Resning är ett särskilt rättsmedel som under vissa förutsättningar gör det möjligt att ändra en dom som vunnit rättskraft. Resning kan användas både i brottmål, tvistemål och förvaltningsmål.

Domstols dom får rättskraft om den inte överklagats inom föreskriven tid. När domen vunnit laga kraft kan den inte längre överklagas, utan den möjlighet som återstår är att ansöka om resning. För att en ansökan om resning ska beviljas krävs dock speciella omständigheter. Syftet med detta är behovet av att lagakraftvunna domar ska kunna ses som mer eller mindre definitiva.[1][2] I många länder, som Frankrike, Italien och England är det överhuvudtaget inte möjligt att begära resning på en friande dom.[3]

Bestämmelser om resning i Sverige

redigera

Bestämmelser om resning i brottmål finns i 11 kap 13 § Regeringsformen[4] och i 58 kap rättegångsbalken. Åklagarmyndigheten uppskattar att de behandlar 30–50 ansökningar per år och att någon enstaka leder till ändrad dom. Det är strängare krav för att få resning behandlad om ansökan är till nackdel för den dömde.[1] Bland annat finns en "ettårsfrist", resning måste ansökas inom ett år efter att nya uppgifter kommer fram.[5] För att en resning ska beviljas måste de nya uppgifterna visa att brottet är allvarligare. Högsta domstolen beviljade inte resning för en våldtäktsman som dömdes till sluten ungdomsvård efter att ha ljugit om sin ålder. Högsta domstolen menade i avslaget att de inte ska ta ställning till påföljdsbedömningar.[6]

Ansökan om resning behandlas normalt av samma domstol som skulle ha behandlat ett överklagande. Arbetsgången är den att domstolen som tagit emot ansökan om resning, efter prövning, antingen avslår ansökan eller beviljar denna. Om ansökan beviljas innebär detta att rättegången återupptas i den instans som meddelat domen som vunnit laga kraft. Om ansökan om resning avslås fortsätter den lagakraftvunna domen att gälla. Detta hindrar dock inte att en ny ansökan om resning inges, till exempel om nya omständigheter framkommit. I brottmål kan till exempel resning till fördel för den dömde beviljas om det har framkommit nya omständigheter som sannolikt skulle ha lett till friande dom eller lägre straff om de varit kända vid tiden för domen.

Särskilt uppmärksammade fall i modern tid där ansökan om resning lämnats in gäller bland annat Christer Pettersson, Billy Butt och Sture Bergwall. I Christer Pettersons fall lämnade åklagarna in ansökan om resning för att ändra den friande domen i mordet på Olof Palme, de fick avslag bland annat enligt den så kallade ettårsfristen, men även för att de inte påvisat att rätten skulle dömt annorlunda med de nya uppgifterna.[5] Billy Butt har själv ansökt om resning tio gånger från 1990-talet fram till 2009 för att frias från våldtäktsdomarna som fastställdes 1993, men aldrig fått resning.[7] Sture Bergvall dömdes för 8 mord i 6 olika rättegångar, han beviljades resning och frikändes i samtliga fall efter att åklagarna i tingsrätterna valt att lägga ned fallen då de inte ansåg att det fanns grund för fällande dom.[8]

Sedan 1993 finns minst elva fall i Sverige där resning i brottmål beviljats och den tilltalade friats i den nya rättegången. Dessa elva fall gällde personer som blivit dömda till långa fängelsestraff, varav två till livstids fängelse.

Andra bestämmelser finns för resning i tvistemål. För resning i förvaltningsmål finns bestämmelser i Regeringsformens 11 kap 13 §.[4] och i 37 b § förvaltningsprocesslagen. "Resning får beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt." Resning kan begäras även i mål om betalningsföreläggande. I sådant fall gäller att klaganden ska visa laga förfall för sin underlåtenhet att bestrida ansökan om betalningsföreläggande. När klaganden inte kunnat detta har ansökan om resning avslagits vilket framgår av NJA 2012 s 555.[9]

Kända resningsärenden i Sverige (i urval)

redigera

Sorterat på senaste beslutsdatumet i respektive fall.

