex.
1 1863-1879 Sveriges dramatiska litteratur till och med 1875. Bibliografi Gustaf Edvard Klemming Internet Archive
2 1903 Fornsvensk bibliografi. Förteckning öfver Sveriges medeltida bokskatt på modersmålet samt därtill hörande litterära hjälpmedel Robert Geete Internet Archive
3 1919 Fornsvensk bibliografi. Supplement. Förteckning öfver Sveriges medeltida bokskatt på modersmålet 1901–1917 samt därtill hörande litterära hjälpmedel jämte bihang: Kalendarium Svecicum Robert Geete Fornsvensk bibliografi
4 1945-1948 Fornsvensk bibliografi. Supplement 2. Förteckning över Sveriges medeltida bokskatt på modersmålet 1918–1944 samt därtill hörande litterära hjälpmedel Isak Collijn Fornsvensk bibliografi
5 2003 Register till samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 1844-2000. Utgivna skrifter och däri använda fornsvenska handskrifter Patrik Åström .

Småstycken på forn svenskaRedigera

Nr År Titel Utgivare Dig. ex.
1 1868-1881 Småstycken på forn svenska Gustaf Edvard Klemming Google Books Internet Archive
2 1903 Småstycken på forn svenska. Andra serien Robert Geete .

KällorRedigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Fornskriftsällskapet, Svenska, 1904–1926.
  • Börje Westlund, Svenska fornskriftsällskapet - Historik. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, Serie 1. Svenska skrifter 93, Uppsala 2010.

Externa länkarRedigera