Väjningspliktsmärken

uppsättning trafikskyltar som anger vilka trafikanter som har förtur på en viss plats, generisk information inte specifik till någon region
(Omdirigerad från Stopplikt)

Väjningspliktsmärken är en typ av vägmärken som upplyser om villkoren för så kallad väjningsplikt och stopplikt. Väjningspliktsmärken talar, i vissa länder men inte i Sverige, även om vilka trafikanter som har förkörsrätt.

AllmäntRedigera

Vägmärken i Europa följer en viss enhetlig standard (FN:s konvention om vägmärken och signaler). Vissa skillnader kan dock förekomma mellan olika länder. Märkena i artikeln visar de svenska märkena, men skillnaden mot andra europeiska länder är ganska liten. De som finns i konventionen finns i alla eller de flesta länder i Europa.

VäjningspliktRedigera

Se även: Väjningspliktsskylt
 
Korsning med väjningsplikt i Århus, Danmark.

Denna skylt talar om att man har väjningsplikt, d.v.s. skyldighet att ge korsande trafik företräde. Enligt Trafikförordningen 3kap.5§ skall man då visa avsikt att väja genom att i god tid sänka hastigheten/stanna, och man får endast köra vidare om det inte kan utgöra fara/hinder för den korsande trafiken. Att köra vidare utan att iaktta väjningsplikt är ett brott mot Trafikförordningen. Skylten finns i FN-konventionen och i alla länder i Europa, och i många andra länder också. Den räknas som ett varningsmärke eller förbudsmärke i vissa länder. I de flesta länder är det ingen text i skylten, men Storbritannien har texten "GIVE WAY". Irland har också en text: "YIELD" eller "GÉILL SLÍ" (det sistnämnda är iriska). I USA har man en liknande skylt med texten "YIELD". I många asiatiska länder har denna skylt text som uppmanar att lämna företräde.

Utöver där väjningspliktsskylten finns uppsatt, har man också alltid väjningsplikt i följande trafiksituationer:

1.När flera fordons kurser korsar varandra, har man väjningsplikt mot korsande trafik från höger, om inget annat anges. I (vissa) länder med vänstertrafik har man dock väjningsplikt mot korsande trafik från vänster. I vissa länder, däribland Storbritannien, gäller varken vänsterregeln eller högerregeln vilket innebär att ingen kan förvänta sig att få företräde.[1] Högerregeln gäller dock inte i de fall som anges i punkt 2–8 nedan.
2.När man svänger/lämnar en cirkulationsplats, har man väjningsplikt mot mötande trafik (om man korsar deras sida av vägen) samt mot korsande gång-/cykel- och mopedtrafik (om man är på väg förbi ett övergångsställe/en cykelöverfart eller en korsande gång-/cykelbana; man har dock inte väjningsplikt mot cykel och moped klass 2 på en obevakad cykelpassage[2]). Man har också väjningsplikt mot mötande trafik när man korsar deras sida av vägen vid t.ex. ett hinder som finns på ens egen sida.
3.Vid infart på huvudled har man alltid väjningsplikt mot fordon som redan befinner sig på huvudleden (normalt skyltas det alltid).
4.Vid infart på cirkulationsplats har man alltid väjningsplikt mot fordon som redan befinner sig i cirkulationen (normalt skyltas det alltid).
5.Man har väjningsplikt enligt bussregeln mot en buss som startar från en hållplats på en väg vars hastighetsbegränsning är högst 50 km/tim. Om den är högre än 50 km/tim, är det bussföraren som har väjningsplikt.
6.Man har alltid väjningsplikt mot gående som korsar/just är på väg att korsa körbanan vid ett obevakat övergångsställe. Gående är dock skyldiga att ta hänsyn till fordons hastighet och avstånd till övergångsstället innan de går över vägen.
7.Cyklister och mopedister (klass II) har väjningsplikt mot andra fordon när de korsar en körbana, även om så sker på en cykelpassage. Andra fordonsförare skall dock anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklister och mopedister (klass II) som är ute på cykelpassagen.
8.Man har alltid väjningsplikt enligt utfartsregeln mot all trafik som redan befinner sig ute på körbanan när man är på väg ut på en körbana från en vägren, parkeringsplats, tankstation, korsande gång- eller cykelbana, terräng, en gågata/ett gångfartsområde, en stig, ägoväg, fastighet och liknande.[3]

