Ostindiefararen Gustaf III, byggd på Djurgårdsvarvet var ett av Svenska Ostindiska Companiets skepp. Skeppet hade 512 41/100 läster, 18 kanoner och 155 mans besättning. Under fjärde oktrojen (1786-1806) lämnas följande uppgifter: 499 1/5 läst (474 4/5), 29 kanoner, 160 man.

Skeppet gjorde mellan 1779 och 1805 totalt 9 resor till Kanton[1].

 • Första resan gick till Kanton 7 mars 1779-19 juni 1780[2]
 • Andra resan gick till Kanton 2 februari 1781-12 juli 1782[3]
 • Tredje resan gick till Kanton 24 februari 1783-18 juni 1784[4]
 • Fjärde resan gick till Kanton 17 december 1785-17 juli 1787[5]
 • Femte resan gick till Kanton 20 februari 1791-2 juli 1792[6]
 • Sjätte resan gick till Kanton 2 mars 1797-1 oktober 1798[7]
 • Sjunde resan gick till Kanton 3 maj 1799-18 augusti 1801[8]
 • Åttonde resan gick till Kanton 28 juni 1802-23 september 1803[9]
 • Nionde resan gick till Kanton 15 juni 1804-1 november 1805[10]

KällorRedigera

[2][3][6][8][10][7]

