Ett ljuds ljudnivå (ljudvolym eller ljudtryck) är dess styrka uttryckt i decibel (dB). Ljudets styrka kan uttryckas i olika fysikaliska storheter, så som ljudtryck och ljudintensitet. Man talar därför om ljudtrycksnivå och ljudintensitetsnivå, etc.

Ljudtrycksdiagram:
  1. Tystnad;
  2. Hörbart ljud;
  3. Atmosfärstryck;
  4. Ljudtryck

Ljudnivån är relativ på så vis att det för mätning behövs ett referensvärde. Detta är valt så att det är i närheten av hörseltröskeln (vid frekvensen 15 Hz), vilket är det svagaste ljud en normalhörande människa kan uppfatta. För ljudintensiteten ligger detta värde för människor runt .

Matematiskt uttryck redigera

Ljudnivån för ljudintensiteten uttrycks matematiskt som

 , där   är ljudintensiteten för det ljud vars ljudnivå mäts och   är referensvärdet.

Om ljudtryck används så gäller istället

 

där   är ljudtrycket (egentligen dess effektivvärde, kvadratiskt medelvärde) och   Pa är referensvärdet. Ljudtryckets effektivvärde är relaterat till ljudsignalens amplitud - för en ton är förhållandet dem emellan  .

Referensvärdena är satta så att  .

Mätning redigera

Ljudnivån mäts med en ljudnivåmätare, som består av en mikrofon och en signalanalysdel. Mikrofonen plockar upp ljudtrycket och gör om den till en elektrisk signal. Signalanalysdelen gör bland annat om signalen till effektivvärde och logaritmerar. Vanligen är ljudnivåmätaren även innehållande ett A-filter som ger ett dB-A värde.

Se även redigera