Fall Brott Dom
avkunnad
Ansökan Handläggningstid Beslut Åklagares
inställning
Ombud Särskilt inverkande journalist Ref.
typ när nr inkommen å/m/d dagar meddelat bifall röstetal
Östmarksmordet mord 1909 1
2
3 1914-11-28 – / 5 / 1 152 1915-04-29 6–1 Axel Carlson [10][11]
Marsjömålet misshandel 1919 1
2[12] 1924 3–4 Hugo Lindberg [12][13]
3[12] 1926-07-03[14] – / 4 / 29 152 1926-12-02[15] 5–1[15]
Gerdmordet sexualbrott m.m. 1939 1941-03-14[16] 1 1945-08-18[17] – / 6 / 8 192 1946-02-26[18] avstyrkte[19] Einar van de Velde
Esarpsmålet mord 1932 1932[20] 1
2[21] 1946-03-26[22] 1 / 6 / 25 574 1947-10-21[23] 5–0[24] avstyrkte[25] Einar Bjure-Dehlén[21]
Albin Mannby brott mot
rikets
säkerhet[26]
1914[27] 1916[28] 1 1917[28]
2
3
4
5
6
7
8
9[29] 1932-06-06[29] 0–5[29] avstyrkte ej[30] Hugo Lindberg[30]
10 1948 [28]
Järvsömålet dråp 1900 1950-01-09[31] – / 8 / 19 262 1950-09-28[32] 1–6[32] tillstyrkte[33] Einar Bjure-Dehlén[34]
1951-10-23[34] – / 7 / 18 231 1952-06-10[35] 1–6[35] tillstyrkte[36] Georg Branting[34]
Helandermålet förtal 1952 1957-04-02[37] 4 / 3 / 2 1 554 1961-07-04[38] 4–3[38] avstyrkte[39] Nils Malmström
Högbroforsmålet bedrägeri 1933-12-18[40] 1 1935-09-11 1 / 3 / 11 468 1936-12-22 Vilhelm Lundstedt[40] [41]
2 1940 jan 1 / 2 / ? 1941-04-09
3 1954-04-20 1 / 9 / 12 653 1956-02-02
4 1960-09-21 2 / 6 / 19 931 1963-04-10 0–5[42] Henning Sjöström
Börstigbränderna mordbrand 1966 1972-10-02[43] avstyrkte [44][45]
Fallet Rut Lind dråp[46] 1959 1961-03-28[47] 1 1981-09-23[48] 3 / 8 / 1 1 339 1985-05-24[49] 0–5[46] avstyrkte[46] Carl-Göran Edquist
Raggarmordet mordbrand
m.m.
1979 1981-04-28[46] 1983-04-05[50] – / 7 / 19 233 1983-11-24[51] avstyrkte[52] Henning Sjöström Jan Guillou (Magazinet, SVT)
1987-12-21[53] ?
Saramålet mord 1987 1988 1 1988 hösten[54] 1988-12-20[55] tillstyrkte[56] Per Olof Nordin[54]
Södertäljefallet sexualbrott 1993 1993-11-12[57]
Palmemordet mord 1986 1989-11-02 1 1997-12-05 – / 5 / 23 174 1998-05-28 0–5 ansökande Lars Ekman [58][59]
Yasser Askar mord 1998 1999-08-13[60] 1 2000[61] (ca ½ år)[61] 2000-12-22[62] avstyrkte[63] Nils Uggla Trond Sefastsson (Kalla fakta[64], TV4)
Joy Rahman mord 1993 1994-09-14[65] 1 1998-07-03[66] – / 3 / 3 95 1998-10-06[66] Peter Althin Dick Sundevall (Kanal 5)
2 1999-12-07[66] 2 / 1 / 14 776 2002-01-21[67] 3–2
Fallet Ulf sexualbrott 2002-05-03[68] 1 2002-12-02[69] – / 1 / 18 49 2003-01-20 Kerstin Koorti
2 2003-02-10 – / 1 / 15 43 2003-03-25
3 2004-03-03 – / 7 / 8 222 2004-10-11[70] avstyrkte ej[71] Thomas Olsson Hannes Råstam (Uppdrag granskning, SVT)[72]
Ari Mattinen mord 2001 2002-04-23 1 ca 2007 2–3 avstyrkte Johan Eriksson Trond Sefastsson (Kalla fakta, TV4)

[73] [74]
[75] [76]

2 2009 nov 1–4
Yenon Levi mord 1988 1997-05-28 1 2009-04-20 – / 7 / 27 241 2009-12-17[77] 3–0 avstyrkte ej[77] Thomas Olsson Hannes Råstam (Dokument inifrån, SVT) [78]
Veija Borg mord 1998 1999-06-10 1 2000 Claes Borgström [79][80]
2 Kerstin Koorti Trond Sefastsson (Kalla fakta, TV4)
3 2004-09-15 – / 4 / 12 134 2005-01-27 avstyrkte Tomas Nilsson
4 2009 ? Trond Sefastsson[81]
Billy Butt sexualbrott 1993-11-17[82] 1
2 1994[83] 1994-09-30[84] avstyrkte[85]
3
4
5 1995[86] C. Bellander/K.O. Larsson (Moderna tider, TV3)[87]
6 1996 1996-05-21 Kerstin Koorti [88]
7 1997 1997-11-12[89] [90]
8 2000 2006-10-12[91] 2–3 avstyrkte[92] [93]
9 2006-11-16[94] 1 / 5 / 19 536 2008-05-05[95] avstyrkte[96]
10 2009 2010-04-27[97] Björn Hurtig
Therese Johannesen mord 1988 1998-06-02 1 2010-04-20 – / 5 / 4 157 2010-09-24[98] 3–0 avstyrkte ej[98] Thomas Olsson Hannes Råstam (Dokument inifrån, SVT) [78]
Hedersmordet i Högsby mord 2005 2011-05-06[99] ansökande[99]
Bertil Ströberg spioneri 1983 1983-10-26[100] 1 1985-02-18 – / 5 / – 150 1985-07-18[46] 0–5[46] avstyrkte[46] Leif Silbersky [101]
2 1987-07-01 – / 11 / 29 365 1988-06-30[102] avstyrkte[102] Ulla Jacobsson[102] [103]
1989-03-03[104] 3 2009-10-12 2 / – / 2 732 2011-10-14 Björn Hurtig [105][106]
Enbomaffären spioneri 1952/53 1974-03-22 1 / 1 / 6 402 1975-04-28 Henning Sjöström [107][108]
2001-10-15 3 / 6 / 6 1 284 2005-04-21 avstyrkte[109] Tomas Bresky (Dokument inifrån, SVT) [110]
2009-06-17[111] 2 / 5 / 20 903 2011-12-07[112] avstyrkte[113]
Rinkebymordet mord 2002 1 2005-06-16 T. Olsson/P. Althin Dick Sundevall/Christian Holmén [114]
2 2007-06-01 [115]
3 2009 juni 2011-12-13 Claes Borgström[116] [117]
Johan-fallet mord 1980 2001-06-21 1 2011-09-08 – / 4 / 10 132 2012-01-18[118] 3–0 tillstyrkte[118] Thomas Olsson Hannes Råstam (Dokument inifrån, SVT) [78]
Trine Jensen 1981 2000-06-22 1 2011-04-11 – / 11 / 25 360 2012-04-05[119] 3–0 tillstyrkte[119]
Gry Storvik 1985
Charles Zelmanovits 1976 1994-11-16 1 2012-06-05 – / 7 / 27 241 2013-02-01[120] 3–0 ansökande[121]
Tältmorden i Appojaure 1984 1996-01-25 1 2012-06-18 – / 7 / 14 228
"BÅ" sexualbrott 1983–90 2003-02-28 2013-05-24 avstyrkte Thomas Olsson [122][123]
Fallet Samir mord 1986 1 2015 2016-04-07 tillstyrkte Sargon De Basso Anders Johansson (Aftonbladet)
Kaj Linna mord 2004 2005-03-18 1 2006 2006-12-05 avstyrkte[124] Carita Postma Stefan Lisinski (Dagens Nyheter) [125]
2 2010-06-21[126] – / 4 / – 122 2010-10-21 2–3 Johan Eriksson [127]
3 2012-03-30
4 2015 2016-12-29 avstyrkte Thomas Magnusson
Esa Teittinen mord 2009 2010-10-21 1 2014 maj – / 3 / ?? 2014-09-04 avstyrkte Björn Hurtig [128]
2 2017-08-29 – / 6 / 21 204 2018-03-21 5–0 tillstyrkte Marko Tuhkanen
da Costafallet mord/
styckning
1984 1988-07-08 1 2001-02-16[129] Kerstin Koorti Per Lindeberg (Döden är en man)
(1988-09-30) 1 2000-10-24[129]
1991-05-31 1 1999-12-16[130] 1 / 5 / 14 531 2001-05-30[131]
2 2003-09-23[131] – / 9 / 8 282 2004-07-01 0–3 Anders Agell [132]
3 2010-09-13[133] – / 4 / 22 144 2011-02-04 0–3 Anders Frigell [134]
4 2011-11-29[135] – / – / 23 23 2011-12-22 0–2 Lars-Erik Tillinger [136]
5 2012 jan [135]
Fall Brott Dom
avkunnad
Ansökan Handläggningstid Beslut Åklagares
inställning
Ombud Särskilt inverkande journalist Ref.
typ när nr inkommen å/m/d dagar meddelat bifall röstetal
 