 1. ^ ”Gotheborg.com - skeppet Gustaf III”. Arkiverad från originalet den 26 april 2013. https://archive.is/20130426095218/http://gotheborg.com/ships/skepp28.shtml. 
 2. ^ [a b] Inrikes Tidningar 18/5 1780: “Enligt Bref från de förl. år utgångne Ost-Indiska Skeppen, kom det ena Skeppet Gustaf den Tredje till Java eller Stratsunda d. 7 Aug. och Lowisa Ulrica d. 3 Sept. nästl. år; bägge Skeppen med Besättningarne i bästa wälstånd, och ingen under resan död.”
  Inrikes Tidningar 29/6 1780: “Swenska Ostind. Compagniets Skepp K. Gustaf den Tredje och Dr. Lowisa Ulrica, det förra fördt af Capit. Isaac Selle och det senare af Capit. Jonas Isr. Ekman, äro från Canton lyckel. hit anlände, Skeppet K. Gustaf den Tredje d. 19 Jun. och Skeppet Lowisa Ulrica i dag förmidd. d. 21 dito. Några få Personer äro under resan med döden afgångne och äfwen någre Matroser förrymde.”
 3. ^ [a b] Inrikes Tidningar 18/7 1782: “Götheborg, d. 13 Julii. Swenska Ost-Indiska Compagniets 2:ne Skepp Gustaf III och Sophia Magdalena, det första fördt af Capitain Jan Ad. Burtz och det sednare af Capitain Joh. Spindler, och hwilka afseglade från Canton i China d. 10 Januarii sistl., äro bägge på en gång lyckeligen hit ankomne förl. gårdags förmiddagen med Skepp och Besättningar i önskeligaste wälstånd.”
 4. ^ Inrikes Tidningar 28/11 1782: “Skeppet Gustav den 3:dje, hwilket går först til Cadiz: Capitain M.S. Krusenstjerna.”
 5. ^ Hwad Nytt? Hwad Nytt? 5/10 1785: “Förtekning på Officianterne wid 1785 års Ost-Indiska Expedition med Skeppet Gustaf III.”
 6. ^ [a b] Inrikes Tidningar 28/2 1791: “Från Götheborg förnimmes, at Ost-Indiska Compagniets Skepp Gustaf den Tredje, som föres af Capitainen Nicolas Almrot, afseglade d. 20 dennes förmiddagen, från Ankar-Platsen å Wike-Fjärd, til Canton.”
  Inrikes Tidningar 24/5 1792: “OstIndiska Compagniet har nyligen genom ankommit bref från Canton, under d. 28 Nov. 1791, erhållit den fägnande tidning, at des Skepp Gustaf den Tredje, fördt af Capitainen Niclas Almrot, lyckligen dit anländt den 5 October förenämnde år. Af Besättningen woro, til förstnämnde dag, 9 man genom döden afgångne.”
 7. ^ [a b] Inrikes Tidningar 14/3 1797: “Swenska Ost-Indiska Compagniets Skepp Gustaf III. som commenderas af Capiten Kerrmansköld, och länge legat segelfärdigt at utgå til China, men för beständig motwind warit hindradt, har nu afseglat den 2 Martii.”
  Inrikes Tidningar 3/8 1798: “Ost-Indiska Compagniet har, genom bref från London af den 12 Julii, fått den underrättelsen, at des Skepp Gustaf den 3:dje, fördt af Capiten Kjerrmanskjöld, haft olyckan stadna på Goodwinssand den 11 om morgonen, men lyckligen afkommit efter någon lossning och Stormastens kappning, sedan det warit uppå Banken 11 timmars tid, och ligger nu till ankars på Downs Redd, utan at någon läcka förmärktes. Hela Besättningen mådde wäl. Skeppet afseglade från Canton den 2 Februarii, då det andra Skeppet, Gustaf Adolph, ännu icke war framkommit.”
  Inrikes Tidningar 7/9 1798: “Ostindiska Compagniets Skepp Gustaf III., fördt af Capiten Kerrmansköld, som den 2 Februarii sistl. afseglade från Canton i China, har den 15 dennes med frisk Besättning lyckligen anländt til Hamburgs Redd nära Glückstadt; hwarifrån det efter skedd lossning, genast kommer at fortsätta resan hem til Götheborg.”
 8. ^ [a b] Inrikes Tidningar 17/5 1799: “Swenska Ost-Indiska Compagniets bägge Skepp, Gustaf III som föres af Capiten Jacob Kjerrmansköld, och Skeppet Östergöthland som föres af Capiten Gabriel Gadd, hafwa lyckligen afseglat härifrån til Ost-Indien, det förra den 3 Maii och det sednare den 5 Maii.”
  Inrikes Tidningar 30/1 1801: “Efter länge saknad underrättelse, är tidning inlupen, at Ost-Indiska Compagniets Skepp Gustaf III, som föres af Capiten Jacob Kjerrmansköld, kommande från Canton, samt Skeppet Westergöthland från Batavia, hwarest Capiten C.W. Nisser afled, woro lyckligen ankomne til Cap de Bonne Esperance, hwilka, efter at hafwa botat någon skada, som Skeppen genom owanligt swårt wäder lidit, ärnade i denne månad fortsätta resan til Europa.”
  Tidning för Wenersborgs stad och län 31/3 1879: “År 1799 gick jag ombord på Ostindiefararen Gustaf den 3:dje, fordom en fregatt, men nu förändrad till handelsfartyg (botten på skeppet ligger utanför Klippan i Göteborg). Wi woro destinerade till Canton för – såsom wanligt den tiden – 3 års resa. 150 man hade wi i besättning, 2:ne kaptener och 6 styrmänner m. fl. förde befälet. Wi besökte Cap, Java och Canton. På hemresan blefwo wi uppbringade af en engelsk sloop-of-war och fingo ligga i England tills frågan om krig eller fred mellan Swerige och England blef afgjord.”
 9. ^ Inrikes Tidningar 27/4 1803: “Ost-Indiska Kompaniet har erhållit den fägnesamma tidning, att Kompaniets tillhörige och förlidet år utgångne 3:ne Skepp, Östergötland, Prinsessan och Gustaf III woro i godt stånd med friska Besättningar lyckeligen ankomne till Anjer wid Jawa den 10 Oktober, den 3 och 19 November 1802, för att widare fortsätta sina destinerade resor till Canton i China.”
  Inrikes Tidningar 13/5 1803: “Ost-Indiska Kompaniets Skepp Östergötland, Kapiten Swen Roempke, och Skeppet Gustaf III Kapiten Eric Rissen, äro lyckligen ankomne till Canton i China, det förra den 16, det sednare den 23 December sistlidet år.”
 10. ^ [a b] Inrikes Tidningar 26/6 1804: “Ost-Indiska Kompaniets Skepp Gustaf III, som föres af Kapitenen Gabriel Gadd, och Skeppet Maria Carolina, fördt af Kapiten Joh. C. Strandman, afseglade härifrån i går, den 15 Juni, till Canton i Kina.”
  Inrikes Tidningar 18/11 1806, Stockholms Post-Tidningar 27/11 och 13/12 1806: “Den 8 Januarii nästkommande år 1807, förmiddagen, låter det förra eller gamla Ost-Indiska Compagniet igenom offentelig Auction i Göteborg, till den mestbjudande försälja följande dess tillhörigheter, nämligen: [...] Skeppet Gustaf III, bygdt af ek på cravel, om 473 och 4:5:tedels swåra läster eller circa 1200 Engelska Tonns storlek, likaledes med inventarium och koppradt; och som det sistl. år hemkommit från Canton, torde det ock behöfwa någon eftersyn.”
  Inrikes Tidningar 28/6 1808 och Stockholms Post-Tidningar 30/6 1808: “Gamla Ost-Indiska Comp. kungör härmed, att på den 7 nästl. Julii kl. 10 förmidd., kommer genom offentelig Auction uti hamnen stora Klippan att försäljas Skeppet Gustaf III, sådant det nu för ögonen ligger, bygdt af Ek och Kopparbeslaget, samt 473 och 4:5:dels swåra läster drägtigt, med dess tillhöriga inventarier, som uti nämnde Hamn upplagde äro, kunnandes upprättade förteckningar få läsas och granskas, så wäl på Ost Indiska Compagniets Contor i Stockholm och Göteborg, som uti hamnen Klippan, hwarest ock inventarierne kunna beses.”