Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (1986)

svenskspråkig psalmbok från 1986 använd av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är den psalmbok som används av svenskspråkiga församlingar i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Psalmboken utarbetades parallellt med motsvarande finskspråkiga psalmbok, men är ett självständigt verk, med bland annat ett annat urval psalmer. Den kom ut samma år som 1986 års psalmbok i Sverige, men har inte samordnats med den.

Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Originalspråksvenska
LandFinland
Genrepsalmbok
Utgivningsår1986
Del i serie
Ingår i serieSvenska psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Föregås avFinlandssvenska psalmboken (1943)

Historia redigera

Initiativet till en ny finlandssvensk psalmbok tog officiellt upp på stiftsmötet i Borgå stift 1974. Ärendet behandlades vidare år 1975 och Finlands evangelisk-lutherska kyrkas kyrkomöte tog även upp frågan samma år och tillsatte en kommitté för att utarbeta ett förslag. Till kommittén utsågs direktor cantus Gunnar Ahlskog, teologie licentiat Gustav Björkstrand, filosofie magister Ull-Britt Gustafsson, diplomorganist Gunvor Helander, kontraktsprosten Alvar Kurtén (som sammankallare), pastor Henrik Perret och författaren Ole Torvalds. Till sekreterare kallades filosofie och teologie licentiat Karl-Johan Hansson. [1] [2]

Kommittén fick som uppdrag att förbereda en totalrevison av den finlandssvenska psalmboken. Till skillnad från den föregående psalmboken, där melodierna utarbetades då texterna redan godkänts av kyrkomötet, arbetade man parallellt med texter och melodier. Arbetet med revisonen skedde i nära samarbete med finska psalmbokskommittén och enligt samma huvudprinciper, dock så att det svenska reformarbetet inte behövde slaviskt följa det finskspråkiga.[1]

Under arbetets gång utgav kommittén 1979 ett försökshäfte Nya psalmer ett urval, som innehöll 90, för psalmboken nya psalmer. Bland dem fanns äldre kända väckelsesånger, medeltida hymner i nyöversättning, gamla psalmer, som inte hade funnits i den finlanssvenska psalmboken samt prov på de senaste årens svenska psalmdiktning. Boken var avsedd att användas som komplement till psalmboken [3]

Ett förslag till en ny psalmbok Nya psalmer -83 publicerades år 1983 med 549 psalmer. Stommen i förslaget bestod av 1943 års psalmbok, av dess 632 psalmer ingick 273 och antalet nya psalmer var 190.[4][2]

Kyrkomötet antog den nya psalmboken i februari 1986 och den togs i bruk första söndagen i advent 1987. I psalmboken finns 585 psalmer. Av psalmerna i 1943 års psalmbok behölls 381. Ändringar har gjorts i både texter och melodier. Drygt 200 psalmer är nyinförda.Tonhöjden har sänkts i många melodier och ackordanalys har utarbetats för ett hundratal psalmer.[5]

Psalmbokens psalmer och karaktär redigera

Den finlandssvenska psalmboken är en egen psalmbok med egen profil, men den har dock nära samband både med Finlands ev. luth. kyrkas finska psalmbok, "Virsikirja" och med Svenska kyrkas psalmbok ”Den svenska psalmboken”. Psalmboken används även i tvåspråkiga församlingar och i tvåspråkiga sammanhang. Detta försvåras i viss mån av några faktorer: antalet verser i en del psalmer är olika, psalmernas sjungs med olika melodier i respektive böcker och några psalmer med samma originaltext är översatta i olika versmått.[1]

Bland dem finns en stor del psalmer som inte ingår i Finlands kyrkas finska psalmbok, Virsikirja från år 1986 eller i Den svenska psalmboken från år 1986 (Svenska kyrkans psalmbok). Det finlandssvenska särstoffet bland psalmerna är 24 %, ungefär en fjärdedel av psalmerna i psalmboken. Ungefär en lika stor del psalmer är gemensam för alla tre nya psalmböcker i Finland och Sverige. Dock är andelen gemensamma psalmer större i förhållande till den rikssvenska psalmboken än till den finska. 45 % av psalmerna är gemensamma med den finska psalmboken och 57 % med den rikssvenska.[6]

Psalmbokens har en del del gemensamt material med den rikssvenska psalmboken. Dock är psalmerna inte alltid likalydande vare sig till text eller melodi. Psalmboken skiljer sig från 1986 års psalmbok i Sverige, vid sidan av annat urval psalmer, bland annat genom att alla konjunktivformer och plurala verbformer konsekvent är borttagna, med åtföljande ändringar i omgivande text. Å andra sidan har man velat bevara de rena rimmen, och alltså är bearbetningarna i det avseendet mindre omvälvande.Tretton rikssvenska psalmer har bevarats i den finlandssvenska psalmboken trots att de har utgått i Sverige från 1986 års psalmbok.Den i Sverige omdiskuterade psalmen av J.A Eklund "Fädernas kyrka" (nr 168), som efter mycken diskussion utgick i Sverige, är kvar i den finlandssvenska psalmboken i en förkortad variant.[6]

Bland psalmförfattare i den finlandssvenska psalmboken kan nämnas de ”gamla” finlandssvenska författarna, Johan Ludvig Runeberg, med 25 psalmer, Zaharias Topelius med 13 psalmer, Jacob Tegengren med 12 psalmer,  Alfons Takolander 4 psalmer och Joel Rundt 3 psalmer samt ”nya” författare Viola Renvall, Hjalmar Krokfors och Catharina Östman, Lars Huldén, Tua Forsström och Ull-Britt Gustafsson-Pensar. Nya finska författare är Anna-Maija Raittila, Pia Perkiö och Jukka Lehtinen.[6]

