Prokura är en typ av bolagsrättslig fullmakt vilken får utfärdas av näringsidkare. Det är inte tillåtet att utfärda prokurafullmakt i ett aktiebolag. I aktiebolag kan i stället en generalfullmakt utfärdas. En sådan fullmakt ger emellertid inte fullmäktigen samma behörighet som styrelsen utan är mer begränsad till sitt omfång.

I 1 § prokuralagen (1974:158) framgår att prokuristen (fullmäktigen) har rätt att företräda huvudmannen i allt som rör huvudmannens näringsverksamhet med undantag för överlåtelse av huvudmannens fastigheter. Det ställs i samma paragraf krav på att en näringsidkare utfärdat fullmakten. Med näringsidkare i detta sammanhang förstås personbolagen vilka drivs av fysiska personer, exempelvis handelsbolag där den eller de som driver bolaget kan hållas personligt betalningsansvariga för bolagets skulder.

Referenser redigera

Externa länkar redigera

Prokuralagen (1974:158)