Riddare med stora korset av Svärdsorden

1788, under det Ryska kriget, instiftade Gustav III en utmärkelse, Riddare med stora korset av Svärdsorden. Den kan endast utdelas i krigstid, och då till högre officerare vilkas dåd betydligt inverkat på krigets förlopp. Den tillkommer inte ens kungen förrän svensk krigshär under hans befäl segrat, antingen genom drabbning eller genom erövringar. Utmärkelsen delades 1814 i två klasser och ingår i de utmärkelser som benämns såsom Svenska krigsdekorationer[1];

 • Riddare med stora korset av 1. klass (RmstkSO1kl)
 • Riddare med stora korset (RmstkSO)
Riddare med stora korset av Svärdsorden
Ordenstecken Riddare med stora korset Svärdsorden - Livrustkammaren - 17487.tif
Frånsidan av medaljen För tapperhet i fält i guld. Modellen efter 1809 för officerare.
Utdelad av: Sverige
TypKrigsdekoration
BehörighetSvensk och utländsk högre officer
FörTill vilkas dåd betydligt inverkat på krigets förlopp
StatusVilande sedan 1975
SläpspänneRmstSO1kl.png
Statistik
Instiftad23 juni, 1788 och 9 juli, 1814
Först utdelad1788, Gustav III:s ryska krig
Senast utdelad17 mars 1942, Gustaf Mannerheim
Företräde
Närmast (högre)Serafimerorden
Närmast (lägre)Svärdsordens krigskors

Dess första klass erhåller endast den, vilken som divisionsgeneral kommenderat mot fienden eller haft andra uppgifter jämförbara med en divisionsgenerals befäl. Till andra klassen utnämns de, som har regementsofficers rang och åtminstone som bataljonschefer kommenderat mot fienden eller utfört jämförliga uppdrag, varjämte båda klasserna är tillgängliga för allierade truppers officerare.

Senast denna utmärkelse tilldelades var 1942 då Gustaf Mannerheim tilldelades utmärkelsen av första klass.

HistoriaRedigera

Den 23 juni 1788, under pågående krig mot Ryssland, införde Gustav III en förändring inom Svärdsorden i och med införandet av riddarvärdigheten med Svärdsordens stora kors . Riddare av Svärdsordens stora kors bar ordenstecknet i band om halsen. Blev de kommendörer av Svärdsorden bar de ett upprättstående svärd på vänstra bröstet. Blev de serafimerriddare bar de också ett upprättstående svärd placerad direkt under serafimerkraschanen. Blev de kommendörer med stora korset av Svärdsorden så bar de två korslagda svärd fästade i kraschanens nedersta spetsar.[2]

Den 9 juli 1814 skedde en förändring av statuterna då Karl XIII delade riddarvärdigheten i två klasser. Kravet för att kunna erhålla någon av värdigheterna var att man först erhållit Svärdsordens riddarvärdighet. För att erhålla första klassen krävdes vidare att man innehade generalmajors grad samt att man som fördelningsgeneral eller motsvarande kommenderat mot fienden i en öppen batalj eller belägring. För att erhålla andra klassen krävdes att man innehade regementsofficers grad och agerat mot fienden som lägst bataljonschef eller motsvarande.[3] Förändringen kom att gälla retroaktivt för de tidigare mottagarna av värdigheten som fortfarande var vid liv vid tidpunkten för förändringen.

Riddare av första klassen (RmstkSO1kl), bar ett upprättstående svärd på vänstra bröstet. Riddare av andra klassen (RmstkSO2kl), bar Svärdsordens riddartecken i ett band om halsen. Om man var eller blev kommendör med stora korset eller kommendör av första klass, bar man även två korslagda svärd som var fäst vid kraschanens nedre spetsar. Blev en riddare av andra klass uppflyttad till första klass så fick man behålla riddartecknet kring halsen.[4]

I samband med Oskar I:s tronbestigning 1844 ändrades statuterna så att riddare av första klassen bar riddartecknet kring halsen och det upprättstående svärdet på bröstet och riddare av andra klassen riddartecknet kring halsen och de korslagda svärden på bröstet.

