Norrlands luftvärnsbataljon (Lvbat/I 19) ursprungligen Luleå luftvärnskår (Lv 7) var ett luftvärnsförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1942–2004. Förbandsledningen var förlagd i Bodens garnison i Boden.[3][4][5][6]

Norrlands luftvärnsbataljon
(Lvbat/I 19)
Norrlands luftvärnsbataljon vapen.svg
Vapen för Norrlands luftvärnsbataljon tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnNorrlands luftvärnsbataljon
Datum1942–2004
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypLuftvärnet
RollUtbildningsförband
Del avNorrbottens regemente [a]
StorlekBataljon
HögkvarterBodens garnison
FörläggningsortBoden
ÖvningsplatsTåme skjutfält
ValspråkSemper in primis
("Alltid i främsta ledet") [b]
FärgerVitt och rött         
Marsch"Takt och ton" (Grundström) [c]
DekorationerNorrllvkMSM [d]
Befälhavare
BataljonchefOve Tirud [e]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
TruppslagsteckenTruppslagstecken för luftvärnstrupperna.jpg
TilläggsteckenMILI.009804.jpg
FörbandsstandarAM.095016.jpg

HistorikRedigera

Genom försvarsbeslutet 1936 fick luftvärnet en självständigare roll inom artilleriet, vilket bland annat resulterade i att ett flertal luftvärnsdivisioner organiserades, där bland annat en division förlades till Luleå. Divisionen sattes upp som en beredskapsdivision av Karlsborgs luftvärnsartilleriregemente den 1 oktober 1941 under namnet Luleå luftvärnsdivision (A 9 L).[6]

Genom försvarsbeslutet 1942 beslutades att avskilja luftvärnet från artilleriet, för att bilda ett eget truppslag, luftvärnet. Förändringen resulterade bland annat i att Luleå luftvärnsdivision avskiljdes från Karlsborgs luftvärnsartilleriregemente, och bildade den 1 oktober 1942 Luleå luftvärnskår (Lv 7).[5]

Kåren var till en början provisoriskt förlagd till ett barackläger vid Rektorsgatan i Luleå, där man verkade fram till den 14 augusti 1944. Då kåren började flytta in i ett nyuppfört kasernområde vid Brändövägen (senare stadsdelen Kronan), och från den 1 september 1944 verkade man officiellt från sitt nya kasernområde. Den 11 mars 1945 hölls en ceremoni över inflyttningen.[5]

I samband med OLLI-reformen vilken genomfördes inom försvaret åren 1973 och 1975, sammanslogs Bodens artilleriregemente (A 8) med Bodens försvarsområde (Fo 63) och bildade 1975 försvarsområdesregemente A 8/Fo 63. Detta medförde att Luleå luftvärnskår som ingick i Bodens försvarsområde kom att bli ett B-förband (utbildningsregemente), och dess mobiliserings- och materialansvar överfördes till Bodens artilleriregemente, som blev ett A-förband (försvarsområdesregemente).[7] Vid samma tidpunkt kom kåren att omorganiseras till regemente den 1 juli 1975, och fick det nya namnet Luleå luftvärnsregemente (Lv 7).[5]

Genom försvarsutredning 1988 föreslog regeringen i sin proposition bland annat en omlokalisering av Luleå luftvärnsregemente till Bodens garnison. Bakgrunden till förslaget var att uppnå besparingar, men även för att öka möjligheterna till samövning och samträning. Inför propositionen hade försvarskommittén undersökt en omlokalisering av luftvärnsregementet till Norrbottens flygflottilj (F 21). Detta i syfte för att undersöka de ekonomiska möjligheterna till att behålla luftvärnsregementet i Luleå. Dock skulle en samlokalisering med Norrbottens flygflottilj medföra en stor investeringskostnad. Därför ansågs de mest ekonomiskt att omlokalisera luftvärnsregementet till Boden. Då försvarskommittén ansåg att de ekonomiska besparingarna skulle vara av en sådan storleksordning att anläggningen i Luleå bör avvecklas. Omlokaliseringen av Luleå luftvärnsregemente skulle vara helt genomförd till den 1 juli 1992.[8] Den 1 maj 1992 hade regementet omlokaliserats till Boden. I Boden var regementet samlokaliserade med Norrbottens regemente med Norrbottens pansarbataljon (I 19/P 5). Det gamla kasernområde som lämnades i Luleå omvandlades till företags- och kulturby under namnet Kronan.

Genom försvarsbeslutet 1992 beslutades att samtliga utbildningsregementen som ej uppsatte ett krigsförband i regementesstorlek, ej heller skulle benämnas regemente. Detta då regeringen ansåg att grundorganisationen skulle spegla krigsorganisationen.[9] I samband med detta reducerades regementet den 1 juli 1993 till kår, och antog namnet Norrlands luftvärnskår (Lv 7).

