"Opassande" är ett olämpligt användarnamn enligt en av Wikipedias riktlinjer. Om dina avsikter är seriösa rekommenderar vi att du på sidan Wikipedia:Byte av användarnamn ansöker om att byta användarnamn, annars kan möjligheterna att redigera från ditt användarkonto komma att begränsas.

Your username is considered less appropriate according to our username policy. We recommend that you on the page Wikipedia:Byte av användarnamn make an application to change your username, else the possibilities to edit from your account might become restricted.

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

DokumentationAnvändning redigera

Detta är en varningsmall för användarkonton vars namn kan anses som olämpliga enligt wikipedias riktlinjer. Mallen ska användas för "måttligt" opassande namn som kanske valts av okunskap, och där det finns hopp om att kunna etablera en dialog med användaren för att förmå denna att byta användarnamn.

Till dessa "måttligt" opassande namn räknas namn på organisationer och företag, då de dels riskerar att uppfattas som reklam, dels är missvisande (det är inte företaget/organisationen som redigerar).

Mallanropet placeras på diskussionssidan för användaren för att uppmana hen att genomföra ett namnbyte.

Syntax: {{opassande}}.

Mallade sidor placeras automatiskt i Kategori:Wikipedia:Varnade användare med opassande användarnamn

Verkligt olämpliga användarnamn redigera

För verkligt olämpliga användarnamn, där det är rimligt att anta att namnvalet gjorts med illvilligt uppsåt, kan användaren omedelbart blockeras, och informeras med mallen {{olämpligt}}. Som blockerad kan användaren inte begära namnbyte.

Extremt olämpliga användarnamn redigera

För extremt olämpliga användarnamn ska ingen mall alls användas. Till extremt olämpliga användarnamn räknas bland annat namn av typen "NN är en XX", "ZZ alla YY" som innehåller budskap eller påståenden av olika slag, och speciellt om budskapet eller påståendet innehåller identifierbara namn eller användar-nick.

Mall ska då inte användas av åtminstone två skäl:

  • Vandalen som skapat det olämpliga namnet torde näppeligen vara omedveten om dess olämplighet, och är därför inte i behov av information om detta.
  • Genom att redigera vandalens diskussionssida skapas ytterligare exponering av det olämpliga användarnamnet genom redigeringens loggpost till exempel i "Senaste ändringar". Genom att avstå från denna redigering undviks denna exponering. Mata inte trollen.

Användarnamnet återfinns dock i loggposterna för dess skapande och dess blockering, vilka vid behov kan döljas. Om användaren har hunnit göra redigeringar behöver dessutom två döljanden göras för varje sådan redigering: Döljande av användarnamn för själva redigeringen, samt döljande av redigeringskommentar i loggposten för den första åtgärden. Om hela redigeringen "görs ogjord" bör man passa på att redigera bort det standardmässiga infogandet av användarnamn i redigeringskommentaren och på så sätt undvika ytterligare en exponering som annars kan behöva döljas.

Namn från andra språkversioner redigera

Vid bedömning av namns olämplighet ska särskilt beaktas om kontot registrerats på en annan språkversion. Vi kan inte tvinga någon att byta namn på hela Wikimedia bara för att namnet råkar se opassande ut på vårt språk, och "åtgärden" ska då vara info till och dialog med användaren.

Se även redigera