Socialt kapital har flera definitioner där en huvudsaklig indelning kan göras mellan de som studerar tillgångar för samhällen eller grupper (makronivå) och de som studerar utfall för individer (mikronivå). För definitioner som syftar på makronivån studeras ofta fenomen som normer, socialiserande och tillit mellan människor vilka kan leda till att och hur väl ett samhälle kan organisera sig. Forskare som använder definitioner som istället syftar till att studera individer är intresserade av hur en individs nätverk och den struktur detta har och de resurser som det kan tillgängliggöra kan bidra till att skapa olika fördelar som att få information eller tjänster från andra människor. Sådana tjänster kan till exempel leda till att man får ett nytt jobb.[1]

En bild som visar personer (hörn) och deras relationer (kanter).
En bild som visar personer (hörn) och deras relationer (kanter).

När socialt kapital studeras med utfall på en kollektiv nivå kan det ses som botemedlet mot att hamna i den sociala fällan. Den sociala fällan innebär till exempel att människor som i vanliga fall håller sig till "fair play" går över till ojusta metoder på grund av att alla andra gör det. Ex. Om alla skattefuskar utom jag finns det ingen anledning för mig att betala skatt på rätt sätt. Detta avhjälps, enligt Putnam, med hjälp av större tillgång på socialt kapital dvs. ökad tillit till medmänniskor och medborgarens deltagande i formella och informella nätverk.

DefinitionerRedigera

Begreppet socialt kapital har flera olika definitioner. Sociologen Pierre Bourdieu definierar det så här: "Socialt kapital är summan av de resurser, aktuella eller potentiella, som finns tillgängliga för en individ eller grupp genom att ha tillgång till ett bestående nätverk av mer eller mindre institutionaliserade relationer av ömsesidigt erkännande eller igenkännande"[2] Nan Lin[1] har definierat socialt kapital som "Resurser inbäddade i en social struktur som kan tillgängliggöras och/eller mobiliseras för medvetet handlande."

James S Coleman menar att: "Socialt kapital är en uppsättning enheter med två egenskaper gemensamt: De består av någon aspekt [nätverk] av den sociala strukturen [samhället], och de underlättar ett visst handlande hos aktörer – antingen som individer eller som ”organisationer” – inom denna struktur."[3]

Sociologen Alejandro Portes: "Socialt kapital refererar till individers förmåga att ta knappa resurser i anspråk på grund av att de är medlemmar i nätverk eller större sociala strukturer"[2]

Statsvetaren Bo Rothstein har gjort följande definition: "Socialt kapital är antalet kontakter multiplicerat med graden av förtroende i dessa kontakter."[4]

Överbryggande och sammanlänkande socialt kapitalRedigera

Socialt kapital kan enligt ett synsätt delas upp i två former: överbryggande och sammanlänkande socialt kapital. Det sammanlänkande sociala kapitalet bygger ofta på likheter mellan människor och stärker en grupps interna sammanhållning, men kan leda till ökade motsättningar mellan grupper. Det överbryggande sociala kapitalet minskar istället sådana gruppmotsättningar eftersom det länkar samman människor från olika grupper och är därmed också bättre för att sprida information (Putnam, 2000).[5] Se Den ensamme bowlaren

Effekter på kollektiv nivåRedigera

Höga nivåer av socialt kapital har kopplats till högre ekonomisk tillväxt, mindre ojämlikhet, mindre brottslighet, lägre korruption och bättre fungerande myndigheter, liksom till bättre genomsnittligt hälsotillstånd. Statsvetaren Robert Putnam har visat att ett lands demokrati fungerar bra om det finns mycket socialt kapital i samhället, och mindre bra om det inte finns. Se Den fungerande demokratin för en närmare beskrivning.

Effekter på individnivåRedigera

I sin doktorsavhandling om ungdomsarbetslösheten behandlar Peter Håkansson det välkända faktum att kontakter och nätverk har betydelse för ungdomsarbetslösheten. ”Ungdomar saknar i större utsträckning än vuxna kontakter som kan leda in på arbetsmarknaden och denna avsaknad av kontakter leder i sin tur till en högre risk för arbetsgivaren att anställa en ungdom. … trots det erkännande som ekonomer inom det sökteoretiska paradigmet ger kontakter och nätverk som effektiva sökvägar, har de traditionella förklaringsmodeller som vill förklara ungdomsarbetslöshet behandlat kontakter och nätverk på ett alltför otillräckligt sätt.” ”Utgångspunkten för traditionella förklaringsmodeller, som ’den neoklassiska läroboksmodellen’ och ’utbildningsmodellen’, är att transaktionskostnaderna är låga, vilket innebär att information om marginalproduktivitet och utbildningsval existerar till en relativt låg kostnad. Om man istället antar att det finns transaktionskostnader i form av informationskostnader och risk, kommer nätverk, relationer och tillit att få mycket större betydelse när vi ska förstå varför ungdomar är mer arbetslösa än vuxna.”[6]

