Olandsån
Basfakta
 • Längd
 • Antal dammar
 • Medelflöde

35 km
14 st
6 m³/s
Biflöden
 
 
Foghammarsån
Huvudavrinningsområde
 • Nummer
 • Storlek
Olandsån
56
886 km²

Olandsån är ett vattendrag i norra Uppland, det största i landskapet. Olandsån rinner upp i närheten av Rasbo socken, rinner österut och norrut via Stamsjön och mynnar i Kallrigafjärden väster om Öregrund. Ån avvattnar ett flackt skogs- och jordbrukslandskap, som fördelar sig på 67 % skogsmark, 4 % våtmark, 27 % åker- och ängsmark samt 2 % sjöar.[1] Avrinningsområdet är 886 km² och medelflödet vid mynningen cirka 6 m³/s. Ån är grundligt dikad och kanaliserad. Den största orten i närheten av ån är Gimo.

Referenser redigera