Prokura är en typ av bolagsrättslig fullmakt vilken får utfärdas av näringsidkare. Det är dock förbjudet att utfärda prokurafullmakt i ett aktiebolag. I aktiebolag får istället en parallell till prokurafullmakten utfärdas, nämligen generalfullmakt. En generalfullmakt ger inte fullmäktig samma behörighet som styrelsen utan är mer begränsad i sitt omfång. I det fall generalfullmakten trots det skulle upprättats så att det av fullmakten framgår att fullmäktig, innehar samma behörighet som styrelsen, är denna icke giltig och ett överskridande av behörigheten är således för handen.

Prokura utfärdas enligt vad som framgår av Prokuralagens 1§ som säger att prokuristen genom prokurafullmakt har rätt att företräda huvudmannen i allt som rör huvudmannens näringsverksamhet med undantag för överlåtelse av huvudmannens fastigheter. Det ställs i samma paragraf krav på att en näringsidkare utfärdat fullmakten. Med näringsidkare i detta sammanhang förstås personbolagen vilka drivs av fysiska personer, exempelvis handelsbolag där den eller de som driver bolaget kan hållas personligt betalningsansvariga för bolagets skulder.

KällorRedigera