Bland svenska psalmförfattare i psalmboken kan nämnas Johan Olof Wallin med 12 psalmer, Franz Mikael Franzén med 7 psalmer, Lina Sandell Berg och Paul Nilsson med 8 psalmer samt ”nya” författare Anders Frostenson 23 psalmer, Britt G. Hallqvist med 8, Olof Hartman1 , Eva Norberg Hagberg 9 och Ylva Eggehorn 3 psalmer. Vidare finns det nya psalmer från Danmark (t.ex. Karl Laurids Aastrup med 2 psalmer), Norge (Svein Ellingsen 8 psalmer), en psalm från Island. Vidare finns några nya psalmer från USA (t.ex. Fanny Crosby, 3 psalmer) och Stor-Britannien (Fred Kaan och F. Pratt Green).[6]

Ett psalmbokstillägg med titeln "Sång i Guds värld. Tillägg till Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland" antogs av kyrkomötet i november 2015 och det togs i bruk 2016. TIllägget har 146 psalmer.

Psalmerna redigera

(ang. psalmernas texter och noter, se https://psalmbok.fi/)

Kyrkoåret redigera

Advent redigera

Jul redigera

Nyår redigera

Trettondagen redigera

Kyndelsmässodagen redigera

Marie bebådelsedag redigera

Fastetiden redigera

Påsk redigera

Kristi himmelsfärds dag redigera

Pingst redigera

Kristi förklarings dag redigera

Mikaelidagen redigera

Alla helgons dag redigera

Kyrkoårets slut redigera

Gudstjänstlivet redigera

Guds treenighet redigera

Kristi kyrka redigera

Gudstjänsten redigera

Guds ord redigera

Dopet redigera

Nattvarden redigera

Konfirmation redigera

Vigsel redigera

Begravning redigera

Kyrkans tjänare redigera

Livet i Kristus redigera

Guds nåd i Kristus redigera

Glädje och tacksamhet redigera

Bön och förbön redigera

Tvivel och tro redigera

Skuld och förlåtelse redigera

Nöd och nåd redigera

Tro och trygghet redigera

Kallelse och efterföljd redigera

Mission

Livet i Guds värld redigera

Guds skapelse redigera

Kärlek och gemenskapb redigera

Hem och familj redigera

Arbete och fritid redigera

Ansvar och tjänande redigera

Människans åldrar redigera

Morgon och afton redigera

Måltid redigera

Årets tider redigera

Fosterlandet redigera

Fred och frihet redigera

Det eviga livet redigera

Döden och evigheten redigera

Det kristna hoppet redigera

Sånger för kyrkliga förrättningar redigera

Dop redigera

Vigsel redigera

Begravning redigera

På dopdagen redigera

Välsignelse inför skolstarten redigera

På födelsedagen redigera

Välsignelse av hem redigera

Vid kyrkoinvigning redigera

Mottagande av paramenta och inventarier redigera

Välsignelse av församlingslokaler redigera

Välsignelse av sådden redigera

Tacksägelse för skörden redigera

Välsignelse av skola redigera

Välsignelse av läroinrättning redigera

Välsignelse av vårdinrättning redigera

Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller arbetsplats redigera

Ibruktagande av fana redigera

Bordsböner redigera

Tillägget ”Sång i Guds värld” 2015 redigera

Trons mysterium redigera

Lovsång redigera

Mysteriet redigera

Skaparen befriaren livgivaren redigera

  • 830 Du kom från bortom allt vi vet och känner
  • 831 Du glädjens ljus
  • 832 Kom vandra genom gatorna
  • 833 Som vinden smeker mot min kind

Guds kyrka redigera

Kyrkoåret redigera

Gudstjänstlivet redigera

Guds värld redigera

Kärlekens utmaning redigera

Tvivel och tillit redigera

Kris och katastrof redigera

Stillhet och meditation9 redigera

Tider och stunder redigera

Pilgrimsvandring redigera

Framtid och hopp redigera

Se även redigera

Externa länkar redigera

Källor redigera

Rubricerad psalmbok

  1. ^ [a b c] Hansson, Karl.Johan (1997). Tredition och förnyelse Fakta och synpunkter inför den finlandssvenska psalmboksrevisionen. Serie B Nr 28. Kyrkans Forskningsinstitut. sid. 5-6, 81. ISBN 951-693-049-2 
  2. ^ [a b] Psalmer -83 Förslag till Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Församlingsförbunders Förlags Ab. 1983. sid. 7-11. ISBN 951-550-263-2 
  3. ^ Nya psalmer Ett urval. Svenska psalmbokskommittén i Finland, Församlingsförbundets Förlags Ab. 1979. sid. 7. ISBN 951-550-164-4 
  4. ^ Psalmer -83 Förslag till Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.. Svenska psal,bokskommittén i Finland, Församlingsförbunders Förlags Ab. 1983. ISBN 951-550-263-2 
  5. ^ Förord. "Svensk Psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Antagen av kyrkomötet februari 1986.". Församlingsbörbundets Förlags Ab. 1987.. ISBN 951-550-328-0 
  6. ^ [a b c d] [http://users.abo.fi/bsarelin/lecthymn.htm ”Relationerna mellan psalmböckerna i Finland och Sverige”]. Birgitta Sarelin 16.11.1999. http://users.abo.fi/bsarelin/lecthymn.htm. Läst 10 december 2020.