Öppna huvudmenyn

Sven Åke Böök, född 1935, död 4 september 2004, var en svensk ekonom som ägnade större delen av sitt verksamma liv åt konsumentkooperationen.

Efter att han blivit pol. mag. i nationalekonomi och statskunskap blev han assistent på Nationalekonomiska institutionen på Stockholms universitet men blev värvad av Kooperativa förbundet innan han avlade sin fil. lic.-examen. Journalistik var ett hans huvudintressen och efter en kort tid blev han chefredaktör för tidskriften Kooperatören 1968-1973. Åren 1974-75 var han informationsansvarig för Statens industriverk.

1975 beslutade Kooperativa Förbudens ledningar att starta Kooperativa Institutet för att sprida kunskap om Kooperationen. Någon forskning om kooperationen fanns knappast vid den här tiden. Böök blev institutets förste chef och det blev en plattform för hans livsverk. Under ett drygt ett decennium byggdes det upp under hans ledning ett forskarcentrum med ett kontaktnät som omfattade alla svenska universitet och högskolor samt även internationella lärosäten där forskningsprojekt om kooperation förekom. Böök blev också ordförande i föreningen Kooperativa Studier i Internationella kooperativa alliansens forskningskommitté. Under senare delen av 80-talet fick han uppdraget att leda en internationell grupp med framstående kooperatörer och forskare som skulle revidera de kooperativa värderingarna och priciperna. Arbetet resulterade i boken Co-operativ Values in Changing World som sedan översattes till de stora europeiska språken. Dessa värderingar antogs vid IKA:s kongress i Tokyo 1992.

Böök var också aktiv i debatten om löntagarfonder. Hans idéer om löntagarfonder var att de skulle ske i arbetskooperativa former, vilket han inte fick gehör för.