Skogsglänta kallas ett mindre område i en skog som är mer öppet genom att det ej är lika trädbeväxt som de tätare delarna av skogen. En skogsglänta kan därför liknas vid en liten äng insprängd i den omgivande skogen.

Glänta i granskog

Eftersom skogsgläntor skuggas mindre av trädkronorna än den tätare skogen, når mer ljus ner till marken i gläntan än till undervegetationen i den omkringliggande skogen. Gläntan har därför annan vegetation än den omkringliggande skogen, vilket också innebär att den utgör en annan biotop. Konstgjorda öppningar i skogen, såsom kraftledningsgator, kan fungera som biotop för samma arter som en mer naturligen förekommande skogsglänta.

Gräsbeväxta gläntor är viktiga för gräsätande djur som rådjur och älg för foder.

Se även redigera

Källhänvisningar redigera