Under tidigare skeden kunde unga vuxna skapa sig ett socialt kapital genom att det var nära mellan hemmet och föräldrarnas arbetsplatser. De unga kunde introduceras på en arbetsplats genom olika enklare arbetsuppgifter och göra sig kända hos en eller flera arbetsgivare. I länder med lärlingsutbildningssystem kan de unga också skaffa sig detta värdefulla sociala kapital genom långa praktik- och utbildningsperioder på en arbetsplats.

Migration och socialt kapitalRedigera

Den brittiske nationalekonomen Paul Collier behandlar i boken Exodus. How migration is changing our world de ekonomiska och sociala följderna av migration. Han pläderar för en måttfullare och mer selektiv invandring från utvecklingsländer till Europa och USA och tar då särskilt fasta på forskning av Robert Putnam om den samhälleliga fragmentiseringen som följd av bristande socialt kapital och bristande ömsesidig tillit mellan invånarna i ett land. Bristande ömsesidig tillit förhindrar därtill i många utvecklingsländer i framför allt Afrika att effektiva organisationer och produktiva ekonomiska strukturer uppkommer. Han förklarar detta i boken: ”Vidmakthållet samarbete är avhängigt av tillit. Den utsträckning i vilken folk är villiga att lita på varandra varierar enormt mellan samhällen. Högtillitssamhällen är bättre på att samarbeta och har lägre transaktionskostnader eftersom de är mindre beroende av formella tvångsåtgärder. Så sociala normer spelar roll, precis som formella institutioner. De normer som är förhärskande i höginkomstsamhällen ger upphov till mycket lägre nivåer av våld mellan personer och högre nivåer av tillit än de som råder i låginkomstsamhällen.”[7] Migranter kommer mestadels från länder med icke-fungerande sociala modeller och föga samhälleligt och institutionellt förtroendekapital. Dessa brister tar de med till invandringsländerna, menar Collier, och höjer därmed de sociala kostnaderna med integration.[8]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ [a b] Lin, Nan (20 maj 2002). Social Capital: A Theory of Social Structure and Action (Structural Analysis in the Social Sciences). Cambridge University Press. ISBN 052152167X. http://www.amazon.ca/exec/obidos/redirect?tag=citeulike09-20&path=ASIN/052152167X. Läst 15 maj 2015 
 2. ^ [a b] Social kapital[död länk]  PDF [död länk]
 3. ^ ”Social Capital in the Creation of Human Capital on JSTOR”. www.jstor.org. http://www.jstor.org/stable/2780243?seq=1#page_scan_tab_contents. Läst 12 januari 2016. 
 4. ^ http://www.socwork2.gu.se/svt/ARTIKLAR/1998/ROTHSTEI.PDF [död länk]
 5. ^ Putnam, Robert D. (2001-08-07) (på engelska). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon and Schuster. ISBN 9780743203043. https://books.google.com/books?id=rd2ibodep7UC. Läst 12 januari 2016 
 6. ^ Peter Håkansson, Ungdomsarbetslösheten - om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt kapital, Lund Studies in Economic History 55, Lunds Universitet, Lund 2011, sid 2
 7. ^ Collier, Paul: Exodus. How migration is changing our world (Oxford University Press, New York 2013), s. 32.
 8. ^ Gaulhofer, Karl: ”Ökonom Collier: ’Wir locken junge Menschen in den Tod’”, Die Presse, länk, publicerat 2013-10-19, läst 2017-09-15.

Vidare läsningRedigera

 • Coleman, James (1990). Foundations of Social Theory.
 • Putnam, Robert D (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.
 • Rothstein, Bo (2003). Sociala fällor och tillitens problem. Stockholm: SNS förlag. ISBN 91-7150-852-X
 • Rothstein, Bo (2008) ”Tillit och social kapital” i Lindvert, Jessica & Schierenbeck
 • Isabell (red.) Jämförande politik. Malmö: Liber
 • Uslaner, Eric (2002). The Moral Foundation of Trust. New York: Cambridge University Press.

Externa länkarRedigera