Roamingförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120) är en förordning som från 15 juni 2017 som tar bort extra kostnader för roaming i allmänna mobilnät inom Europeiska unionen. Genom EES-avtalet gäller förordningen även i Island, Liechtenstein och Norge. Den gäller även i Storbritannien under en övergångsperiod fram till och med den 31 december 2020 i enlighet med avtalet om Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen.

Den reglerar både avgifterna mobiloperatören kan ålägga sina abonnenter för att använda telefon- och datatjänster utanför sin egen medlemsstat, och grossistpriset operatörerna kan belasta varandra när abonnenterna gästar varandras nätverk.[1]

HistoriaRedigera

Sedan 2007 har roamingförordningen minskat de maximala roamingavgifterna som är tillåtna.

År 2006 föreslog kommissionen att fastställa ett maximipris. Den föreslagna förordningen, förordning (EU) 717/2007 godkändes av Europaparlamentet och Ministerrådet, och trädde ikraft juni 2007. Både grossistpriset och slutanvändarpris har reglerats sedan 30 augusti 2007. Maximipriserna blev ytterligare sänkta 2008 och 2009. Förordningen införde även att kunder skall motta ett SMS med information om de avgifter som gäller för roamingtjänster, när de anländer till en annan medlemsstat. Ursprungligen blev åtgärderna införda temporärt och skulle sluta gälla 30 juni 2010.

Lagen blev ändrad 2009 baserat på en genomgång av 2007-förordningen. Utlöpsdatumet blev förlängt till 30 juni 2012 och utökades till att också gälla för SMS och dataroaming. Det blev även ytterligare årliga reduktioner i prisutvecklingen fram till regleringens utlöpsdatum och för obligatorisk fakturering per sekund, efter 30 sekunder för samtal, och per sekund fakturering för mottagna anrop.

Efter att ha funnit att marknadsförhållandena inte rättfärdigade borttagandet av roamingreglering i EES, ersatte EU lagen 2012. I förordning (EU) 531/2012 skall pristaket på slutanvändarpriset sluta gälla 2017 och grossistpriset 2022.

I december 2016 röstade ledamöterna i medlemsstaterna för att avskaffa alla roamingavgifter senast juni 2017 genom antagande av förordning (EU) 2015/2120.

Roam like at home (RLAH)Redigera

Europeiska kommissionen (EU-kommissionen) föreslog 2013 att etablera en inre marknad för elektronisk kommunikation i Unionen och att avskaffa roamingavgifter.[2] Förslaget godkändes av Europaparlamentet den 3 april 2014 med rösterna 534 för och 25 emot. Det framtagna förslaget skulle ha avlägsnat roamingavgifterna från 15 december 2015 .[3] Innan förslaget kunde träda i kraft måste det godkännas av Europeiska unionens råd, som förkastade slutsatserna i förslaget.[4]

Förordning (EU) 2015/2120, som vidtagits 25 november 2015, medförde en gradvis reduktion av roamingavgifter innanför EES. Som en övergångsperiod, från maj 2016, blev priset för roaming inom EES ersatt av en maximiavgift för roamingtjänster som kunde belastas i tillägg till det kunden betalade inrikes.[5] Detta ökade emellertid inte roamingkostnaden för kunder vars inrikestaxa plus tilläggsavgiften blev högre än det existerande pristaket.[6] Det minskade kostnaderna för kunder med lägre inrikespriser eller som betalade för kvoter för bruk av en bestämd tjänst.

Förordningen förpliktigade även kommissionen till att innan juni 2016 rapportera till Europaparlamentet med förslag till lagstiftning för reglering av grossistpriserna på roaming i EU i syfte att eliminera övergångsavgifterna för roaming före juni 2017.[7] Efter förslaget från kommissionen kom Europaparlamentet och medlemsstaterna fram till ett avtal den 31 januari 2017 där grossistpriserna sattes till:[8]

 • €0,032 per minuts samtal, från 15 juni 2017
 • €0,01 per SMS, från 15 juni 2017
 • En stegvis reduktion över 5 år för data; €7,7/GB (från 15 juni 2017) till €6/GB (01/01/2018), €4,5/GB (01/01/2019), €3,5/GB (01/01/2020), €3/GB (01/01/2021) och €2,5/GB (01/01/2022)

Den 8 februari 2017 godkände medlemsländernas ambassadörer avtalet om grossistpristaket som gjorde slut på mobila roamingavgifter i EES från 15 juni 2017.[9]

Policy om normal användningRedigera

Mobiloperatörerna får tillämpa en policy för normal användning för att kunna ge alla kunder möjlighet att använda telefonen utan extra roamingavgift när de reser i EU. Operatörerna får göra rättvisa, rimliga och proportionerliga kontroller för att förhindra att reglerna missbrukas.

Pris från Sverige till andra EES-länderRedigera

Förordningen gäller inte när man ringer från Sverige och till andra EU/EES-länder.