Genom försvarsbeslutet 2000 ansåg regeringen att endast fyra luftvärnsbataljoner behövdes i den framtida insatsorganisationen. Vad som stod helt klart inför försvarsbeslutet var att avveckla Gotlands luftvärnskår (Lv 2) samt reducera Norrlands luftvärnskår (Lv 7) till en bataljon och inordna den under Norrbottens regemente (I 19). Detta då verksamheten vid Gotlands luftvärnskår ansågs alltför begränsad för att kunna utvecklas till en samlad enhet för landets luftvärn. Gällande Norrlands luftvärnskår bedömde regeringen att det skulle ge allvarliga kompetensförluster i det korta perspektivet att lokalisera hela luftvärnsfunktionen till Boden.[10]

Med försvarsbeslutet koncentrerades utbildningen av luftvärnet till fyra luftvärnsbataljoner, tre i Halmstad samt en luftvärnsbataljoner vid Norrlands luftvärnsbataljon. Genom att Göta luftvärnskår blev en samlad enhet för landets luftvärn, innehållandes tre luftvärnsbataljoner samt Luftvärnets stridsskola, upphöjdes Göta luftvärnskår till regemente, och antog den 1 juli 2000 det nya namnet Luftvärnsregementet (Lv 6).[10] Den 30 juni 2000 avvecklades Norrlands luftvärnskår som ett självständigt förband. Från den 1 juli 2000 inordnandes luftvärnsbataljonen som en utbildningsbataljon i Norrbottens regemente (I 19). Den nya bataljonen antog namnet Norrlands luftvärnsbataljon (Lvbat/I 19). Bataljonen bestod av en bataljonsstab, ett luftvärnskompani och ett stabskompani. Verksamheten vid luftvärnsbataljonen skulle enligt försvarsbeslutet i möjligaste mån vara en spegelbild av Luftvärnsregementet (Lv 6) fast i mindre skala.

Inför försvarsbeslutet 2004 föreslog regeringen att Norrlands ingenjörbataljon borde avvecklas. Det med bakgrund att man ansåg att all luftvärnsutbildning skulle samlas till Luftvärnsregementet i Halmstad, för att uppnå en rationell utbildningsvolym för luftvärnsfunktionen. Förmågan med att uppträdda i subarktisk miljö nedprioriterades framför att skapa en rationalisera utbildningsvolymen. Istället menade regeringen att den subarktiska förmågan inom luftvärnet kunde upprätthållas dels hos delar av officerskåren, dels inom ramen för Försvarsmaktens vinterenhet i Boden.[11] Riksdagen antog regeringens förslag, med försvarsbeslutet kom Norrlands luftvärnsbataljon tillsammans med Norrlands ingenjörbataljon och Norrlands signalbataljon att avvecklas. Den 31 december 2004 avvecklades bataljonen, från och med 1 januari 2005 övergick bataljonen till en avvecklingsorganisation fram till dess att avvecklingen skulle vara slutförd senast den 30 juni 2006.[12] Den 23 maj 2005 genomfördes en gemensam avvecklingsceremoni för de bataljoner i Boden som berördes av försvarsbeslutet, ceremonin hölls på Norrbottens regementes kaserngård.

VerksamhetRedigera

Norrlands luftvärnskår hade ett utbildningsansvar för cirka 7000 soldater i krigsorganisationen och utbildade förband inom luftvärnssystemen luftvärnsrobotsystem 23, luftvärnsrobotsystem 70, luftvärnsrobotsystem 90 och luftvärnskanonvagn 90.

Förläggningar och övningsplatserRedigera

FörläggningRedigera

I samband med att Karlsborgs luftvärnsregemente (Lv 1) detacherade en beredskapsdivision den 20 juni 1941 till Boden, förlades detachementet till Bodens artilleriregementes kaserner vid Åbergsleden. Den 1 oktober 1941 överfördes detachementet till Luleå, och förlades till ett barackläger vid Rektorsgatan. Efter att detachementet avskildes från regementet den 1 oktober 1942 och bildade Luleå luftvärnskår (Lv 7), började kåren från den 14 augusti 1944 flytta in på ett nytt kasernområde vid Brändövägen. Den 11 mars 1945 hölls en inflyttningsceremoni vid det nya kasernområdet.[5] Den 1 maj 1992 omlokaliserades förbandet till Boden, där man samlokaliserade med Norrbottens regemente med Norrbottens pansarbataljon (I 19/P 5) vid Norrbottensvägen.[5]

ÖvningsplatserRedigera

Förbandet hade sina övningsplatser vid Brändön mellan åren 1942–1946 och från 1946 vid Tåme skjutfält.[5]

Heraldik och traditionerRedigera

I samband med att förbandet hade omlokaliserats till Boden, bibehöll kåren sitt heraldiska vapen, vilket baserades på Luleås stadsvapen (korslagda nycklar). Namn och benämning på de förband och staber som finns och funnits i Bodens garnison har reglerats efter anknytning till Bodens fästning. Bodens artilleriregemente, Bodens försvarsområde och Bodens ingenjörkår är de tre förband som hade anknytning till fästningen och fick därmed uppkallas efter staden. Övriga förband var ämnade att försvara länet eller landsdelen, det vill säga Norrbottens län respektive Norrland, vilka då uppkallats efter länet eller landsdelen, till exempel Norrbottens pansarbataljon eller Norrlands signalbataljon.[13]

FörbandsstandarRedigera

År 1943 överlämnade militärbefälhavaren för VI. militärområdet, generallöjtnant Nils Rosenblad, ett förbandsstandar till Luleå luftvärnskår. Från den 1 juli 2000 fördes standaret av Norrlands luftvärnsbataljon. Efter att Norrlands luftvärnsbataljon avvecklades deponerades standaret till Luftvärnsregementet (Lv 6) som bevarar minnet av Norrlands luftvärnsbataljon.