StoppliktRedigera

Detta är en s.k. stoppskylt. Där denna skylt finns uppsatt råder stopplikt vilket är detsamma som väjningsplikt utom att man alltid måste stanna vid den s.k. stopplinjen, eller omedelbart före den korsande vägen om stopplinje saknas, även om det inte skulle förekomma korsande trafik, det för att säkerställa att man tar sig tid att observera eventuell korsande trafik. Oftast förekommer skylten vid vägkorsningar där sikten är något skymd eller vid stora/hårt trafikerade vägar där hastigheten är hög och en sidokrock skulle vara mycket farlig. Den kan också förekomma på platser där vägen korsar en järnväg och det helt och hållet saknas signaler, och talar då om att man måste stanna och observera om något tåg närmar sig innan man kör vidare. Att köra vidare utan att iaktta stopplikt är ett brott mot Trafikförordningen och kan leda till återkallat körkort.

 
Tilläggstavla för flervägsstopp

I vissa korsningar förekommer s.k. flervägsstopp vilket innebär att samtliga förare som närmar sig korsningen, oavsett från vilken väg, måste stanna för att ta ögonkontakt med varandra och därigenom komma överens om vem som ska köra först.

Skylten härstammar från USA, finns med i FN-konventionen (trots att USA inte deltar i den) och används i många länder i och utanför Europa. Det är ett av få vägmärken som USA och Europa har gemensamt. Texten är "STOP" i (huvudsakligen) hela Europa, i till exempel Frankrike, Grekland, Ryssland, Serbien, Spanien och Sverige. Den räknas som ett förbudsmärke i vissa länder.

I vissa länder utanför Europa finns egna ord istället för texten "STOP". I Israel har skylten en hand som visar stopptecken istället för text. Se vidare i artikeln Stoppskylt.

HuvudledRedigera

Denna skylt talar om att vägen är en huvudled (i Finland väg med förkörsrätt), d.v.s. en väg där all trafik som färdas alltid ska ges företräde; trafik som är på väg in på en huvudled har alltså alltid väjningsplikt (även om väjningspliktsmärke skulle saknas) mot trafik som redan färdas på huvudleden.[4][5] Vägmärket upprepas alltid efter varje vägkorsning. Den vanligaste anledningen till att vägen är en huvudled är att den oftast är hårt trafikerad väg varför det anses otillräckligt med högerregeln.

Parkeringsförbud råder generellt på en huvudled.

Huvudled upphörRedigera

Denna skylt upplyser om att huvudleden upphör. Vid de vägkorsningar som finns efter huvudleden gäller högerregeln om inget annat anges. Skylten finns i FN-konventionen och den används i nästan alla länder i Europa.

Skyldighet att lämna företrädeRedigera

Denna skylt talar om att man måste lämna företräde vid möte. Skylten sätts upp på platser där det är trångt. Den finns i FN-konventionen och i nästan alla länder i Europa. Storbritannien och Cypern har skylten spegelvänd på grund av deras vänstertrafik. Irland verkar inte ha den. Den räknas som ett förbudsmärke i vissa länder.

Mötande trafik har skyldighet att lämna företrädeRedigera

Denna skylt talar om att mötande fordon ska lämna företräde vid möte men om det finns plats så behöver du inte stanna för att släppa förbi. Den sätts upp på platser där det är trångt. Skylten betyder, åtminstone i Sverige, inte att trafik som passerar den har förkörsrätt. Skylten finns i FN-konventionen och används i nästan alla länder i Europa. Storbritannien och Cypern har skylten spegelvänd, på grund av deras vänstertrafik. Irland verkar inte ha den. Den räknas som ett upplysningsmärke i vissa länder.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ http://www.highwaycodeuk.co.uk/answers/who-has-priority-at-an-unmarked-crossroads
  2. ^ https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/trafikant/produkter/cykelpassager-och-cykeloeverfarter-a5-webb.pdf
  3. ^ Du och jag i trafiken: Lärobok i trafikkunskap, utgiven av Sveriges trafikskolors riksförbund.
  4. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 21 oktober 2014. https://web.archive.org/web/20141021041947/http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Vagmarken/Vajningspliktsmarken/Huvudled/. Läst 11 mars 2017. 
  5. ^ Körkortsboken, 18 upplagan av Sveriges Trafikskolors Riksförbund