Samhällssäkerhet

civilförsvar utvidgat till att även omfatta bland annat krishantering och räddningstjänst

Samhällssäkerhet (alternativt samhällsskydd eller enbart säkerhet) är ett begrepp som efter kalla krigets slut, och i ökad utsträckning sedan 11 september-attackerna, har kommit att ersätta begreppet civilt försvar, och vidga detta till att omfatta andra aspekter av bland annat krishantering och räddningstjänst. Orsaken till terminologibytet är att begreppet civilt försvar i första hand syftade på åtgärder som skulle vidtas för att skydda befolkningen och samhällhet i händelse av omfattande krig, och därför till stor del omfattade åtgärder som skulle kräva mobilisering för att sätta i verket. När ett bredare spektrum av händelser och hot aktualiserades, samtidigt som risken för storkrig sågs som mindre, började gränsen till räddningstjänst bli alltmer otydlig. Ett uttryck för detta i Sverige är att myndigheterna Räddningsverket och Krisberedskapsmyndigheten (efterträdaren till Överstyrelsen för civil beredskap) 1 januari 2009 slogs ihop till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Terminologin och indelningen ser olika ut på olika språk och i olika länder, även om trenden till förändringar efter 1989 resp. 2001 delas av de flesta länder, åtminstone de i västvärlden. En orsak till terminologiskillnader är att svenska språket ofta använder samma ord "säkerhet" för det som i engelskan betecknas safety respektive security. I USA har begreppet homeland security införts, med något annan innebörd än det svenska säkerhetsbegreppet, och ledde till skapandet av USA:s departement för inrikes säkerhet.

Se ävenRedigera