Den svenska rangordningen i dess utformning 1902.

Redan 1714 utkom en ny rangordning, vilken dock ej var daterad eller försedd med Konungens namn. Som denna rangordning delvis i sina grunder ännu är gällande, anföres den här i sin helhet. Många förändringar och tillägg hafva under tidernas lopp genom K. Bref, författningar och instruktioner m.m. vidtagits med afseende på olika embetens och tjensters hänförande till olika klasser i denna rangordning samt i rangordningens §§ i slutet af densamma.[1]
Inom hvarje klass hafva, så vidt ske kunnat, de olika embets- och tjänstemannen placerats efter statsdepartementens ordning, och har hofvets embets- och tjänsteman satts sist inom hvarje klass.[2]
K. Resolut. 1680 4/12 bestämmer "rangen emellan Qwinfolken, nembl. at hustrun föllier Mannens tiänst: efter som och K. Maj:t det samma hermed wil hafwa stabilerat och förordnat, så at härwid inge andre considerationer än chargerna gella skola; men dhe som ogifte äre, hafwa rangen sins emellan efter åldren och som dhe äre gamble". Efter afskedstagandet bibehålla embets- och tjänstemannen sina under tjenstetiden innehavda värdigheter med undantag af statsministern, ministern för utrikesärendena, statsrådets ledamöter och riksmarskalken.[2]
Rangklass Tjänster Inbördes rang efter
De, som stå över all rangklassindelning Statsministern (Excellens)
Ministern för utrikes ärendena (Excellens)
Riksmarskalken (Excellens)
(Talmannen i Första Kammaren under den tid som riksdag pågår)
(Talmannen i Andra Kammaren under den tid som riksdag pågår)
Statsråd
Serafimerriddare
De tre första taga rang och säte efter den ordning som nu är nämnd, därefter i ordning efter utnämningsdagen. (D)e som beklädt Statsministers- Riksmarskalks- eller Statsrådsembete, skola, sedan de derifrån afgått, jemte Seraphimerriddarne sins emellan efter tiden för deras utnämning, ega värdighet näst efter Statsrådets i tjänst varande ledamöter.
1. klassen
Fältmarskalks rang
Fältmarskalkar
Öfverstekammarherren
Öfverstehovstallmästaren
Öfverstehofjägmästaren
fullmaktsdatum
2. klassen
Denna klass är ledig
3. klassen
Denna klass är ledig
4. klassen
Generals rang
Presidenter
Generaler
Amiraler
Öfverståthållaren i Stockholm
Chefen för D.D. K.K. Kronprinsens och Kronprinsessans hof
fullmaktsdatum
5. klassen
Generallöjtnants rang
Justitieråd
Generallöjtnanter
Vice Amiraler
Öfverste Kammarjunkare
Förste Hofmarskalkar
Förste Hofstallmästare
Öfverkammarherrar hos D.D. M.M. Drottningarna
Förste Stallmästare
Ärkebiskopen (enl. bil. V)
fullmaktsdatum
6. klassen
Rang emellan Generallöjtnant och Generalmajor
(Rang som generallöjtnant, men efter)
Justitie-Kansleren
Riksdagens Justitie-Ombudsman
fullmaktsdatum
7. klassen
Generalmajors rang
Generaldirektören i Kongl. Fångvårdsstyrelsen
Generalmajorer
Generalintendenten
Generalkrigskommissarien
Generalfältläkare
Konteramiraler
Generallotsdirektören
Landshöfdingar
Underståthållaren i Stockholm
Generaltulldirektören
Generaldirektören i Kungliga Medicinalstyrelsen
Hofmarskalkar
Ståthållare på de Kongl. Slotten
Öfverceremonimästaren
Kabinettskammarherrar
Hofstallmästare
Förste Hofjägmästare
Förste Direktören vid Kongl. Maj:ts Hofkapell och Teatrar
Förste Kammarherre hos Drottningen
Generaldirektörer (enligt bil. V)
Envoyéer (enligt bil. V)
Minstres plenipotentiaires (enligt bil. V)
Biskopar (enligt bil. V)
Ordensbiskopen (enligt bil. V)
Innehavare af Nordestjärne- och Vasaordnarnas Storkors (enligt bil. V)
fullmaktsdatum
8. klassen
Generaladjutants rang
Expeditionschefer i K. Maj:ts kansli
Kabinettssekreteraren
Öfverintendenter
Kammarherrar hos D.D. M.M. Drottningarna
Hoffröknar hos D.D. M.M. Drottningarna (enl. bil. XII)
Ceremonimästaren
Expeditionschefen i Riksmarskalksämbetet och Hofexpeditionen
fullmaktsdatum
9. klassen
Denna klass är ledig
10. klassen
Denna klass är ledig
11. klassen
Öfverstes rang
Öfverstar
Öfverfältläkaren vid Armén
Kommendörer vid Kungl. Flottan
Öfverdirektören för Mariningeniörstaten
Öfverfältläkaren vid Kongl. Flottan
Inspektören hos Lotsstyrelsen
Landtmäteridirektören
Stallmästare vid Hofvet
Kammarherrar
Hoffröknar (enl. bil. XII)
Hofjägmästare
Förste Hofintendenten
Öfverdirektörer (enl. bil. V)
fullmaktsdatum
12. klassen
Denna klass är ledig.
