Martin Schultz (von Ascheraden)

Martin Schultz (von Ascheraden), friherre, militär, född den 12 juni 1617, död den 16 mars 1682 i Narva.[1] Han blev år 1652 major vid hovregementet och adlades tillsammans med sin bror samma år.[2] Han avancerade 1679 till generallöjtnant av infanteriet. Han var en av Karl XI:s rådigaste och erfarnaste officerare. År 1674 upphöjdes han i friherrligt stånd. Under skånska kriget hade han stor del i segern vid Lund och höll därefter Kristianstad inneslutet när konungen tågade mot Landskrona. Han förde slutligen befälet över svenska arméns center i slaget vid sistnämnda stad. Den 30 mars 1680 fick han avsked med generals grad.[3] Han utnämndes den 28 april 1681 till guvernör över Ingermanland och Kexholms län.[4] Till skillnad från sina företrädare fick han således inte titeln generalguvernör; i de samtida breven adresseras han som generalen och guvernören. Efter sin död fick han följande omdöme: Deth är wist at dhen Sahl. Mannen tänckte medh alltijt Eders Kongl. Maijtz tienst befrämia och fästningarne j godh Defension bringa, men så wahr han myckett strängh och hårdh emoth bönderne, så att een deehl ära derföre till Ryßlandh förrymbde.[5]

Hans farfar, överstelöjtnanten Herman Schultz från Böhmen, stupade i slaget vid Kirkholm. Dennes son Simon Schultz fick godset Ascheraden i Livland som ersättning för en kronofordran. En av Martin Schultz sonsöner fick år 1765 rätt att skriva sig Schultz von Ascheraden. Släkten är utgången i Sverige, men fortlever i Livland och Tyskland.

KällorRedigera

  1. ^ RA, Livonica II, vol. 197, Henrik Piper till Kungl. Maj:t den 2 april 1682. Nordisk Familjebok anger dock att han dog i Kexholm. Denna uppgift överensstämmer inte med källorna. Se även Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften, Teil 1, 2: Livland, Lfg. 9-15, Bd.: 2, Görlitz, ca. 1935, sid. 1043, som korrekt anger att han dog i Narva
  2. ^ Stiernman: Matrikel öfwer Swea Rikes Ridderskap och Adel, sid. 107
  3. ^ RA, Riksregistraturet, vol. 451, fol. 817, KM till Martin Schultz aus der Cronen dienst absch.
  4. ^ RA, Riksregistraturet, vol. 460, fol. 916v, KM till Martin Schultz, Vocation, Kungsör den 28 april 1681
  5. ^ RA, Livonica II, volym 197, Henrik Piper till KM, Nyen den 2 april 1682


 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Schultz (S. von Ascheraden), 1904–1926.

Se ävenRedigera