År 1952 ändrades benämningen riddare med stora korset av Svärdsorden av andra klass (RmstkSO2kl) till att heta riddare med stora korset av Svärdsorden (RmstkSO).

OrdensteckenRedigera

Ordenstecken Bröstdekoration Ordensgrad Tillkomst Anmärkning
  Riddare med stora korset av 1. klass (RmstkSO1kl) 1788
  Riddare med stora korset (RmstkSO) 1814

StatuterRedigera

Ur stadgar för Kungliga Serafimer-orden, Kungliga Svärds-, och Nordstjärne-ordnarna samt för Kungliga Vasaorden givna Stockholms slott i ordenskapitel den 24 november 1902 med därefter vidtagna förändringar:

55 §
Riddarvärdighet med Svärdsordens stora kors må til svensk man utdelas, endast då riket är i krig eller med anledning av under kriget utförda bedrifter. Den skall utgöra ett hedrande bevis av det mannamod, som svenska stridsmän ådagalagt för deras fädernesland. Svensk konung må aldrig antaga och bära denna värdighets första klass, förrän krigshär eller flotta under Dess regering eller befäl segrat antingen i drabbning eller genom erövringar.

56 §
Skall riddare med Svärdsordens stora kors dubbas, sker detta av Konungen själv, eller i Dess frånvaro av någon prins av det kungliga huset, eller av den tillstädesvarande högste befälhavaren, då han därtill av Konungen undfår nådigt förordnande, helst under bar himmel och framför fronten

57 §
Ej må svensk man utnämnas till denna värdighet, som icke förut är riddare av Svärdsorden; ej heller erhålla första klassen utan att förut innehaft den andra. Konungen dock obetaget att för lysande bedrifter giva bägge klasserna på en gång.

58 §
Till första klassen må ingen utnämnas, om icke har minst generalmajors värdighet, och ingen skall erhålla denna klass, som ej med heder kommenderat mot fienden antingen i drabbning eller belägring m. m. i befattning minst av fördelningsgeneral eller blivit nyttjad mot fienden i en egenskap, som kan jämföras med fördelningsgenerals eller konteramirals befäl. Till andra klassen må ingen utnämnas, som ej äger regementsofficers värdighet och har kommenderat mot fienden i egenskap av bataljonschef eller varit nyttjad mot fienden i därmed jämförlig befattning.

59 §
Denna värdighets andra klass må även tilldelas såväl svenska furstar, som bevista kriget utan att föra befäl, som ock högre officerare vid staberna, då de särdeles utmärka sig mot fienden.

60 §
Riddarvärdighet med Svärdsordens stora kors kan jämväl tilldelas utländska fältherrar och befälhavare, som på synnerligen framstående sätt utmärkt sig under krig.

61 §
Riddare med Svärdsordens stora kors, första klass, bära på vänstra sidan av bröstet ett större upprätt stående svärd av silver; riddare med Svärdsordens stora kors, första klass, bära på vänstra sidan av bröstet tvenne mindre i kors lagda svärd av silver. Av båda klasserna bäres i ovannämnda kommendörsband om halsen en stjärna lik den ovan omförmälda riddarstjärnan av första klassen, dock något större än den.[5]