UtmärkelseteckenRedigera

I samband med att Norrlands luftvärnskår avvecklades, instiftades 2000 Norrlands luftvärnskårs minnesmedalj i silver (NorrllvkMSM).[14]

FörbandscheferRedigera

Regementschefer samt kår- och bataljonchefer verksamma perioden 1942–2005:

Namn, beteckning och förläggningsortRedigera

Namn
Kungl. Luleå luftvärnskår 1942-10-01 1974-12-31
Luleå luftvärnskår 1975-01-01 1975-06-30
Luleå luftvärnsregemente 1975-07-01 1993-06-30
Norrlands luftvärnskår 1993-07-01 2000-06-30
Norrlands luftvärnsbataljon 2000-07-01 2004-12-31
Avvecklingsorganisation 2005-01-01 2006-06-30
Beteckning(ar)
Lv 7 1942-10-01 2000-06-30
Lvbat/I 19 2000-07-01 2004-12-31
Förläggningsort(er) och övningsplats(er)
Luleå garnison (F) 1942-10-01 1992-04-30
Bodens garnison (F) 1992-05-01 2006-06-30

GalleriRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

AnmärkningarRedigera

 1. ^ Åren 1833–1893 var regementet underställt chefen för 1942–1966 chefen för VI. militärområdet, åren 1966–1993 chefen för Övre Norrlands militärområde, åren 1993–2000 chefen för Norra militärområdet, åren 2000–2004 chefen för Norrbottens regemente.
 2. ^ förbandets motto fastställdes 1991 av dåvarande regementschef Gunnar Widh.[1]
 3. ^ Förbandsmarschen antagen 1949, och fastställdes 1953 genom arméorder 33/1953. Marschen fastställdes igen den 27 november 2002.[2]
 4. ^ Minnesmedalj i silver instiftad 2000.
 5. ^ Tirud blev sista chefen för förbandet.

NoterRedigera

 1. ^ Lars Björnerbäck (12 november 2004). ”Norrlands luftvärnsbataljon”. Björnerbäck.com. Arkiverad från originalet den 4 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160304204626/http://www.bjornerback.com/lars/lv7/lv7.html. Läst 10 oktober 2009. 
 2. ^ Sandberg (2007), s. 35
 3. ^ Braunstein (2005), s. 243-244
 4. ^ Kjellander (2003), s. 293
 5. ^ [a b c d e f g] Holmberg (1993), s. 34
 6. ^ [a b] Holmberg (1993), s. 31
 7. ^ ”Kungl, Maj:ts proposition 1973:75”. riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/kungl-majts-proposition-angaende-vissa_FW0375. Läst 21 maj 2016. 
 8. ^ ”Regeringens proposition 1989/90:9”. riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-armens-utveckling-och-totalforsvarets_GD039. Läst 21 maj 2016. 
 9. ^ ”Regeringens proposition 1991/92:102”. riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/totalforsvarets-utveckling-till-och-med-budgearet_GF03102. Läst 21 maj 2016. 
 10. ^ [a b] ”Regeringens proposition 1999/2000:30”. riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/det-nya-forsvaret_GN0330. Läst 21 maj 2016. 
 11. ^ ”Regeringens proposition 2004/05:5”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/vart-framtida--forsvar_GS035. Läst 6 maj 2018. 
 12. ^ ”Regeringens proposition 2004/05:43”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/forsvarsmaktens-grundorganisation_GS0343. Läst 6 maj 2018. 
 13. ^ ”Bodens Pansarbataljon”. foreningenp5.com. http://www.foreningenp5.com/1995%20nr%202.pdf. Läst 2 oktober 2020. 
 14. ^ ”NorrllvkMSM”. medalj.nu. http://medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={84046CEE-9F7E-436B-9E82-68F89D92E0D6}&listmode=0&medal={888DFEA5-BDDE-4A5C-BD88-8A00C21CD4AD}. Läst 6 maj 2018. 

Tryckta källorRedigera

 • Braunstein, Christian (2003). Sveriges arméförband under 1900-talet. Skrift / Statens försvarshistoriska museer, 1101-7023 ; 5. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. sid. 237-238. Libris 8902928. ISBN 91-971584-4-5 
 • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok] : en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). Libris 7796532. ISBN 91-972209-0-6 
 • Kjellander, Rune (2003). Sveriges regementschefer 1700-2000: chefsbiografier och förbandsöversikter. Stockholm: Probus. Libris 8981272. ISBN 91-87184-74-5 
 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Vidare läsningRedigera

 • Brunnberg, Lars (1992). Lv 7 - en 50-åring i tiden: (1942-1992). Luleå: Luleå luftvärnsregemente. Libris 1539378 

Externa länkarRedigera