Rättsprinciper (juridiska principer) är regler som somliga anser är en del av gällande rätt men som andra (exempelvis rättspositivister) inte tillmäter någon större betydelse. En sådan princip är ingen skall skörda vinning av sin egen orättsgärning, och denna princip lades som grund för en amerikansk dom vilken fastslog att en mördare - trots att lagen inte stadgade om några undantag - ej kunde få ut arvet efter sitt offer. Rättsprinciper anses ligga till grund för själva lagen.

Man kan säga att allmänna rättsprinciper är oskrivna regler utan angiven rättsföljd. Det är regler som många anser vara en del av gällande rätt trots att de inte finns reglerade i lagtexten. De är med andra ord underförstådda regler som utvecklats genom praxis.[1]
Det finns några rättsprinciper eller grundsatser som av hävd gäller oberoende av om de har skrivits in i lagtext eller inte. I myndigheternas verksamhet ska dessa principer beaktas. Principerna är grundläggande kännetecken för en rättsstat och kommer även till uttryck i EU-rätten och i Europakonventionen.[2]

Svenska rättsprinciperRedigera

I Sverige finns det sex övergripande rättsprinciper[3].

ProportionalitetsprincipenRedigera

Denna princip innebär att de följder som uppstår vid ett ingripande kan medföra måste stå i proportion till syftet med ingripandet.

Proportionalitetsprincipens syfte är att det allmänna ska göra noggranna avvägningar mellan det allmännas och de enskildas intressen innan en åtgärd vidtas. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och åtgärden får bara vidtas om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den åtgärden riktas mot (5 § tredje stycket FL). En myndighet får bara ingripa i ett enskilt intresse om åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet.[2]

OfficialprincipenRedigera

Objektivitets- och likabehandlingsprincipenRedigera

LegalitetsprincipenRedigera

ÄndamålsprincipenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Rova, Mathilda. ”Allmänna rättsprinciper”. Lawline. https://lawline.se/answers/allmanna-rattsprinciper. Läst 9 maj 2022. 
  2. ^ [a b] ”Förvaltningsrättsliga principer”. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2022.4/324633.html. Läst 9 maj 2022. 
  3. ^ Schjerva, Peter. ”Rättsprinciper”. https://payback.name/om-sex-overgripande-rattsprinciper-som-styr-all-mydighetsverksamhet/. Läst 9 maj 2022. ”Det finns i princip sex olika rättsprinciper vilka kan sägas vara ledande för all offentlig verksamhet och för alla myndighetspersoners tjänsteutövande och som direkt kan anföras till i juridiska sammanhang.” 

Externa länkarRedigera

Se ävenRedigera