Under Gustav III:s ryska krigRedigera

Bild Namn Land Utnämnd Klass Strid Konflikt Anmärkning
  Hertig Karl av Södermanland   27 juli 1788[6][7] 1:a klass Slaget vid Hogland 1788 Gustav III:s ryska krig
  Anton Johan Wrangel   27 juli 1788[6] Slaget vid Hogland 1788 Gustav III:s ryska krig
  Otto Henrik Nordenskiöld   27 juli 1788[6] 1:a klass Slaget vid Hogland 1788 Gustav III:s ryska krig
  Carl Vilhelm Modée   27 juli 1788[6] Slaget vid Hogland 1788 Gustav III:s ryska krig
  Erik af Klint   27 juli 1788[6] Slaget vid Hogland 1788 Gustav III:s ryska krig
  Carl Wilhelm Kuylenstierna   27 juli 1788[6] Slaget vid Hogland 1788 Gustav III:s ryska krig
  Fredrik Linderstedt   27 juli 1788[6] Slaget vid Hogland 1788 Gustav III:s ryska krig
  Curt von Stedingk   16 juni 1789[8] 1:a klass Slaget vid Porrassalmi 1789 Gustav III:s ryska krig
  Salomon von Rajalin   28 augusti 1789[9] 1:a klass Anfallet vid Porkala 1789 Gustav III:s ryska krig
  Philip von Platen   2 september 1789.[10] Reträtten från Högfors 1789 Gustav III:s ryska krig
  Curt Philip Carl von Schwerin   2 september 1789.[11] 2:a klass Reträtten från Högfors 1789 Gustav III:s ryska krig
  Gustaf Wachtmeister   2 september 1789.[11] 1:a klass Reträtten från Högfors 1789 Gustav III:s ryska krig
  Gustav III   2 maj 1790.[12] Slaget vid Valkeala 1790 Gustav III:s ryska krig
  George Christian de Frese   18 maj 1790.[13] Slaget vid Fredrikshamn 1790 Gustav III:s ryska krig
  Gustaf Mauritz Armfelt   9 juni 1790[14][15] Slaget vid Savitaipal 1790 Gustav III:s ryska krig
  Johan August Meijerfeldt   5 juli 1790[16] Gustav III:s ryska krig
  Carl Olof Cronstedt   22 juli 1790.[17] Slaget vid Svensksund 1790 Gustav III:s ryska krig Fråntagen 1811
  Wilhelm Maurits Pauli   29 juli 1790[18][19] Slaget vid Keltis baracker 1790 Gustav III:s ryska krig
  Måns von Rosenstein   21 augusti 1790.[20][21] Slaget vid Svensksund 1789 Gustav III:s ryska krig
  Carl Gustaf Ehrnrooth   21 augusti 1790[22] 1:a klass Sommarfälttåget 1790 Gustav III:s ryska krig
  Johan af Puke   21 augusti 1790.[23] 1:a klass 1790 års sjötåg Gustav III:s ryska krig
  Eric Ludvig Armfelt   21 augusti 1790[24] Gustav III:s ryska krig
  Georg Henrik Jägerhorn   21 augusti 1790[25] 1:a klass Gustav III:s ryska krig
  Berndt Fredric Johan Stackelberg   21 augusti 1790.[19][26] Gustav III:s ryska krig
  Victor von Stedingk   9 juli 1817.[27][28] 1:a klass Gustav III:s ryska krig

Under Svensk-franska kriget 1805–1810Redigera

Bild Namn Land Utnämnd Klass Strid Konflikt Anmärkning
  Eberhard von Vegesack   4 april 1807.[29] 1:a klass Utfallet från Stralsund 1807 Svensk-franska kriget 1805–1810
  Johan Henrik Tawast   7 april 1807.[30] 1:a klass Svensk-franska kriget 1805–1810
  Hans Henric von Essen   14 maj 1807.[31] 1:a klass Svensk-franska kriget 1805–1810
  Fredric Roland von Stockenström   22 juli 1807.[32] Svensk-franska kriget 1805–1810
  Carl Henric Posse   22 juli 1807.[32] 1:a klass Svensk-franska kriget 1805–1810

Under Dansk-svenska kriget 1808–1809Redigera

Bild Namn Land Utnämnd Klass Strid Konflikt Anmärkning
  Gustaf Olof Lagerbring   28 april 1808[33] 1:a klass Dansk-svenska kriget 1808–1809
  Carl Alexander Hård   6 maj 1808[34] 2:a klass Slaget vid Lier 1808 Dansk-svenska kriget 1808–1809

