Omsättningstillgång är inom ekonomi en tillgång avsedd att omsättas i verksamheten, antingen genom försäljning eller förbrukning.[1] Motsatsen är anläggningstillgångar.

Omsättningstillgångar är oftast avsedda att innehas kortare än tre år. I balansräkningen indelas omsättningstillgångar i bland annat lagertillgångar, kortfristiga placeringar, kortfristiga fordringar, samt likvida medel. Lagret är en mindre likvid tillgång än de tre sistnämnda; det kan bestå av råvaror, produkter i arbete och färdiga varor, eller av handelsvaror i ett handelsföretag. Likvida medel kan vara kontanter, checkräkning eller tillgångar på giron.

På passivsidan motsvaras omsättningstillgångar av kortfristiga skulder.

Källor

redigera

Fotnoter

redigera
  1. ^ Skärvad & Olsson (2007), s. 154

Litteratur

redigera
  • Skärvad, Per-Hugo & Olsson, Jan (2007). Företagsekonomi - en introduktion, 1. uppl. Stockholm: Liber