Öppna huvudmenyn
För proxyserver, se proxyserver.

Proxy (av engelska "proxy" som betyder "ombud", "fullmakt" "ställföreträdande", eller "indirekt"). Proxy används och anges inom vetenskap för sådana uppgifter som inte kan mätas direkt, via instrument. Man mäter något annat, som varierar på sådant sätt att det skvallrar om värdet på det man vill undersöka.

All proxy är behäftad med en något större osäkerhet än väl utförd mätning med instrument. Vilken mätmetod som använts, samt en redovisning av skattad osäkerhet bör därför alltid anges.

Kunskapen om forna förhållanden i miljö och livsförhållanden kan endast erhållas via proxy. Några exempel:

Kol-14 metoden mäter restvärde av den radioaktiva isotopen kol-14 i ett biologiskt prov. Eftersom radioaktiviteten avklingar på ett känt vis kan man genom att bestämma restvärdet få en bra uppskattning på hur gammalt provet är. Det vill säga hur lång tid som förflutit sedan individen levde (alltså när).

Pollenanalys i sjöbottensediment kan ge upplysningar om vilka växter som fanns vid sjöstranden när sedimenten avsattes. Kan indikera långlivad eller förändrad miljö

Isborrprov i stora glaciärer på Grönland eller Antarktis kan ge upplysning om atmosfärens innehåll av koldioxid vid olika tider i Jordens historia.

Genom att studera fossiliserade växters klyvöppningar kan man jämföra med kända nivåer på koldioxid och se vilken halt atmosfären innehöll när växten levde.