Under Finska krigetRedigera

Bild Namn Land Utnämnd Klass Strid Konflikt Anmärkning
  Hans Henrik Gripenberg   28 april 1808[33] Slaget vid Siikajoki Finska kriget
  Carl Johan Adlercreutz   28 april 1808.[33] 1:a klass Slaget vid Siikajoki Finska kriget
  Johan Adam Cronstedt   16 maj 1808.[35] 1:a klass Slaget vid Revolax Finska kriget
  Johan August Sandels   16 maj 1808.[35] 1:a klass Slaget vid Pulkkila Finska kriget
  Georg Carl von Döbeln   30 juli 1808.[36] 1:a klass Slaget vid Lappo Finska kriget
  August Fredrik Palmfelt   20 augusti 1808.[37] Slaget vid Alavo Finska kriget
  Maurits Peter von Krusenstierna   20 augusti 1808.[37] Anfallet i Jungfrusund Finska kriget
  Johan Ludvig Brant   16 september 1808.[38] Skärgårdsslaget vid Grönvikssund Finska kriget
  Sir Samuel Hood, 1:e baronet   15 oktober 1808.[39] 1:a klass Finska kriget
  Thomas Byam Martin   15 oktober 1808.[39][40] 2:a klass Finska kriget
  William Henry Webley   15 oktober 1808.[39][40] 2:a klass Finska kriget
  Odert Reinhold von Essen   24 oktober 1808.[41] 2:a klass Slaget vid Salmis
Slaget vid Oravais
Finska kriget
  Nils Cedergren   24 oktober 1808.[41] 2:a klass Finska kriget
  Carl von Otter   24 oktober 1808.[41] Finska kriget
  Enoch Furuhjelm   24 oktober 1808.[41] 2:a klass Finska kriget
  Johan Fredrik Eek   24 oktober 1808.[41] 2:a klass Slaget vid Kauhajoki
Slaget vid Lappfjärd
Finska kriget
  Robert Carl Charpentier   24 oktober 1808.[41] 2:a klass Slaget vid Ruona Finska kriget
  Fredric Uggla   24 oktober 1808.[41] 2:a klass Finska kriget
  Gustaf Adolf Ehrnrooth   24 oktober 1808.[41] 2:a klass Slaget vid Oravais Finska kriget
  Pehr Brändström   3 juli 1809 [42] 2:a klass Slaget vid Oravais Finska kriget
  Gustaf Aminoff   3 juli 1809.[43] 2:a klass Finska kriget
  Karl Leonhard Lode   3 juli 1809.[44] 2:a klass Slaget vid Alavo Finska kriget
  Gustaf Edelstam (Fahlander)   3 juli 1809.[42][45] 2:a klass Slaget vid Virta bro 1808 Finska kriget
  Fredrik Christian von Platen   3 juli 1809[42] 2:a klass Finska kriget
  Nils Gyldenstolpe   4 maj 1810.[46] 2:a klass Finska kriget
  Carl Lovisin   4 maj 1810.[46] 2:a klass Slaget vid Sävar 1809 Finska kriget
  Carl Wilhelm Malm   4 maj 1810.[46] 2:a klass Slaget vid Pelkjärvi kyrka och Slaget vid Virta bro 1808 Finska kriget
  Carl von Gützkow   4 maj 1810[46] 2:a klass Finska kriget
  Bernhard Gustav von Hennigs   4 maj 1810[46] 2:a klass Finska kriget
  Ernst Gustaf von Hertzen   4 maj 1810[46] 2:a klass Slaget vid Siikajoki 1808 Finska kriget

