Öppna huvudmenyn
Vägmärke för skoterled
Markering för skoterled.
Snöskotrar på skoterled i Yellowstone, USA.

En skoterled är ett preparerat och utmärkt spår, vars syfte är att idka friluftsliv på och spåret har även ett påbud för snöskoterkörning. De flesta svenska skoterleder är avgiftsfria, men några avgiftsbelagda leder finns, och flera är under uppbyggnad. Inom flera områden, t.ex. Abisko-Kebnekaisefjällen och Funäsdalsfjällen, är skotertrafik generellt förbjuden och markerade skoterleder måste då alltid följas. I de flesta fall är lederna också utmärkta med höga stänger med ett rött kors på. Dessa är utplacerade med 100-200 meters mellanrum.

I Sverige finns ett stort nätverk av skoterleder. Som skoterförare är det på dessa som man främst ska hålla sig. Skoterlederna är även till för friluftslivet och det är skoterförarens ansvar att visa hänsyn. Körning med skoter är tillåten på väl snötäckt och tjälad mark, om det inte finns risk för skador på mark och vegetation. Skotertrafik är förbjuden i stora delar av fjällen, i de flesta nationalparker samt i många av naturreservaten.

Skoterkörning ska alltid ske med stor hänsyn till djur, natur och friluftsliv. I de områden i fjällen där det är förbjudet att köra skotertrafik finns det skoterleder som en möjlighet att ändå röra sig i och genom dessa områden. Det finns allmänna skoterleder som Länsstyrelsen eller kommunen ansvarar för. Det finns även skoterleder som skoterklubbar eller andra ansvarar för. I fjällens regleringsområde finns skoterleder som enda tillåtna färdvägar för skoter.

Skoterlederna inom regleringsområden för skoter är uppmärkta i terrängen med ledkryss och påbudsskyltar. Skoteråkare får alltså inte avvika från leden. Skoterleden är 100 meter bred och ledkrysset sitter i mitten av leden. Statlig vinterled med röda ledkryss innebär att det är en skidled och alltså att man inte får köra snöskoter där.


Var får du inte köra snöskoter, vad är inte skoterled:

1. På skogsmark med plant- och ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen. Skogen ska ha en medelhöjd på 2 m över snötäcket för att det ska vara tillåtet att köra där.

2. På jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken.

3. Inom särskilda förbuds- och regleringsområden.

4. På barmark.

5. På skogsbilvägar och andra enskilda vägar kan skoterkörning vara förbjuden, trots att vägen är oplogad

6. Det inte är tillåtet att köra på allmän väg annat än vid passage över vägen, eller kortast lämpliga sträcka om terrängen är oframkomlig där skoterleden är dragen.


Detta gäller för alla skoterleder, statliga som allmänna:

• Skidåkare, hundspann och gående har ALLTID företräde i skoterspåret.

• Högertrafik gäller på skoterleder

• En generell hastighetsbegränsning om 70 km/tim gäller i terräng(50 km/tim inom tätbebyggt område) gäller på skoterleder.