Nisbethska skolan, också kallad bara Flickskolan; från 1902 Nisbethska elementarläroverket för flickor eller Elementarskolan för flickor i Kalmar, var en svensk flickskola verksam i Kalmar mellan 1862 och 1967.

Nisbethska huset. Institutionen för Kulturvetenskap och Institutionen för Språk och Litteratur vid Linnéuniversitetet, tidigare Högskolan i Kalmar
Ej att förväxla med Nisbethska skolan (Uppsala)

Skolan grundades år 1862 av Fredegunda Nisbeth. Den växte fram ur en liten skola för privatelever i grundarens hem, som successivt växte. Skolan övertogs 1875 av Nisbeths syster Georgina Nisbeth, som var dess föreståndare till 1902. I Kalmar fanns redan bl.a. den mycket välkända flickskola som Cecilia Fryxell (1806-1883) drev på sin egendom Rostad. Vid nedläggandet av Fryxells flickskola år 1877 övergick eleverna till den Nisbethska skolan, som fick ett kraftigt uppsving. Därefter bedrev man verksamheten i egna lokaler ute på staden, från 1880-talets mitt i hörnet av Larm- och Norra Långgatorna i ett hus (senare biograf) nära stadsmuren. Som timlärare anlitades lärare från stadens gymnasium. Språkundervisning med engelska, tyska och franska stod i centrum, och från 1897 undervisades i latin.

År 1902 lämnade Georgina Nisbeth skolan på grund av ålder varvid den övergick i Kalmar stads ägo och fick namnet Elementarskolan för flickor, för vilket ett trevånings skolhus 1906/07 uppfördes vid Linnégatan. Skolan fick rätt att utdela normalskolekompetens 1910.

Den omvandlades 1936 till Kommunala flickskolan i Kalmar som på 1960-talet efter sin grundare återick namnet Nisbethska skolan. År 1961 upphörde flickskolan och omvandlades till samskola, och 1967 lades skolan ned.

KällorRedigera