Den tidigare morddömde Nils Andersson (till höger) beviljades resning 1947 efter nära 15 år i fängelse.

Längst avsutten fängelsetid i fall som lett till resning och frikännande

redigera
Person Frihetsberövad Antal år Friad Skadestånd Ref.
från till
Nils Andersson 1932 dec 1947 nov närmare 15 1948-05-14[137] 100 000 kr [138]
Kaj Linna 2004 2017-05-30 närmare 13 2017-06-15 18 Mkr [139]
"BÅ" 2003 2012 drygt 9 2014-04-25[140] 12,6 Mkr [141][142][143]
Joy Rahman 1994 2002 8 2002-05-21[144] 10,2 Mkr [143]

Som jämförelse kan nämnas att Olle Möller (1906–1983) fram till 1970 satt i fängsligt förvar under sammanlagt 19 år och 28 dagar[145] till följd av två kontroversiella indiciemål (Gerdmordet och fallet Rut Lind) för vilka han sökte resning men fick avslag.

Advokatprestationer

redigera

Det finns ingen officiell svensk statistik på området (i vart fall inte sedan någon längre tid tillbaka)[146], men Thomas Olsson är "advokaten som innehar svenskt rekord i beviljade resningar" enligt en granskning i tidskriften Filter hösten 2014.[74]