Under Andra napoleonkrigetRedigera

Bild Namn Land Utnämnd Klass Strid Konflikt Anmärkning
  Kronprins Karl Johan   21 augusti 1810.[47] 1:a klass
  Bogislav Friedrich Emanuel von Tauentzien   19 september 1813.[40][48] 1:a klass Sjätte koalitionskriget
  Ferdinand von Wintzingerode   19 september 1813.[40][49] 1:a klass Sjätte koalitionskriget
  Ludwig von Wallmoden-Gimborn   19 september 1813.[40][49] 1:a klass Sjätte koalitionskriget
  Friedrich Wilhelm von Bülow   22 november 1813.[49] 1:a klass Sjätte koalitionskriget
  Alexander Louis Andrault de Langeron   6 januari 1814.[50] 1:a klass Slaget vid Leipzig 1813 Sjätte koalitionskriget
  Alexander I av Ryssland   15 januari 1814.[50] 1:a klass Sjätte koalitionskriget
  Fredrik Vilhelm III av Preussen   6 februari 1814.[50] 1:a klass Sjätte koalitionskriget
  Frans I av Österrike   20 februari 1814.[50] 1:a klass Sjätte koalitionskriget
  Karl zu Schwarzenberg   20 februari 1814.[51] 1:a klass Sjätte koalitionskriget
  Barclay de Tolly   20 februari 1814.[51] 1:a klass Sjätte koalitionskriget
  Arthur Wellesley, hertig av Wellington   26 februari 1814.[52] 1:a klass Sjätte koalitionskriget
  Konstantin Pavlovitj   24 april 1814[53] 1:a klass Sjätte koalitionskriget
  Prins Vilhelm av Preussen   24 april 1814.[40] 1:a klass Sjätte koalitionskriget
  Anders Fredrik Skjöldebrand   9 juli 1814.[54] 2:a klass Sjätte koalitionskriget
  Gustaf Reinhold Boije af Gennäs   26 juli 1814.[55] 2:a klass Sjätte koalitionskriget
  Magnus Fredrik Ferdinand Björnstjerna   26 juli 1814.[55] 2:a klass Sjätte koalitionskriget
  Bror Cederström   26 juli 1814.[55] 2:a klass Slaget vid Bornhöft Sjätte koalitionskriget
  Olof Rudolf Cederström   9 augusti 1814.[55] 2:a klass Sjätte koalitionskriget
  Gustaf Fredrik Mörner   9 augusti 1814.[55] 2:a klass Sjätte koalitionskriget
  Carl Johan af Wirsén   9 augusti 1814.[55] 2:a klass Sjätte koalitionskriget
  Carl Eric Skjöldebrand   21 augusti 1814.[55] 2:a klass Slaget vid Kjølbergs bro Sjätte koalitionskriget
  Gustaf Magnus Adlercreutz   25 augusti 1814.[55] 2:a klass Sjätte koalitionskriget
  Gustaf Löwenhielm   21 oktober 1814.[56] 2:a klass Sjätte koalitionskriget
  Charles de Suremain   24 oktober 1814 [53] 2:a klass Sjätte koalitionskriget
  Levin August von Bennigsen   23 oktober 1814.[56] 1:a klass Sjätte koalitionskriget
  Carl von Cardell   16 november 1814.[56] 2:a klass Sjätte koalitionskriget

Utan angivelse av krigRedigera

Bild Namn Land Utnämnd Klass Strid Konflikt Anmärkning
  Hertig Eugen av Leuchtenberg   19 juni 1823.[57] 1:a klass
  Napoleon III av Frankrike   26 augusti 1861.[58] 1:a klass Utan angivelse av konflikt[59]

Under andra världskrigetRedigera

Bild Namn Land Utnämnd Klass Strid Konflikt Anmärkning
  Gustaf Mannerheim, marskalk av Finland   17 mars 1942 1:a klass Finska fortsättningskriget