13. klassen
Denna klass är ledig enligt K. B. 1870.
14. klassen
Rang mellan Öfverste och Öfverstelöjtnant. I.
(Rang som överste, men efter)
Revisionssekreterare
Riksheraldicus
Minister-Residenter (enl. bil V i 2:a uppl.)
fullmaktsdatum
15. klassen
Denna klass är ledig enligt t. f Riksmarskalkens af Konungen gillade memorial 1834 10/2
16. klassen
Denna klass är ledig.
17. klassen
Denna klass är ledig.
18. klassen
Rang mellan Öfverste och Öfverstelöjtnant. II.
(Rang som överste, men efter)
Expeditionssekreterare
Kansliråd och Byråchefer i K. Maj:ts kansli
Hofrättsråd
Krigshofrättsråd
Departementschefer f. d. i Fångvårds-, Post- och Tullstyrelserna
Krigsråd
Cheferna för militärbyråerna i Arméförvaltningens Artilleri-, Fortifikations- och Intendentsdepartementer
Amiralitetsråd
Kommerseråd
Polismästaren i Stockholm
Borgmästaren i Stockholm
Kammarråd
Statskommissarier
Kammarrättsråd
Tulldistriktchefer f. d.
Riksarkivarien
Överbibliotekarien i Kongl. Biblioteket
Riksantiqvarien
Medicinalråd
H. Maj:t Konungens tjenstgörande Handsekreterare
Rector Magnificus (enl. bil. V)
Chargés d'affaires (enl. bil. V, 2:a uppl.)
Legationsråd (enl. bil. V)
Pastor Primarius (enl. bil. V)
Svenska akademiens ledamöter (enl. bil. V)
Kommendörer af 1. klassen af Nordestjärne- och Vasaorden (enl. bil. V)
Riddare af K. Karl XIII:s orden (enl. bil. V)
fullmaktsdatum
19. klassen
Denna klass är ledig.
20. klassen
Denna klass är ledig genom K. B. 1811 13/8.
21. klassen
Öfverstelöjtnants rang
Öfverstelöjtnanter
Fördelningsläkare
Fältintendenter af 1. graden
Kommendörkaptener af 1. graden
Direktörer vid Mariningeniörstaten
Fältläkare vid Kungl. Flottan
Öfverkommissarien vid Kungl. Flottans Pensionskassa
Generalkonsuler (enl. bil V i 2:a uppl.)
Kommendörer af 2. klassen af Nordestjärne- och Vasaorden (enl. bil. V)
fullmaktsdatum
Näst därefter Stabsläkare i Flotta eller Eskader
Fältprostar (enl. Anm. 2, s. 35)
22. klassen
Denna klass är ledig genom K. B. 1808 12/10.
23. klassen
Denna klass är ledig genom K. B. 1870 12/5.
24. klassen
Denna klass är ledig genom K. förordning 1748 21/1.
25. klassen
Rang mellan Öfverstelöjtnant och Major
(Rang som överstelöjtnant, men efter)
Hofintendenter
Slottsfogden på Stockholms Slott
Slottsfogden på Gripsholms Slott
Lifmedici
fullmaktsdatum
26. klassen
Denna klass är ledig.
27. klassen
Denna klass är ledig genom K. B. 1811 13/8.
28. klassen
Majors rang
Majorer
Regementsläkare
Fältintendenter av 2. graden
Fältintendenten på Karlborg
Professoren i Generalstaben
Kommendörkaptener av 2. graden
Regementsläkare vid Kongl. Flottan
Öfverfyringeniören i Lotsstyrelsen
Öfverjägmästaren vid Skogsstaten
Direktören vid Skogsinstitutet
Kammarjunkare
Understallmästare
Kavaljerer hos D.D. K.K. H.H. Prinsarne
Hofpredikanter (enl. bil V i 2:a uppl.)