Referenser

redigera
 1. ^ [a b] Nina Brevinge (13 november 2013). ”Oväntad prövning – väntad dom”. Fokus. http://www.fokus.se/2013/11/ovantad-provning-vantad-dom/. Läst 6 november 2016. 
 2. ^ ”Resning”. www.aklagare.se. Arkiverad från originalet den 7 november 2016. https://web.archive.org/web/20161107013123/https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/resning/. Läst 6 november 2016. 
 3. ^ ”Resning omöjligt i flera länder”. Helsingborgs Dagblad. 11 augusti 2009. http://www.hd.se/2009-08-11/resning-omojligt-i-flera-lander. Läst 6 november 2016. 
 4. ^ [a b] https://lagen.nu/1974:152#K11P13
 5. ^ [a b] Oisín Cantwell, Andreas Harne och Leif Kasvi (28 maj 1998). ”Aftonbladet nyheter: 08:45 i morse: Det blev nej”. Aftonbaldet. http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9805/28/hd.html. Läst 6 november 2016. 
 6. ^ Pressmeddelande (28 oktober 2016). ”Att en dömd person kan ha varit äldre vid brottet än vad domstolarna utgått från har inte utgjort grund för resning”. Högsta domstolen. Arkiverad från originalet den 7 november 2016. https://web.archive.org/web/20161107012422/http://www.hogstadomstolen.se/Mer-om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/Att-en-domd-person-kan-ha-varit-aldre-vid-brottet-an-vad-domstolarna-utgatt-fran-har-inte-utgjort-grund-for-resning/. Läst 6 november 2016. 
 7. ^ Billy Butt. ”"HD:s praxis saknar logik – ett hån att bevisning från tidigare resningsansökningar är förbrukade"”. Dagens Juridik. http://www.dagensjuridik.se/2015/11/billy-butt-debatt-hds-praxis-resning. Läst 6 november 2016. 
 8. ^ Inrikes (18 december 2013). ”Här är alla domarna mot Quick”. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/nyheter/sverige/har-ar-alla-domarna-mot-quick/. Läst 6 november 2016. 
 9. ^ https://lagen.nu/dom/nja/2012s555
 10. ^ ”Resning i målet om Östmarksmordet?”. Svenska Dagbladet: s. 4. 30 november 1914. https://www.svd.se/arkiv/1914-11-30/4. Läst 23 juli 2017. 
 11. ^ ”Resning i Östmarksmordet beslutad”. Dagens Nyheter: s. 1. 30 april 1915. http://arkivet.dn.se/tidning/1915-04-30/115a/1?searchTerm=resning. Läst 23 juli 2017. 
 12. ^ [a b c] ”Några data från det celebra målet: två resningsansökningar förut avslagna”. Dagens Nyheter: s. 13. 3 december 1926. http://arkivet.dn.se/tidning/1926-12-03/329/13?searchTerm=%22emil+larsson%22. Läst 22 juli 2017. 
 13. ^ ”Resning i det s. k. Marsjödramat begärd”. Dagens Nyheter: s. 9. 15 september 1924. http://arkivet.dn.se/tidning/1924-09-15/252/9?searchTerm=marsj%C3%B6. Läst 22 juli 2017. 
 14. ^ ”Resningsansökan ingavs i går i Marsjömålet”. Svenska Dagbladet: s. 13. 4 juli 1926. https://www.svd.se/arkiv/1926-07-04/13. Läst 22 juli 2017. 
 15. ^ [a b] ”Ny prövning i Marsjömålet har beviljats”. Dagens Nyheter: s. 1. 3 december 1926. http://arkivet.dn.se/tidning/1926-12-03/329/1?searchTerm=%22emil+larsson%22. Läst 22 juli 2017. 
 16. ^ Sidoli (2010), s. 635.
 17. ^ ”Resning begärd i Gerdmålet”. Svenska Dagbladet: s. 12. 19 augusti 1945. https://www.svd.se/arkiv/1945-08-19/12. Läst 23 juli 2017. 
 18. ^ Sidoli (2010), s. 689.
 19. ^ Sidoli (2010), s. 687.
 20. ^ ”Esarpsmålet tas upp på nytt”. Dagens Nyheter: s. 1. 22 oktober 1947. http://arkivet.dn.se/tidning/1947-10-22/286/1?searchTerm=esarpsm%C3%A5let+resning. Läst 23 juli 2017. 
 21. ^ [a b] ”Esarp ...: (Forts. fr. sid. 3.)”. Svenska Dagbladet: s. 17. 22 oktober 1947. https://www.svd.se/arkiv/1947-10-22/17. 
 22. ^ ”Livstidsfånge begär resning”. Svenska Dagbladet: s. 14. 27 mars 1946. https://www.svd.se/arkiv/1946-03-27/14. Läst 23 juli 2017. 
 23. ^ ”Esarpsmålet tas upp på nytt”. Dagens Nyheter: s. 1. 22 oktober 1947. http://arkivet.dn.se/tidning/1947-10-22/286/1?searchTerm=esarpsm%C3%A5let+resning. Läst 19 juni 2017. 
 24. ^ ”Esarpmannen fick resning i mordmålet”. Svenska Dagbladet: s. 3. 22 oktober 1947. https://www.svd.se/arkiv/1947-10-22/3. 
 25. ^ ”Resning avstyrks i 'Esarpmålet'”. Svenska Dagbladet: s. 9. 12 juli 1947. https://www.svd.se/arkiv/1947-07-12/9. Läst 19 juni 2017. 
 26. ^ ”Fanjunkare Mannby avliden”. Dagens Nyheter: s. 10. 16 juni 1936. http://arkivet.dn.se/tidning/1936-06-16/161/10?searchTerm=%22albin+mannby%22. Läst 23 juli 2017. 
 27. ^ SOU 1940:8 s. 128.
 28. ^ [a b c] ”Avslag i Mannbyaffären för tionde gången”. Dagens Nyheter: s. 7. 25 april 1948. https://www.svd.se/arkiv/1948-04-25/7. Läst 23 juli 2017. 