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ ”Medalj.nu: RmstSO1kl: Kungl. Svärdsorden - Riddare med stora korset av första klass”. Arkiverad från originalet den 4 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160304185503/http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-Z%2F0%2Fse&visitor=%7BD7B2FA67-EE36-4655-8C9B-7928ED53FBF3%7D&listmode=0&login=&medal=%7B140E7A0C-E19C-4490-8E04-D867C2D99556%7D. Läst 26 januari 2020. 
 2. ^ Kungl. svenska riddarordnarna, H.J. Kleberg (red) del. 1, Stockholm och Malmö 1935, s.59
 3. ^ Kungl. svenska riddarordnarna, H.J. Kleberg (red) del. 1, Stockholm och Malmö 1935, s.61-63
 4. ^ Kungl. svenska riddarordnarna, H.J. Kleberg (red) del. 1, Stockholm och Malmö 1935, s.61-63
 5. ^ Kungl. svenska riddarordnarna, H.J. Kleberg (red) del. 1, Stockholm och Malmö 1935, s.80-81
 6. ^ [a b c d e f g] Svenska Sjöhjältar 7:1, Arnold Munthe 1914, s.232
 7. ^ Sveriges civil- och krigskalender för året 1795
 8. ^ ”Inrikes tidningar, 26 november 1789, s.1”. Arkiverad från originalet den 16 januari 2017. https://web.archive.org/web/20170116164137/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?issue_id=kb:286939&sequence_number=1&recordNumber=4&totalRecordNumber=5. Läst 5 oktober 2012. 
 9. ^ ”Inrikes tidningar, 26 november 1789, s.2”. Arkiverad från originalet den 13 december 2013. https://web.archive.org/web/20131213072700/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:286941&recordNumber=4&totalRecordNumber=5. Läst 5 oktober 2012. 
 10. ^ ”Inrikes tidningar, 10 augusti 1789, s.3”. Arkiverad från originalet den 22 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140222062026/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:286892&recordNumber=3&totalRecordNumber=5. Läst 5 oktober 2012. 
 11. ^ [a b] Inrikes tidningar, 10 augusti 1789, s.3
 12. ^ ”Inrikes tidningar, 27 maj 1790, s.6”. Arkiverad från originalet den 13 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140113003802/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?issue_id=kb:288661&sequence_number=6&recordNumber=6&totalRecordNumber=6. Läst 5 oktober 2012. 
 13. ^ ”Inrikes tidningar, 27 maj 1790, s.5”. Arkiverad från originalet den 12 januari 2014. https://web.archive.org/web/20140112213434/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?issue_id=kb:288661&sequence_number=5&recordNumber=6&totalRecordNumber=6. Läst 5 oktober 2012. 
 14. ^ Svenska adelns ättar-taflor, afdelning 1, 1858, Gabriel Anrep, s.88
 15. ^ Hof-Calender för året 1811 s.112
 16. ^ Svenska adelns ättar-taflor, afdelning 2, 1861, Gabriel Anrep, s.889
 17. ^ Svenska Sjöhjältar 7:6, Arnold Munthe 1923, s.229
 18. ^ Svenska adelns ättar-taflor, afdelning 4, 1864, Gabriel Anrep, s.161
 19. ^ [a b] Hof-Calender för året 1792 s.124
 20. ^ Svenska Sjöhjältar 7:4, Arnold Munthe 1917, s.155
 21. ^ Matrikel öfwer Swea rikes adel, 1807, s.285
 22. ^ Matrikel öfwer Swea rikes adel, 1807, s.317
 23. ^ Matrikel öfwer Swea rikes adel, 1807, s.262
 24. ^ Hof-Calender för året 1811 s.114
 25. ^ Svenska adelns ättar-taflor, afdelning 2, 1861, Gabriel Anrep, s.396
 26. ^ Svenska adelns ättar-taflor, afdelning 4, 1864, Gabriel Anrep, s.103
 27. ^ adelsvapen.com
 28. ^ Hof-Calender för året 1818 s.175
 29. ^ Anteckningar om bortgångne samtida, C.A. Adlersparre, 1861, s.72
 30. ^ Matrikel öfwer Swea rikes adel, 1807, s.389
 31. ^ Posttidningar, 23 maj 1807, s.1
 32. ^ [a b] Posttidningar, 8 augusti 1807, s.1,
 33. ^ [a b c] ”Inrikes tidningar, 29 april 1808, s.1”. Arkiverad från originalet den 12 december 2013. https://web.archive.org/web/20131212212151/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:249940&recordNumber=4&totalRecordNumber=32. Läst 11 oktober 2012. 
 34. ^ ”Inrikes tidningar, 5 maj 1808, s.1”. Arkiverad från originalet den 15 december 2013. https://web.archive.org/web/20131215123152/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:323095&recordNumber=18&totalRecordNumber=32. Läst 11 oktober 2012. 
 35. ^ [a b] ”Inrikes tidningar, 17 maj 1808, s.1”. Arkiverad från originalet den 12 december 2013. https://web.archive.org/web/20131212211741/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:293604&recordNumber=16&totalRecordNumber=32. Läst 11 oktober 2012. 
