Röjningsröse är stenrösen som har uppkommit då man har röjt mark, i regel för odling men ibland även för annan verksamhet. När röset tillkommit vid stenröjning av odlingsmark benämns det även odlingsrösen. En äldre benämning på röjningsrösen i södra Sverige är hackerör (även hackarerör, hackhem) som etymologiskt antas härstamma från en avlägsen "hackaretid", då odlingen bedrevs med hacka. Hackerör kan också i vetenskapliga sammanhang avse röjningsrösen av äldre typ.

Smedstorps dubbelgård 50 Odlingsröse.jpg

I Sverige är äldre röjningsrösen vanligast i Svea- och Götaland. De har tillkommit under hela det förindustriella jordbrukets tid då tidigare obrukad jord röjts upp för odling eller redan brukad jord anpassats för nya redskap, från brons- och järnåldern till in på 1900-talet. Äldre röjningsrösen räknas som fornlämningar och områden av röjningsrösen klassificeras av Riksantikvarieämbetet som fossil åkermark.

Se ävenRedigera