 29. ^ [a b c] ”Högsta rätten gav ej Mannby någon resning”. Dagens Nyheter: s. 9. 7 juni 1932. http://arkivet.dn.se/tidning/1932-06-07/152/9?searchTerm=%22albin+mannby%22. Läst 23 juli 2017. 
 30. ^ [a b] ”Mannbys sak provas åter av domstol?”. Dagens Nyheter: s. 1. 25 april 1932. http://arkivet.dn.se/tidning/1932-04-25/111/1?searchTerm=%22albin+mannby%22. Läst 23 juli 2017. 
 31. ^ ”Järvsömannen knappt fälld om nya bevisen varit kända”. Svenska Dagbladet: s. 3. 16 februari 1950. https://www.svd.se/arkiv/1950-02-16/3. Läst 28 juli 2017. 
 32. ^ [a b] ”Resningsbegäran i Järvsömålet avslogs av högsta domstolen”. 29 september 1950. s. 13. http://arkivet.dn.se/tidning/1950-09-29/263/13?searchTerm=%22olsson-bergqvist%22+j%C3%A4rvs%C3%B6. Läst 28 juli 2017. 
 33. ^ ”RÅ tillstyrker Järvsöresning”. Dagens Nyheter: s. 2. 17 juni 1950. http://arkivet.dn.se/tidning/1950-06-17/160/2?searchTerm=%22olsson-bergqvist%22+j%C3%A4rvs%C3%B6. Läst 28 juli 2017. 
 34. ^ [a b c] ”Resningsansökan på nytt i Järvsö”. Svenska Dagbladet: s. 20. 24 oktober 1951. https://www.svd.se/arkiv/1951-10-24/20. Läst 28 juli 2017. 
 35. ^ [a b] ”Järvsömålet får ej resning i HD”. Svenska Dagbladet: s. 11. 11 juni 1952. https://www.svd.se/arkiv/1952-06-11/11. Läst 28 juli 2017. 
 36. ^ ”RÅ tillstyrker Järvsöresning”. Svenska Dagbladet: s. 20. 8 maj 1952. https://www.svd.se/arkiv/1952-05-08/20. Läst 28 juli 2017. 
 37. ^ ”Helander begär resning: "Indiciekedjan faller isär"”. Svenska Dagbladet: s. 3. 3 april 1957. https://www.svd.se/arkiv/1957-04-03/3. Läst 23 juli 2017. 
 38. ^ [a b] ”Hovrätten omprövar Helanderfallet”. Dagens Nyheter: s. 1. 5 juli 1961. http://arkivet.dn.se/tidning/1961-07-05/178/1. Läst 19 juni 2017. 
 39. ^ ”Helanders begäran om resning avstyrkt”. Svenska Dagbladet: s. 3. 12 mars 1961. https://www.svd.se/arkiv/1961-03-12/3. Läst 19 juni 2017. 
 40. ^ [a b] ”Torsten Kreuger begär resning i Högbroforsen”. Svenska Dagbladet: s. 7. 12 september 1935. https://www.svd.se/arkiv/1935-09-12/7. Läst 23 juli 2017. 
 41. ^ af Trolle (1989), s. 322.
 42. ^ af Trolle (1989), s. 343.
 43. ^ Felaktigt dömda (2006), s. 110.
 44. ^ ”Börstigsbränderna åter upp vid domstol”. Dagens Nyheter: s. 15. 3 oktober 1972. http://arkivet.dn.se/tidning/1972-10-03/269/15?searchTerm=resning. Läst 23 juli 2017. 
 45. ^ ”RÅ säger nej till resning i Börstig-målet”. Svenska Dagbladet: s. 8. 29 mars 1972. https://www.svd.se/arkiv/1972-03-29/8. 
 46. ^ [a b c d e f g] ”Tre resningsbeslut. | SvJT”. http://svjt.se/svjt/1986/60. Läst 24 juli 2017. 
 47. ^ Sidoli (2010), s. 695.
 48. ^ ”Olle Möller begär resning i HD”. Dagens Nyheter: s. 23. 24 september 1981. http://arkivet.dn.se/tidning/1981-09-24/259/23?searchTerm=%22olle+m%C3%B6ller%22+resning. Läst 23 juli 2017. 
 49. ^ Sidoli (2010), s. 705.
 50. ^ ”Kalkon kan ge resning”. Dagens Nyheter: s. 12. 6 april 1983. http://arkivet.dn.se/tidning/1983-04-06/92/12?searchTerm=%22keith+cederholm%22. Läst 23 juli 2017. 
 51. ^ Engzell, Bo (25 november 1983). ”Keith Cederholm om resningsbeslutet: Trodde det var ett grymt skämt”. Dagens Nyheter: s. 12. http://arkivet.dn.se/tidning/1983-11-25/320/12. Läst 19 juni 2017. 
 52. ^ ”Ingen resning för mordåklagad [sic]”. Dagens Nyheter: s. 5. 27 oktober 1983. http://arkivet.dn.se/tidning/1983-10-27/292/5?searchTerm=Keith+Cederholm+riks%C3%A5klagaren. Läst 19 juni 2017. 
 53. ^ ”Raggare söker resning i HD”. Dagens Nyheter: s. 6. 22 december 1987. http://arkivet.dn.se/tidning/1987-12-22/347/6?searchTerm=raggare+resning+%22h%C3%B6gsta+domstolen%22. Läst 23 juli 2017. 
 54. ^ [a b] ”Dom omprövas för Sara-mordet”. Svenska Dagbladet: s. 6. 24 september 1988. https://www.svd.se/arkiv/1988-09-24/6. Läst 29 juli 2017. 
 55. ^ TT (21 december 1988). ”Resning i Saramålet”. Dagens Nyheter: s. 6. http://arkivet.dn.se/tidning/1988-12-21/347/6?searchTerm=resning. Läst 29 juli 2017. 
 56. ^ TT (9 november 1988). ”Morddömd kan få ny rättegång”. Dagens Nyheter: s. 9. http://arkivet.dn.se/tidning/1988-11-09/305/9?searchTerm=resning. Läst 29 juli 2017. 
 57. ^ ”Incestdömd pappa beviljas resning i HD”. Svenska Dagbladet: s. 7. 13 november 1993. https://www.svd.se/arkiv/1993-11-13/7. Läst 19 juni 2017. 
 58. ^ SOU 1999:88 Brottsutredningen efter mordet på statsminister Olof Palme, s. 757.