 36. ^ ”Inrikes tidningar, 4 augusti 1808, s.1”. Arkiverad från originalet den 16 januari 2017. https://web.archive.org/web/20170116164230/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:250230&recordNumber=5&totalRecordNumber=32. Läst 11 oktober 2012. 
 37. ^ [a b] ”Inrikes tidningar, 7 september 1808, s.1”. Arkiverad från originalet den 12 december 2013. https://web.archive.org/web/20131212211741/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:293604&recordNumber=16&totalRecordNumber=32. Läst 11 oktober 2012. 
 38. ^ ”Inrikes tidningar, 21 september 1808, s.1”. Arkiverad från originalet den 16 januari 2017. https://web.archive.org/web/20170116164038/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:329354&recordNumber=23&totalRecordNumber=32. Läst 11 oktober 2012. 
 39. ^ [a b c] ”Inrikes tidningar, 24 oktober 1808, s.1”. Arkiverad från originalet den 1 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140201211735/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:250438&recordNumber=12&totalRecordNumber=32. Läst 11 oktober 2012. 
 40. ^ [a b c d e f] Sveriges och Norges stats-kalender 1838, s.498
 41. ^ [a b c d e f g h] ”Inrikes tidningar, 28 oktober 1808, s.1”. Arkiverad från originalet den 1 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140201211758/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:240436&recordNumber=20&totalRecordNumber=32. Läst 11 oktober 2012. 
 42. ^ [a b c] Hof-Calender för året 1813, s.141
 43. ^ Fänriks Ståls hjeltar och skådeplatsen för deras bragder, I. Oskar J Rancken, Stockholm 1864, s.11-12 [1]
 44. ^ Fänriks Ståls hjeltar och skådeplatsen för deras bragder, I. Oskar J Rancken, Stockholm 1864, s.157 [2]
 45. ^ Hildebrand, bengt: Gustaf Edelstam i Svenskt biografiskt lexikon, band 12, 1949, s.74]
 46. ^ [a b c d e f] ”Posttidningar, 7 maj 1810, s.1”. Arkiverad från originalet den 14 december 2013. https://web.archive.org/web/20131214125309/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?issue_id=kb:252632&sequence_number=1&recordNumber=16&totalRecordNumber=220. Läst 13 oktober 2012. 
 47. ^ ”Posttidningar, 28 september 1810, s.1”. Arkiverad från originalet den 27 mars 2018. https://web.archive.org/web/20180327213752/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:272035&recordNumber=17&totalRecordNumber=220. Läst 13 oktober 2012. 
 48. ^ ”Posttidningar, 24 november 1813, s.1”. Arkiverad från originalet den 2 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140202093923/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?issue_id=kb:253894. Läst 17 oktober 2012. 
 49. ^ [a b c] Posttidningar, 24 november 1813, s.1
 50. ^ [a b c d] ”Posttidningar, 30 april 1814, s.2”. Arkiverad från originalet den 22 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140222060419/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:254333&recordNumber=3&totalRecordNumber=9. Läst 15 oktober 2012. 
 51. ^ [a b] Hof-Calender för året 1815 s.141
 52. ^ Posttidningar, 26 februari 1814, s.2
 53. ^ [a b] Hof-Calender för året 1821 s.135
 54. ^ ”Posttidningar, 11 juli 1814, s.1”. Arkiverad från originalet den 1 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140201224418/http://magasin.kb.se:8080/searchinterface/page.jsp?id=kb:302177&recordNumber=3&totalRecordNumber=6. Läst 22 januari 2014. 
 55. ^ [a b c d e f g h] ”Posttidningar, 19 december 1814, s.2”. Arkiverad från originalet den 1 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140201211746/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:310155&recordNumber=1&totalRecordNumber=3. Läst 15 oktober 2012. 
 56. ^ [a b c] ”Posttidningar, 19 december 1814, s.3”. Arkiverad från originalet den 1 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140201211746/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:310155&recordNumber=1&totalRecordNumber=3. Läst 15 oktober 2012. 
 57. ^ ”Post- och inrikes tidningar, 26 juni 1823, s.1”. Arkiverad från originalet den 1 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140201211810/http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:343995&recordNumber=1&totalRecordNumber=4. Läst 17 november 2012. 
 58. ^ Sveriges och Norges stats-kalender 1865, s.437
 59. ^ Fritz von Dardel, Minnen, Del 1, 1833-1861,(1911). s.212