Öppna huvudmenyn

Preklusion (av latin, precludere = i förväg stänga, avskära, förhindra) [1] är ett juridiskt begrepp som innebär att ett rättsförhållande fastställs en gång för alla. Exempelvis kan man inte dömas två gånger för samma brott.

Ett annat exempel är när en domstol antingen upphäver en fordran eller omvandlar den till en exekutionstitel som aldrig preskriberas. Tillkommande händelser som enligt det ursprungliga avtalet hade påverkat skulden så storlek spelar ingen roll, utan det är det som står i exekutionstitel nu som gäller.

CivilrättRedigera

Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer reglerar detta i Sverige.

Sådan kallelse kan vara aktuell bl a vid bouppteckning när en person har avlidit, efter äktenskapsskillnad och när ett bolag trätt i likvidation. Ansökan om kallelse på okända borgenärer görs hos Kronofogdemyndigheten. Om gäldenären är ett aktiebolag görs dock ansökan hos Bolagsverket. Kallelsen utfärdas av Kronofogdemyndigheten genom kungörelse i PoIT och innehåller ett föreläggande för borgenärer att skriftligen anmäla sina fordringar till myndigheten senast sex månader från dagen för kallelsen vid äventyr att fordran annars prekluderas.[2]

FastighetsrättRedigera

Lag (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret. ("Preklusionslagen")

Lagen innebär att rättigheter inskrivna i fastighetsregistret före 1 juli 1968 tas bort från registret om de inte skriftligen anmälts till inskrivningsmyndigheten senast 31 december 2018.[3] Rättigheten är fortfarande gällande men skydd mot tredjeman vid fastighetsöverlåtelse försvinner. Omfattade rättigheter är nyttjanderätter, avtalsservitut och avkomsträtter. Officialservitut berörs inte.

Syftet med lagen är bland annat att göra fastighetsregistret mer tillförlitligt och att minska kostnaderna vid handläggning vid fastighetsbildning genom att ta bort rättigheter äldre än 50 år som inte används.[4]

Se ävenRedigera

KällorRedigera