Mose och Lambsens wisor är exempel på en tidig version av väckelserörelsens och frikyrkornas psalmer. De övergripande rubrikerna berättar om vad man ansåg var viktigt att sjunga om i religiöst hänseende under denna tid; ämnen som ansluter till Kyrkoåret från Jesu födelse, lidande och död; ämnen som rör människan dagliga liv, arbete och möda; liv, sjukdom och död; synd, ånger, kyskhet; tacksägelse; dygnets, veckans och årets gång, måltider och vädjanden inför nöd.

Mose och Lambsens wisor
Mose Lambsen fparm.jpg
Titelsidan från 1743 års utgåva.
Information
LandSverige Sverige
SpråkSvenska
GenrePsalmbok
Utgiven1700-talet

Psalmtitlarna däremot beskriver mer om hur man uttryckte sin religiösa känsla. Genom lovsånger kunde man uttrycka sin beundran inför allt skönt livet erbjuder, sin beundran inför Jesu liv och död, sitt hopp om undvikande av död och hopp om ett evigt liv. Med psalmsång kunde ånger och bön om förlåtelse uttryckas för att lindra samvetskvalen.

Mose och Lambsens wisor utkom första gången 1717 och har kallats "vår första helt för privatbruk avsedda sångsamling". Den innehöll då 61 sånger. Den ursprungliga titeln utan 'b' var Mose och lamsens wisor, vilket är ett citat ur Uppenbarelseboken 15:3 där de som segrat över Vilddjuret sjunger Mose och Lammets lov. Bakom samlingen stod Georg Lybecker m.fl. och psalmboken innehåller utöver psalmer även andliga visor från tyska översättningar. Den fanns i minst 19 utgåvor fram till 1868, enligt Oscar Lövgrens Psalm- och sånglexikon (1964). Lövgren uppger också att den var mycket vanligt förekommande i den dåtida väckelserörelsen.

En utgåva, tryckt i frakturstil, hos Gabriel Björckegren i Linköping 1743 har 136 onumrerade psalmer över 355 sidor. Versionen från 1743 är sammanbunden Evangeliske Läro- och Böne-Psalmer 1743, som omfattar ytterligare 351 sidor plus ett alfabetiskt register över denna senare del. Förfarandet, att binda samman två eller flera verk inom samma pärmar, var vanligt då böcker var en exklusiv vara enbart för dem som hade råd att köpa dem. Det är en utgåva från 1743 som är källa till denna artikels innehåll.

Den första delens, Mose och lambsens wisor, fullständiga titel lyder: Mose och lambsens wisor, å nyo uplagde och förökte. Kompletterat med: Evangeliske läro- och böne-psalmer, eller: andelige sånger, öfwer alla sön-, fäst- och helgedags evangelier, som hela åhret igenom äro brukelige. Å nyo uplagde, med större tilökning.

Flertalet av psalmerna har en anvisning om till vilken melodi texten bör sjungas. Författare och kompositörer är inte angivna. I några fall hänvisas till de texter i Bibeln, som psalmen vilar på. Psalmerna är indelade i avsnitt efter deras karaktär. Många av psalmerna innehåller numrerade 30-40 verser, då oftast väldigt korta och bör närmast kallas strofer.

Psalmförteckning i nummerordningRedigera

Öfwer Wårs HErras JEsu FödelseRedigera

Öfwer Nästa Söndagen efter JuhlRedigera

Öfwer NyåhretRedigera

Om JESU DopRedigera

En bönesuckRedigera

En Trettondedags-PsalmRedigera

Första Söndagen efter TrettondedagenRedigera

Öfwer Söndagen SeptuagesimaRedigera

Öfwer Fastlags-SöndagenRedigera

Öfwer Job 13:4 JESUS stod upp af NattwardenRedigera

Om JEsu LidandeRedigera

På Mariae Bebodelse-DagRedigera

Om Christi UpståndelseRedigera

Om then Helga AndaRedigera

Then Första konung Davids Psalm Psaltaren 1Redigera

Om Menniskans Förderf och EländeRedigera

Om BättringenRedigera

Om BönenRedigera

Om Hel. NattwardenRedigera

Om Then lefwande TronRedigera

Om JEsu EfterföljelseRedigera

Brudens LängtanRedigera

Om Andelig WaksamhetRedigera

Upmuntring til at betrachta wår dödelighetRedigera

Om Kärlekens rätta BeskaffenhetRedigera

Om En sann ÖdmiukhetRedigera

Om Guds FörsynRedigera

Om Werldens FåfengelighetRedigera

Öfwer PåskenRedigera

Om Andelig Kamp, Strid och SegerRedigera

Zions KlaganRedigera

Zions HoppRedigera

Om KyskhetRedigera

Om Et Christeligit LefwerneRedigera

Om then gode Herdens JEsu letande efter sitt borttappade Får. SiälenRedigera

Om Kärleken til JEsum. SiälenRedigera

Om Frögd i GUDIRedigera

Then trogna Siälens samtal med JESU. SiälenRedigera

Then Trogna Siälens Hiert-OfferRedigera

Om En sann och falsk ChristendomRedigera

Om AnfächtningRedigera

Om Tolamod och BeständighetRedigera

Om HelgelseRedigera

Lof-SångerRedigera

Måltids-PsalmerRedigera

Morgon-PsalmerRedigera

Afton-PsalmerRedigera

Om thet ewiga LifwetRedigera

Om GUds Wäsende och EgenskaperRedigera