 59. ^ Söderlund Göran & Thunborg Peter (28 maj 1998). ”Här är de som friade honom”. Expressen. https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050910199805281609395&serviceId=2. Läst 23 juli 2017. 
 60. ^ Felaktigt dömda (2006), s. 332.
 61. ^ [a b] ”Resning i Brother Tuck-mordet”. Svenska Dagbladet: s. 6. 23 december 2000. https://www.svd.se/arkiv/2000-12-23/6. Läst 23 juli 2017. 
 62. ^ Felaktigt dömda (2006), s. 338.
 63. ^ Felaktigt dömda (2006), s. 336.
 64. ^ Felaktigt dömda (2006), s. 337.
 65. ^ Felaktigt dömda (2006), s. 305.
 66. ^ [a b c] Felaktigt dömda (2006), s. 307.
 67. ^ Felaktigt dömda (2006), s. 310.
 68. ^ ”Skärpta straff för sexövergrepp”. DN.se. 4 maj 2002. Arkiverad från originalet den 23 juli 2017. https://archive.is/20170723145004/http://www.dn.se/arkiv/inrikes/skarpta-straff-for-sexovergrepp/. Läst 23 juli 2017. 
 69. ^ Felaktigt dömda (2006), s. 386.
 70. ^ Felaktigt dömda (2006), s. 393.
 71. ^ Felaktigt dömda (2006), s. 392.
 72. ^ Felaktigt dömda (2006), s. 388.
 73. ^ ”Till Högsta domstolen: ansökan om resning”. odaterad. http://www.rattskonsulterna.se/wp-content/uploads/2016/09/Ari_rattskonsulterna.pdf. Läst 23 juli 2017. [död länk]
 74. ^ [a b] Frisk, Johan (2014). Göransson Mattias. red. ”De orubbliga”. Filter (Göteborg) 41: sid. 122–138. https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0576342014111814856c8ed9c73ce0073106991a97c49a&serviceId=2. Läst 23 juli 2017. 
 75. ^ ”Fallet Ari Mattinen 2: Fel, fel och återigen fel - Magasinet Para§raf”. 31 januari 2013. Arkiverad från originalet den 23 juli 2017. https://archive.is/20170723150214/https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/43850-mattinen-2-fel-fel-och-aterigen-fel/. Läst 23 juli 2017. 
 76. ^ ”Fallet Ari Mattinen 5: Spel för gallerierna - Magasinet Para§raf”. 6 mars 2013. Arkiverad från originalet den 23 juli 2017. https://archive.is/20170723150244/https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/44131-Mattinen-5-spel-for-gallerierna/. Läst 23 juli 2017. 
 77. ^ [a b] Bergwallkommissionen (2015), s. 288.
 78. ^ [a b c] Josefsson, Dan (2015). ”Resningsprocessen”. Arkiverad från originalet den 23 juli 2017. https://archive.is/20170723151813/http://josefsson.net/49-quick-arkivet/213-resningsprocessen.html. Läst 23 juli 2017. 
 79. ^ Josefsson, Dan (2014). Göransson Mattias. red. ”Sanningssägaren”. Filter (Göteborg) 41: sid. 144–154. https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=057634201411182aba9f93187dad42f9d0717649514a3e&serviceId=2. Läst 23 juli 2017.  Sedermera webbpublicerad som "Göran Lambertz pinsamma hemlighet" Arkiverad 29 augusti 2017 hämtat från the Wayback Machine. (länkad 2017-07-23).
 80. ^ Josefsson, Dan (2015). ”Quickarkivet: Göran Lambertz”. Arkiverad från originalet den 23 juli 2017. https://archive.is/20170723153517/http://josefsson.net/49-quick-arkivet/214-goeran-lambertz.html. Läst 23 juli 2017. 
 81. ^ ”Till Högsta domstolen: ansökan om resning”. odaterad. http://www.rattskonsulterna.se/wp-content/uploads/2016/09/veija_resningsansokan.pdf. Läst 23 juli 2017. [död länk]
 82. ^ Butt (2010), s. 392.
 83. ^ ”Billy Butt begär resning igen”. Svenska Dagbladet: s. 8. 16 juni 1994. https://www.svd.se/arkiv/1994-06-16/8. Läst 23 juli 2017. 
 84. ^ TT (1 oktober 1994). ”Ingen resning för Billy Butt”. Svenska Dagbladet: s. 15. https://www.svd.se/arkiv/1994-10-01/15. Läst 23 juli 2017. 
 85. ^ TT (22 juni 1994). ”Ingen ny rättegång för Butt”. Svenska Dagbladet: s. 9. https://www.svd.se/arkiv/1994-06-22/9. Läst 23 juli 2017. 
 86. ^ ”Billy Butt begär resning på nytt”. Svenska Dagbladet: s. 9. 12 april 1996. https://www.svd.se/arkiv/1996-04-12/9. Läst 23 juli 2017.  Citat: "Sedan förra sommarens nej från HD, den femte i ordningen, har han bytt advokat och därmed strategi."
 87. ^ Butt (2010), s. 400–401.
 88. ^ ”Butt nekas resning igen”. Svenska Dagbladet: s. 8. 22 maj 1996. https://www.svd.se/arkiv/1996-05-22/8. Läst 23 juli 2017. 
 89. ^ ””Noterat””. Svenska Dagbladet: s. 4. 13 november 1997. https://www.svd.se/arkiv/1997-11-13/4. Läst 23 juli 2017. 
 90. ^ Butt (2010), s. 401.
 91. ^ Butt (2010), s. 430.
 92. ^ Tidningarnas Telegrambyrå (17 mars 2006). ”Riksåklagaren säger nej till Billy Butt”. https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05080620060317b2def925910b50db762731eeacea6c9b&serviceId=2. Läst 23 juli 2017. 
 93. ^ Butt (2010), s. 402 och 425.