År 2013 föreslog EU-kommissionen att reglera internationella samtal inom EES, fast det avvisades av Europaparlamentet och Rådet.[10]

2018 vidtog Europaparlamentet och Rådet en reform av EU:s telekomregler. Enligt det provisoriska avtalet blir avgifterna för samtal inom EU minskade till 19 cent för telefonsamtal och 6 cent för SMS innan 2019. När parlamentet och Rådet godkänner det provisoriska avtalet, kommer medlemsstaterna ha två år på sig att införa europeiskt regelverk för elektronisk kommunikation, Europaparlaments- och rådsdirektiv (EU) 2018/1972 i nationell lagstiftning.[11][12]

Enligt förordning (EU) 2018/1971 av 11 december 2018 ska priset (exklusiv moms) kunderna betalar för reglerad kommunikation inom EES inte överstiga 0,19 EUR per minut för samtal och EUR 0,06 per SMS besked från 15 maj 2019 .[13]

Territorial utsträckningRedigera

Roamingförordningen gäller i de 28 EU-länderna samt, genom EES-avtalet, i Island, Liechtenstein och Norge.[14] EU-länderna har använt roamingförordningen sedan 30 augusti 2007, och de övriga EES-länderna sedan 1 januari 2008.

Den fjärde medlemmen av EFTA, Schweiz, är inte medlem av EES-avtalet, men är i stället knutet till EU genom flera bilaterala avtal. Trots nära förbindelser med EU på flera områden gäller förordningen inte för Schweiz, och roamingavgifter är betydligt högre för EES-medborgare som roamar i Schweiz, och för Schweizare som roamar i EES.

PrisRedigera

Maximalt pris att betala (MVA inte inkluderat)

1 Juli 2014 30 . April 2016 15 . juni 2017
Ringa samtal (per minut) 0,19 € samma pris som hemma + 0,05 € inget extra, samma pris som hemma
Ta emot samtal (per minut) 0,05 € 0,0114 € inget extra, samma pris som hemma
SMS 0,06 € samma pris som hemma + 0,02 € inget extra, samma pris som hemma
Internet (ladda ner data per MB) 0,2 € samma pris som hemma + 0,05 € inget extra, samma pris som hemma

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ ”Regulering av internasjonal gjesting i mobilnett”. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. https://www.nkom.no/marked/ekomtjenester/regelverk/regulering-av-internasjonal-gjesting-i-mobilnett. 
 2. ^ Proposal för a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down measures concerning the European välja market för electronic communications and två achieve a Connected Continent, and amending Directives 2002/20/EC, 2002/21/EC and 2002/22/EC and Regulations (EC) No 1211/2009 and (EU) No 531/2012 (COM/2013/0627 final - 2013/0309 (COD))
 3. ^ Staff (2014-04-03). ”MEPs vote to scrap mobile roaming fees in Europe”. BBC News (BBC). Arkiverad från originalet den 2014-04-04. https://web.archive.org/web/20140404163409/http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26866966. 
 4. ^ ”European Parliament Votes to Protect Net Neutrality, Kill Roaming Fees”. https://www.wired.com/2014/04/eu-net-neutrality/. 
 5. ^ Article 6f of Regulation (EU) No 531/2012 as inserted stad Article 7(5) of Regulation (EU) 2015/2120 .
 6. ^ Article 6e of Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal tjänst and users’ rights relating två electronic communications networks and tjänsts and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union ([1])
 7. ^ Article 19(2) of Regulation (EU) No 531/2012 as amended stad Article 7(5) of Regulation (EU) 2015/2120 .
 8. ^ ”European Commission - Fact Sheet”. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-885_en.htm. 
 9. ^ ”Last step to end roaming fees: Council approves wholesale deal - Consilium”. http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/02/08-roaming-fees/. Läst 16 juni 2017. 
 10. ^ https://www.thuejk.dk/eu_non_roaming.pdf
 11. ^ Fioretti, Julia. ”EU states, lawmakers agree to cap price of intra-EU calls” (på amerikansk engelska). U.S.. https://www.reuters.com/article/us-eu-telecoms/eu-states-lawmakers-agree-to-cap-price-of-intra-eu-calls-idUSKCN1J201N. 
 12. ^ ”EU Telecoms deal: Fees on calls across EU capped by 2019 and 5G network by 2020 | Nieuws | European Parliament” (på engelska). http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180605IPR05051/eu-telecoms-deal-fees-on-calls-across-eu-capped-by-2019-and-5g-network-by-2020. 
 13. ^ ”L_2018321EN.01000101.xml”. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1971&from=DA#d1e2723-1-1. Läst 4 april 2019. 
 14. ^ ”Answer to a written question - Roaming charges in the EU - E-000347/2017”. http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-000347&language=EN. Läst 18 december 2017. 
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.