Konsuler (enl. bil V i 2:a uppl.)
fullmaktsdatum
Näst därefter Ordinarie Provinsialläkare fullmaktsdatum
29. klassen
Denna klass är ledig genom K. B. 1808 12/10.
30. klassen
Denna klass är ledig genom K. B. 1870 12/5.
31. klassen
Rang mellan Major och Kapten
(Rang som major, men efter)
Kanslisekreterare i Statsdepartementen
Protokollssekreterare i Nedre Justitierevisionen
Förste Sekreterare i Utrikesdepartementet
Assessorer i Hofrätterna
Polisdomaren i Stockholm
Myntdirektören
Kommissarier i Riksbanken
Sekreteraren i Riksbanken
Kommissarier i Riksgäldskontoret
Sekreteraren i Riksgäldskontoret
fullmaktsdatum
Näst därefter Härafshöfdingar
Landtmäterisekreteraren
Landssekreterare
Landskamererare
Sekreteraren i Öfverståthållareembetets avdelning för polisärenden
Sekreteraren i Öfverståthållareembetets kansli
Kamreraren i Öfverståthållareembetets avdelning för uppbördsärenden
Borgmästare i städer av 1. klassen (Göteborg, Malmö, Norrköping och Gävle)
Bergmästare
fullmaktsdatum
32. klassen Vice Ceremonimästaren fullmaktsdatum
33. klassen Räntmästaren i Statskontoret fullmaktsdatum
34. klassen
Denna klass är ledig.
35. klassen
Denna klass är ledig genom K. B. 1811 13/8.
36. klassen
Kaptens rang
Kaptener
Ryttmästare
Regementspastorer
Garnisonspastorer
Slottspastorn vid Kungl. Krigsskolan
Auditörer vid Armén
Krigsarkivarien
Sekreterare vid Fortifikationen
Bataljonsläkare (f.d. förste)
Läkaren vid Kungl. Krigsskolan
Intendenter af 1. och 2. klassen
Regementsveterinärer
Kaptener vid Kungl. Flottan
Ingeniörer vid Mariningeniörsstaten
Byggmästare derstädes
Extra Ingeniörer derstädes
Kaptener
Amiralitetspastor vid Kongl. Flottan
Regementspastor vid Kongl. Flottan
Byggmästare vid Kongl. Flottan
Extra Ingenjörer vid Kongl. Flottan
Förste bataljonsläkare vid Kongl. Flottan
Sekreterare vid Kongl. Flottan
Kamererare vid Kongl. Flottan
Intendenter vid Kongl. Flottan
Advokatsfiskaler vid Kongl. Flottan
Auditörer vid Kongl. Flottan
Rektorn vid Skeppsgosseskolan
Lotskaptener
Förste Fyringeniör
Landtmäterifiskalen
Förste Landtmätare
Polisintendenten i Stockholm
Landträntmästare
Kronofogdar
Borgmästare i städer af 2. och 3. klassen (Uppsala, Kalmar, Visby, Karlskrona, Västerås respektive Nyköping, Linköping, Jönköping, Västervik, Karlshamn, Kristianstad, Landskrona, Ystad, Lund, Helsingborg, Halmstad, Varberg, Uddevalla, Vänersborg, Borås, Karlstad, Örebro, Falun, Härnösand, Sundsvall)
Rådmän i Stockholm
Kamereraren i Myntverket
Sekreteraren i Generaltullstyrelsen
Postdirektörer
Jägmästare vid Skogsstaten
Lektorn vid Skogsinstitutet
Föreståndare för Skogsskolorna
Arkivarier i Riksarkivet
Bibliotekarier i Kongl. Biblioteket
Legitimerade lasarettsläkare vid länslasaretten och Vadstena Kurhus
Professorer
Bibliotekarier vid Universiteten
Räntmästare vid Universiteten
Direktören vid Akademien för de fria Konsterna
Professorerna vid Akademien för de fria Konsterna
Sekreteraren vid Akademien för de fria Konsterna
fullmaktsdatum
Näst derefter Stabssekreterare i Flotta eller Eskader
Stabskommissarier i Flotta eller Eskader
Uppbördsläkare i Flotta eller Eskader
Kommissionslandtmätare
Häradsskrifvare
Hofjunkare
Förste Kammarpager
fullmaktsdatum
37. klassen
Rang mellan Kapten och Löjtnant I
(Rang som kapten, men efter)
Registratorer och Arkivarier i Kongl. Maj:ts Kansli
Andre Sekreterare i Utrikesdepartementet
