Seminghundra härad

var ett härad i mellersta Uppland

Seminghundra härad var ett härad i mellersta Uppland. Häradet är numera uppdelat mellan två kommuner – Sigtuna och Vallentuna i Stockholms län. Häradets areal uppgick till närmare 236 km² och befolkningen till 4 095 invånare år 1915.

Seminghundra härad
Härad
Skånela kyrka
Land Sverige Sverige
Landskap Uppland
Socknar Skånela
Skepptuna
Vidbo
Lunda
Markim
Orkesta
Frösunda
Seminghundra härads läge i Uppland.
Seminghundra härads läge i Uppland.
Seminghundra härads läge i Uppland.

Tingsstället var tidigt i Lilla Söderby vid Lunda kyrka i Lunda socken för att 1741 flyttas till Lundby i Markims socken. Från 1850-talet och fram till 1912 låg det i Kimsta i Skånela socken, därefter till 1919 i Åshusby, för att sedan vara i Stockholm.

Historia redigera

 
Häradet år 1903.

Seminghundra härad, som under 1300-talet skrevs som Sæmingiahundæri eller sämingarnas hundare/härad, var en del av det gamla uppländska folklandet Attundaland.

Inom häradets gränser låg även tingsplatsen för hela Attundaland vid en plats kallad Folklandstingstad i Lunda socken. Platsen utvecklades under medeltiden till en stadsliknande marknadsplats som kom att ses som en konkurrent till såväl Sigtuna som Stockholm, trots att det egentliga tinget upphörde redan år 1296 vid landskapet Upplands enande då landslagen tillkommit. Efter upprepade kungliga dekret, det sista utfärdat år 1350, förbjöds all handel i Folklandstingstad och platsen övergavs. En annan plats av intresse i häradsområdet är den gamla kulturbygden Markim och Orkesta, som sedan år 1995 finns med på Sveriges lista över förslag för kommande världsarv. I området ligger även Lindholmens gård som nämnts som ett alternativ för Gustav Vasas födelseplats. Vidare märks östtornskyrkan i Skånela med Skånelaholms slott samt på senare tid Arlanda flygplats som ligger vid häradets nordvästra utkant.

Geografi redigera

Seminghundra härad var beläget i området mellan Hargsån och sjön Fysingen i söder till Vidboån i norr och Helgöån i väster vars avrinningar dels går mot Mälaren och dels mot Östersjön. Området består dels av låg och till viss del skogbevuxen bergmark hörande till Stockholmsåsen och dels av sandig skogsmark på Långåsen. Merparten utgörs dock av jämnare trakter, vilka blir allt öppnare längre norrut och slutligen mynnar i Uppsalaslätten. Seminghundra härad gränsade i söder till Vallentuna, i väster till Ärlinghundra och i norr och öster till Långhundra härader.

Största tätorten är idag Lindholmen, belägen 42 km norr om Stockholm.

Socknar redigera

Seminghundra härad omfattade sju socknar.

I nuvarande Sigtuna kommun:

I nuvarande Vallentuna kommun:

Län, fögderier, domsagor, tingslag och tingsrätter redigera

Häradet har sedan 1715 hört till Stockholms län, innan dess Upplands län (1634-1639, 1648-1651, 1654-1714) och i perioderna däremellan till Stockholms län. Församlingarna i häradet tillhörde alla före 1 juli 1942 Uppsala stift, därefter tillhörde Frösunda, Orkesta och Markims socknar/församlingar Stockholms stift.

Häradets socknar hörde till följande fögderier:

  • 1720-1881 Långhundra, Seminghundra och Ärlinghundra fögderi
  • 1882-1917 Stockholms läns västra fögderi
  • 1918-1945 Mellersta Roslags fögderi
  • 1918-1931 Värmdö fögderi för Orkesta och Frösunda socknar
  • 1932-1945 Danderyds fögderi för Orkesta och Frösunda socknar
  • 1946-1948 Åkers fögderi
  • 1949-1966 Svartsjö fögderi
  • 1967-1990 Sollentuna fögderi för socknarna i Sigtuna kommun
  • 1967-1990 Täby fögderi för socknarna i Vallentuna kommun

Häradets socknar tillhörde följande domsagor, tingslag och tingsrätter:

Referenser redigera

Noter redigera

Tryckta källor redigera

Webbkällor redigera