 94. ^ Tidningarnas Telegrambyrå (16 november 2006). ”Billy Butt begär resning i HD för nionde gången”. https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050806200611165f4f204ab01b1fa12b5bf7b2c438912f&serviceId=2. Läst 23 juli 2017. 
 95. ^ Tidningarnas Telegrambyrå (5 maj 2008). ”Ingen ny rättegång för Billy Butt”. https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05080620080505788ec02954ed55f0440802aa5ae489b9&serviceId=2. 
 96. ^ Tidningarnas Telegrambyrå (31 oktober 2007). ”RÅ vill inte ge Billy Butt resning”. https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050806200710310e262d8c6bd3e7295ed1222fa975f445&serviceId=2. 
 97. ^ Butt (2010), s. 518.
 98. ^ [a b] Bergwallkommissionen (2015), s. 363.
 99. ^ [a b] ”NJA 2011 s. 254 (NJA 2011:17) | Lagen.nu”. https://lagen.nu/dom/nja/2011s254. Läst 19 juni 2017. 
 100. ^ ”Spiondom: två ville fria”. Svenska Dagbladet: s. 9. 27 oktober 1983. https://www.svd.se/arkiv/1983-10-27/9. Läst 23 juli 2017. 
 101. ^ Ströberg (1986), s. 185 och 203.
 102. ^ [a b c] Hellberg, Anders (1 juli 1988). ”Sjöbergs juridiska ombud: Hovrätten måste fria”. Dagens Nyheter: s. 6. http://arkivet.dn.se/tidning/1988-07-01/175/6. 
 103. ^ ”Ströberg söker åter resning”. Svenska Dagbladet: s. 6. 2 juli 1987. https://www.svd.se/arkiv/1987-07-02/6. Läst 23 juli 2017. 
 104. ^ Tidningarnas Telegrambyrå (3 mars 1989). ”Bertil Ströberg åter fälld för spioneri av enig hovrätt”. https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0508061989030390182518d2b3ac898282fa3c2560916d&serviceId=2. Läst 23 juli 2017. 
 105. ^ ”Säpos agerande i Ströbergsfallet utreds inte”. nt.se. 3 november 2009. Arkiverad från originalet den 23 juli 2017. https://archive.is/20170723164736/http://www.nt.se/nyheter/sapos-agerande-i-strobergsfallet-utreds-inte-5610324.aspx. Läst 23 juli 2017. 
 106. ^ ”Bertil Ströberg nekas resning | Dagens Juridik”. 14 oktober 2011. Arkiverad från originalet den 23 juli 2017. https://archive.is/20170723165002/http://www.dagensjuridik.se/2011/10/bertil-stroberg-nekas-resning. Läst 23 juli 2017. 
 107. ^ ”'Storspion' i Enbom-ligan begär resning efter 20 år”. Svenska Dagbladet: s. 9. 23 mars 1974. https://www.svd.se/arkiv/1974-03-23/9. Läst 23 juli 2017. 
 108. ^ Bresky (2009), s. 169.
 109. ^ Bresky (2009), s. 248.
 110. ^ Bresky (2009), s. 246 och [258].
 111. ^ ”Enbomprocessen: Nu begär Fingal Larssons barn resning i HD”. Sveriges Television. 17 juni 2009. Arkiverad från originalet den 23 juli 2017. https://archive.is/20170723171531/https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/enbomprocessen-nu-begar-fingal-larssons-barn-resning-i-hd. Läst 23 juli 2017. 
 112. ^ Tegström Lena (8 december 2011). ”Hennes spiondömde far nekas upprättelse”. Norrländska Socialdemokraten: s. 4. https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0509062011120817725347&serviceId=2. Läst 23 juli 2017. 
 113. ^ TT (29 mars 2011). ”Ingen resning för spion”. Svenska Dagbladet: s. 6. https://www.svd.se/arkiv/2011-03-29/6. Läst 23 juli 2017. 
 114. ^ Holmén, Christian (16 juni 2005). ”Vittnet har en gryt-hatt mot strålattack | Expressen avslöjar | Expressen”. Arkiverad från originalet den 23 juli 2017. https://archive.is/20170723172338/http://www.expressen.se/nyheter/expressen-avslojar/vittnet-har-en-gryt-hatt-mot-stralattack/. Läst 23 juli 2017. 
 115. ^ ”Rinkebymordet”. 6 mars 2012. Arkiverad från originalet den 25 maj 2012. https://archive.is/20120525185128/http://www.rinkebymordet.se/. Läst 25 maj 2012. 
 116. ^ ”Rinkebymordet”. 11 mars 2013. Arkiverad från originalet den 23 juli 2014. https://archive.is/20140723085143/http://www.rinkebymordet.se/. Läst 23 juli 2014. 
 117. ^ Eriksson Gunnar (13 december 2011). ”Ingen resning i Rinkebymordet”. arbetarbladet.se. https://www.arbetarbladet.se/2011-12-13/ingen-resning-i-rinkebymordet.  Citat: ”Högsta domstolens nej i dag blir den tredje resningsansökan från Özkan som avslås.”
 118. ^ [a b] Bergwallkommissionen (2015), s. 555.
 119. ^ [a b] Bergwallkommissionen (2015), s. 422 och 479.
 120. ^ Bergwallkommissionen (2015), s. 170 och 223.
 121. ^ Bergwallkommissionen (2015), s. 168 och 222.
 122. ^ Högsta domstolen (2013-05-24). ”Högsta domstolen beviljar resning i våldtäktsmål”. Pressmeddelande. Läst 2017-07-23. Arkiverad från originalet den 2017-07-23.
