Säkerhetsdatablad

datablad med information om bland annat eventuella hälso- och miljörisker samt andra egenskaper för en kemisk produkt

Ett säkerhetsdatablad är ett datablad med information om bland annat eventuella hälso- och miljörisker samt andra egenskaper hos vissa kemiska produkter och beredningar.

I regel har distributörer och yrkesmässiga användare rätt att få säkerhetsdatablad från en tillverkare eller leverantör även för produkter i konsumentförpackning, medan konsumenter däremot inte är berättigade att få säkerhetsdatablad.

De sexton rubrikernaRedigera

Som ett tillägg till FN-organet Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om säkerhet vid yrkesmässig användning av kemikalier, togs 1990 en rekommendation fram. Bland annat rekommenderar den att säkerhetsdatablad skall innehålla följande 16 rubriker:[1][2]

 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget
 2. Farliga egenskaper
 3. Sammansättning/information om beståndsdelar
 4. Åtgärder vid första hjälpen
 5. Brandbekämpningsåtgärder
 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
 7. Hantering och lagring
 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
 10. Stabilitet och reaktivitet
 11. Toxikologisk information
 12. Ekologisk information
 13. Avfallshantering
 14. Transportinformation
 15. Gällande föreskrifter
 16. Annan information

Internationell användningRedigera

Inom EURedigera

Inom EU skall ILO:s sexton rubriker användas och för produkter som säljs på den svenska marknaden skall säkerhetsdatabladet vara skrivet på svenska.

Produkter med säkerhetsdatabladRedigera

Säkerhetsdatablad skall finnas[2]

 • till ämnen och blandningar som är klassificerade som farliga (till exempel hälsofarliga, brandfarliga eller explosiva)
 • till blandningar som innehåller mer än 1 % farliga ämnen
 • till blandningar av gaser som innehåller mer än 0,2 % farliga ämnen
 • även i vissa andra fall

Ett enda säkerhetsdatablad kan användas för mer än ett ämne eller mer än en blandning, om informationen i det säkerhetsdatabladet uppfyller kraven i denna bilaga för varje ämne eller blandning. (Källa: EG nr 1907/2006 Förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Ändring EU nr 453/2010 i punkt 1.1)

USARedigera

I USA finns inget krav på hur säkerhetsdatabladet skall vara utformade, däremot finns ett krav att viss information, uppdelat i tolv punkter, skall tas med.[3] Det finns dock två rekommenderade format,[4] ett med de tolv punkter som skall finnas med,[5] och ett nyare, efter en ANSI-standard, med ILO:s sexton punkter.[6]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

FotnoterRedigera

 1. ^ ILO-CIL, Chemicals Recommendation, 1990, No. 177.
 2. ^ [a b] Kemikalieinspektionen, "Fakta om säkerhetsdatablad".
 3. ^ OSHA, "29 CFR 1910.1200(g) Hazard communication, Material Safety Data Sheets". Bestämmelserna i USA.
 4. ^ OSHA, "CPL 02-02-038 - CPL 2-2.38D - Inspection Procedures for the Hazard Communication Standard". Säkerhetsdatabladen nämns i (XII)(E), med förklaringar och rekommendationer i appendix A.
 5. ^ OSHA, Form 174.
 6. ^ Interactive Learning Paradigms Incorporated, The MSDS FAQ, ANSI. ANSI-standarden ANSI Z400.1-2004 "Hazardous Industrial Chemicals - Material Safety Data Sheets - Preparation".

KällorRedigera

Externa länkarRedigera