Sekreterare i Hofrätterna, Arméförvaltningen, Marinförvaltningen, Kommerskollegium, Kammarkollegium, Statskontoret och Kammarrätten
Advokatsfiskaler i Hofrätterna, Marinförvaltningen, Kammarkollegium och Kammarrätten
Sekreteraren vid Universiteten
Ombudsman vid Universiteten
Sekreteraren i Riksbanken
Hofqvartermästare
Hofsekreterare
fullmaktsdatum
38. klassen
Rang mellan Kapten och Löjtnant II
(Rang som kapten, men efter)
Ordinarie Kanslister i Kungl. Maj:ts kansli
Kamrerare i Arméförvaltningen
Krigskassör i Arméförvaltningen
Revisionskommissarier i Kammarrätten
Amanuenser i Kongl. Biblioteket
Kamrerare i Riksbanken
Kassörer i Riksbanken
Kamrerare i Riksgäldskontoret
fullmaktsdatum
Näst derefter Kamrerare i Marinförvaltningen
Kontrollören vid Kontrollverket
Hofkamererare
fullmaktsdatum
Näst derefter Magistratssekreteraren i Stockholm fullmaktsdatum
39. klassen
Löjtnants och Underlöjtnants rang
Löjtnanter i Armén
Sjukhusprester
Regementsauditörer
Bataljonsläkare (f.d. andre)
Sjukhusläkare
Andre intendenter
Underintendenter
Regementsveterinärer
Löjtnanter vid Kongl. Flottan
Extra Ingeniörer vid K. Flottan.
Kammarförvandter vid K. Flottan
Proviantmästare vid K. Flottan
Förrådsförvaltare vid K. Flottan
Kassörer vid K. Flottan
Revisorer vid K. Flottan
Regementsskrifvare och Bokhållare vid K. Flottan
Bokhållare
Fyringeniörer
Lotslöjtnanter
Stuteriveterinärer
Länsveterinärer
Extra Jägmästare vid Skogsstaten
Underläraren vid Ombergs Skogsskola efter 10 års tjenstgöring

Följande vid armén och flottan anstälda tjenstemän hafva lägre tjensterang än Löjtnanter och civilmilitära personer af Löjtnants rangklass
Fältläkarstipendiater af 1. klassen
Förvaltare (ordinarie tjensteman vid Kongl. Flottans civilstat) i Flotta eller Eskader
Stipendiater vid Kongl. Flottan
fullmaktsdatum
Näst derefter Underlöjtnanter vid Armén
Bataljonsveterinärer
Underlöjtnanter vid Kongl. Flottan
Underingeniörer vid K. Flottan
Kammarskrifvare vid K. Flottan
Extra Jägmästare vid Skogsstaten
Underläraren vid Ombergs Skogsskola

Följande vid armén och flottan anstälda tjenstemän hafva lägre tjensterang än underlöjtnanter och civilmilitära personer af underlöjtnants rangklass
Vice Auditörer
Amanuensen i Generalstaben
Fältläkarstipendiater af 2. klassen
Underläkare
Fältveterinärstipendiater
Verkmästare
Tyg-, Ammunitions-, Gevärs. och materialförvaltare
Kassaförvaltare, Förvaltare
Kassörer och Förrådsförvaltare vid Fortifikationen
Redogörare
Redogörare och Materialförvaltare vid Fortifikationen
Apotekare vid Garnisonssjukhus
Musikdirektörer
Förvaltare (då han ej är ordinarie tjensteman vid K. Flottans civilstat) i Flotta eller Eskader, så framt hans befattning i land ej medför högre rang
Stabskanslist i Flotta eller Eskader, så framt hans befattning i land ej medför högre rang
fullmaktsdatum
40. klassen
Rang efter Underlöjtnant men före Fanjunkare
Rådmän och Magistratssekreterare i Göteborg och Karlskrona
Stadskamreraren i Göteborg
Kanslersekreteraren vid Universiteten
fullmaktsdatum

Se även redigera

Referenser redigera

  1. ^ Leijonhufvud och Leijonhufvud, s. 2.
  2. ^ [a b] Leijonhufvud och Leijonhufvud, s. 5.
  • Gustaf Carlsson Leijonhufvud och Carl Carlsson Leijonhufvud, Samling af nu gällande rangbestämmelser, Stockholm 1897.
  • Gustaf Carlsson Leijonhufvud och Carl Carlsson Leijonhufvud, Samling af nu gällande rangbestämmelser. Andra omarbetade upplagan, Stockholm 1902.