 123. ^ ”2013-05-24 Ö 1459-12 Beslut.pdf”. Högsta domstolen. 24 maj 2013. Arkiverad från originalet den 5 oktober 2018. https://web.archive.org/web/20181005154816/http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2013/Nyhetsdokument/2013-05-24%20%C3%96%201459-12%20Beslut.pdf. Läst 23 juli 2017. 
 124. ^ Stefan Lisinski (8 juli 2006). ”Åklagaren går emot resning för Kaj Linna”. Dagens Nyheter: s. 10. https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050915200607086847436&serviceId=2. Läst 23 juli 2017. 
 125. ^ Lisinski Stefan (6 december 2006). ”Ingen ny rättegång för morddömde Linna”. Dagens Nyheter. https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=050915200612068732901&serviceId=2. Läst 23 juli 2017. 
 126. ^ Stefan Lisinski (22 juni 2006). ”Kaj Linna söker resning efter DN:s granskning av bevisen”. Dagens Nyheter: s. 11. https://web.retriever-info.com/services/archive/doNavigatorDrilldown. Läst 23 juli 2017. 
 127. ^ Johansson Peter (22 oktober 2010). ”Ingen resning för morddömd”. Norrbottens-Kuriren. https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=0508662010102215264422&serviceId=2. 
 128. ^ "Resning i ett uppmärksammat mordmål", avgörande i Högsta domstolen 2018-03-21 (Ö 4466-17) Arkiverad 30 mars 2018 hämtat från the Wayback Machine.. Läst 3 april 2018.
 129. ^ [a b] Agell (2004), s. 7.
 130. ^ ”Läkarna i styckmordet begär resning”. Svenska Dagbladet: s. 1. 17 december 1999. https://www.svd.se/arkiv/1999-12-17/1. Läst 23 juli 2017. 
 131. ^ [a b] Agell (2004), s. 1.
 132. ^ ”Regeringsrättens beslut Mål nr 5189-5190-03 meddelat i Stockholm den 1 juli 2004”. http://www.andersagell.se/pdf/AA_Styck_Resning_05_rr_beslut_040701.pdf. Läst 23 juli 2017. 
 133. ^ ”Resningsärendet 2010 advokat Anders Frigell”. andersagell.se. Arkiverad från originalet den 23 juli 2017. https://archive.is/20170723182547/http://www.andersagell.se/styck_resning_frigell.html. Läst 23 juli 2017. 
 134. ^ ”AA_Styck_resning_frigell_02_HFDbeslut_110204.pdf”. andersagell.se. 4 februari 2011. http://www.andersagell.se/pdf/AA_Styck_resning_frigell_02_HFDbeslut_110204.pdf. Läst 23 juli 2017. 
 135. ^ [a b] ”Resningsärendet 2011 Lars-Erik Tillinger”. andersagell.se. Arkiverad från originalet den 23 juli 2017. https://archive.is/20170723183057/http://www.andersagell.se/styck_resning_tillinger.html. Läst 23 juli 2017. 
 136. ^ ”AA_Styck_resning_tillinger_02_HD_Avslag_O5490-1111.pdf”. andersagell.se. http://www.andersagell.se/pdf/AA_Styck_resning_tillinger_02_HD_Avslag_O5490-1111.pdf. Läst 23 juli 2017. 
 137. ^ Inger, Göran. ”Esarpsmålet”. Nationalencyklopedien. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/esarpsmålet. Läst 24 juli 2017. 
 138. ^ ”Två miljoner tidigare högsta belopp”. Svenska Dagbladet: s. 8. 22 januari 2003. https://www.svd.se/arkiv/2003-01-22/8. Läst 24 juli 2017. 
 139. ^ ”Kaj Linna får 18 miljoner kronor i skadestånd”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/5VwBdm/kaj-linna-far-rekordbelopp-i-skadestand. Läst 20 augusti 2018. 
 140. ^ Svensson Frida (26 april 2014). ”Frias efter nära tio år i fängelse”. Svenska Dagbladet: s. 10. https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05080320140426437cc7caa3621f85952773979618c5e5&serviceId=2. Läst 24 juli 2017. 
 141. ^ ”Mannens försvarsadvokat om den friande domen”. Studio Ett, Sveriges Radio. Arkiverad från originalet den 23 juli 2017. https://archive.is/20170723215742/http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5846247. Läst 23 juli 2017. 
 142. ^ Lisinski Stefan (30 juni 2015). ”Friad från våldtäkt får 12,6 miljoner”. Dagens Nyheter: s. 15. https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05091520150630a7c23818f37ada8031a3a32a1b74eab4&serviceId=2. 
 143. ^ [a b] ”Linnas skadestånd kan bli rekordstort”. Svenska Dagbladet. 31 maj 2017. https://www.svd.se/linnas-skadestand-kan-bli-rekordstort. Läst 24 juli 2017. 
 144. ^ Felaktigt dömda (2006), s. 311.
 145. ^ ”Olle Möller fri: 19 år i fängelse”. Svenska Dagbladet: s. 8. 10 oktober 1970. https://www.svd.se/arkiv/1970-10-10/8. Läst 25 juli 2017. 
 146. ^ Felaktigt dömda (2006), s. 430: "Det finns ingen statistik avseende resningsansökningar och hur det går med de mål som är föremål för sådana, vilket avsevärt försvårar uppföljning av mål som kan ha hanterats felaktigt. Sådan statistik måste fortsättningsvis föras."

Tryckta källor

redigera

Vidare läsning

redigera

Externa länkar

redigera