Lista över vattendrag i Sverige

Wikimedia-listartikel till Vänern

Sveriges talrika vattendrag är en mycket viktig naturresurs både ur energi-, vattenförsörjnings-, fiske- och rekreationssynvinkel. Vart man än reser i landet, korsas vägen av vattendrag, i norr ofta med drickbart vatten. Trots många föroreningar och kraftverksutbyggnader är vattendragen dessutom i regel fiskförande.Dock har vattenkraften utrotat flertalet av lekvandrande fiskstammar i Sverige, så som ål, sik, id, nejonöga, elritsa, lax och öring. Samtliga av dessa arter är idag rödlistade eller starkt hotade. Exempelvis finns det endast 1 % av ål i Östersjön[förtydliga].

Större vattendrag kallas i allmänhet floder, de mindre åar och bäckar. Men floderna i Skandinavien har namn av älvar, åar och strömmar. I Norge och norra Sverige och Finland kallas de älvar, ned till Göta älv och Dalälven. Medan de i Danmark och södra Sverige och Finland kallas åar eller strömmar.

Storleksmått på vattendrag är deras längd i kilometer, deras vattenföring vid utloppet i kubikmeter per sekund och storleken av deras avrinningsområde i kvadratkilometer.

Tabellen nedan listar Sveriges tolv största vattendrag som mynnar i havet, sett till medelvattenföring.

Nr Namn Landskap Vattenföring
(vid mynning) medel [m³/s]
1 Göta älv/Nordre älv Västergötland/Bohuslän 570
2 Luleälven Norrbotten 506
3 Ångermanälven Ångermanland 500
4 Indalsälven Medelpad 456
5 Umeälven Västerbotten 442
6 Torneälven Norrbotten 388
7 Dalälven Uppland 379
8 Kalixälven Norrbotten 295
9 Ljusnan Hälsingland 230
10 Piteälven Norrbotten 167
11 Skellefteälven Västerbotten 162
12 Norrström Uppland 160

Källa: Respektive vattendrags artikel.

Följande listor över Sveriges vattendrag går medurs från norr till söder, inklusive biflöden.

Alfabetisk förteckning: