Lotterilagen (1994:1000) var en svensk lag som reglerade de grundläggande bestämmelserna om lotterier som anordnas för allmänheten.[1] Lotterilagen upphävdes 1 januari 2019 och ersattes av Spellagen (2018:1138),

Ett lotteri ansågs anordnat för allmänheten även när det som villkor för deltagande krävdes medlemskap i en viss sammanslutning, om denna väsentligen hade till uppgift att anordna lotterier.[2]

Lagen tillämpades också på lotterier i form av:[3]

Lagen gällde inte svenska statens premieobligationslån eller automatspel som inte ger vinst eller ger vinst bara i form av frispel.[4]

Lotterier fick anordnas bara efter tillstånd. Tillståndsmyndigheten fick förena ett lotteritillstånd med särskilda villkor samt med kontroll- och ordningsbestämmelser. [5]

Den kommunala nämnd som bestämdes av kommunen prövade frågor om tillstånd när lotteriet som anordnades av en sammanslutning som var verksam huvudsakligen inom endast en kommun.[6] Registrering skulle göras hos den kommunala nämnd som kommunen bestämde.[7]

Länsstyrelsen prövade frågor om tillstånd, när lotteriet bedrevs i flera kommuner inom ett län.[8]

Lotteriinspektionen prövade frågor om tillstånd för lotterier bedrevs i flera län.[9] Lotteriinspektionen hade som uppgift att tillse att lagen återföljdes.[10]

Till böter eller fängelse i högst sex månader dömdes den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet:[11]

 1. olovligen anordnade lotteri, eller
 2. olovligen innehade en penningautomat, värdeautomat, varuspelsautomat eller skicklighetsautomat.

Till böter eller fängelse i högst sex månader dömdes också den som olovligen i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte uppsåtligen främjade deltagande i ett utom landet anordnat lotteri, om främjandet särskilt avsåg deltagande från Sverige.[12] I ringa fall dömdes inte till ansvar. Var brottet grovt dömdes till fängelse i högst två år.[13]

Se även

redigera

Referenser

redigera
 1. ^ 1 § Lotterilagen (1994:1000)
 2. ^ 1 § 2 stycket Lotterilagen (1994:1000)
 3. ^ 1 § 3 stycket Lotterilagen (1994:1000)
 4. ^ 2 § Lotterilagen (1994:1000)
 5. ^ 12 § Lotterilagen (1994:1000)
 6. ^ 39 § Lotterilagen (1994:1000)
 7. ^ 39 § 2 stycket Lotterilagen (1994:1000)
 8. ^ 40 § Lotterilagen (1994:1000)
 9. ^ 41 § Lotterilagen (1994:1000)
 10. ^ 48 § Lotterilagen (1994:1000)
 11. ^ 54 § Lotterilagen (1994:1000)
 12. ^ 54 § 2 stycket Lotterilagen (1994:1000)
 13. ^ 54 § 4 stycket Lotterilagen (1994:1000)