Lista över rödlistade fågelarter i Sverige

Färgkodning av hotstatus.
EX - utdöd
EW - Nationellt utdöd
CR - Akut hotad
EN - Starkt hotad
VU - Sårbar
NT - Nära hotad
LC - Livskraftig

Utöver dessa kategorier finns även Ej bedömd (NE) och Ej tillämplig (NA), där den senare exempelvis kan ges arter som nyligen börjat häcka i landet.

I Sverige tas nationella rödlistor fram av Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.[1] Listorna slås slutligen fast av Naturvårdsverket och revideras normalt vart femte år. Utifrån bedömningar av listorna utarbetar Naturvårdsverket åtgärdsprogram och förvaltningsplaner.

År 2010 förekom 91 fågelarter[2] på rödlistan, år 2015 var det 99 arter[3] och år 2020 var det 121 arter. För silltruten gäller att underarten östersjösilltrut (L. f. fuscis) minskar, medan nordsjösilltruten (L. f. intermedius) på Västkusten ökar.

Listan gäller de svenska häckningspopulationerna, om inget annat anges.

Artfaktalänk Art Hotstatus 2005[4] Hotstatus 2010[2] Hotstatus 2015[3] Hotstatus 2020[4]
100008 Fjällgås Akut hotad Akut hotad Akut hotad Akut hotad
100009 Sädgås Nära hotad Nära hotad Nära hotad Ej bedömd
232125 Tajgasädgås (A. f. fabalis) Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Sårbar
102930 Gravand Livskraftig Livskraftig Livskraftig Nära hotad
100006 Stjärtand Nära hotad Nära hotad Sårbar Sårbar
102106 Skedand Nära hotad Livskraftig Livskraftig Nära hotad
102932 Kricka Livskraftig Livskraftig Livskraftig Nära hotad
100007 Årta Sårbar Sårbar Sårbar Starkt hotad
102932 Kricka Livskraftig Livskraftig Livskraftig Sårbar
102931 Bläsand Livskraftig Livskraftig Livskraftig Sårbar
102107 Brunand Nära hotad Nära hotad Sårbar Starkt hotad
100014 Bergand Sårbar Sårbar Sårbar Starkt hotad
102935 Ejder Livskraftig Nära hotad Sårbar Starkt hotad
102109 Svärta Nära hotad Nära hotad Nära hotad Sårbar
102108 Alfågel (häckningspopulation) Livskraftig Livskraftig Livskraftig Nära hotad
232124 Alfågel (övervintrande) Sårbar Starkt hotad Starkt hotad Starkt hotad
100079 Salskrake Nära hotad Nära hotad Livskraftig Livskraftig
102612 Järpe Livskraftig Livskraftig Livskraftig Nära hotad
100099 Rapphöna Nära hotad Nära hotad Nära hotad Nära hotad
100043 Vaktel Nära hotad Nära hotad Nära hotad Nära hotad
100063 Smålom Nära hotad Nära hotad Nära hotad Nära hotad
100113 Svarthakedopping Sårbar Nära hotad Livskraftig Livskraftig
100115 Svarthalsad dopping Sårbar Starkt hotad Starkt hotad Starkt hotad
102104 Smådopping Livskraftig Livskraftig Livskraftig Nära hotad
100031 Vit stork Nationellt utdöd Nationellt utdöd Akut hotad Starkt hotad
100032 Svart stork Nationellt utdöd Nationellt utdöd Nationellt utdöd Nationellt utdöd
100018 Rördrom Nära hotad Nära hotad Nära hotad Nära hotad
205489 Toppskarv Ej tillämplig Ej tillämplig Starkt hotad Sårbar
100100 Bivråk Starkt hotad Sårbar Nära hotad Livskraftig
100011 Kungsörn Nära hotad Nära hotad Nära hotad Nära hotad
100001 Duvhök Livskraftig Livskraftig Nära hotad Nära hotad
100034 Blå kärrhök Sårbar Nära hotad Nära hotad Nära hotad
100035 Ängshök Starkt hotad Starkt hotad Starkt hotad Starkt hotad
103060 Brun glada Ej tillämplig Ej tillämplig Starkt hotad Starkt hotad
100067 Havsörn Nära hotad Nära hotad Nära hotad Nära hotad
102110 Fjällvråk Nära hotad Nära hotad Nära hotad Nära hotad
100095 Stortrapp Nationellt utdöd Nationellt utdöd Nationellt utdöd Nationellt utdöd
100044 Kornknarr Sårbar Nära hotad Nära hotad Nära hotad
100116 Småfläckig sumphöna Sårbar Sårbar Sårbar Sårbar
102950 Strandskata Livskraftig Livskraftig Livskraftig Nära hotad
100027 Svartbent strandpipare Nationellt utdöd Nationellt utdöd Nationellt utdöd Nationellt utdöd
102952 Tofsvipa Livskraftig Livskraftig Livskraftig Sårbar
100103 Brushane Sårbar Sårbar Sårbar Sårbar
102115 Roskarl Sårbar Sårbar Sårbar Starkt hotad
100023 Sydlig kärrsnäppa (C. a. schinzii) Starkt hotad Akut hotad Akut hotad Akut hotad
102961 Drillsnäppa Livskraftig Nära hotad Livskraftig Nära hotad
102957 Svartsnäppa Livskraftig Livskraftig Livskraftig Nära hotad
100075 Myrspov Sårbar Sårbar Sårbar Sårbar
100076 Rödspov Sårbar Akut hotad Akut hotad Starkt hotad
100091 Storspov Nära hotad Sårbar Nära hotad Starkt hotad
100061 Dubbelbeckasin Nära hotad Nära hotad Nära hotad Nära hotad
100125 Tretåig mås Starkt hotad Starkt hotad Starkt hotad Starkt hotad
102963 Skrattmås Livskraftig Livskraftig Livskraftig Nära hotad
102964 Fiskmås Livskraftig Livskraftig Livskraftig Nära hotad
102966 Gråtrut Livskraftig Nära hotad Sårbar Sårbar
205660 Silltrut Sårbar Nära hotad Nära hotad Ej bedömd
100071 Östersjötrut (L. f. fuscus) Starkt hotad Ej bedömd Ej bedömd Sårbar
102967 Havstrut Livskraftig Livskraftig Livskraftig Sårbar
100030 Svarttärna Sårbar Sårbar Sårbar Sårbar
100134 Skräntärna Sårbar Sårbar Nära hotad Nära hotad
100133 Småtärna Sårbar Sårbar Sårbar Nära hotad
100135 Kentsk tärna Sårbar Starkt hotad Sårbar Nära hotad
100132 Kustlabb Livskraftig Livskraftig Nära hotad Nära hotad
100059 Lunnefågel Nationellt utdöd Nationellt utdöd Nationellt utdöd Nationellt utdöd
102116 Tobisgrissla Livskraftig Nära hotad Nära hotad Nära hotad
102972 Turkduva Sårbar Nära hotad Livskraftig Livskraftig
100142 Tornuggla Akut hotad Akut hotad Akut hotad Akut hotad
100137 Hornuggla Livskraftig Livskraftig Livskraftig Nära hotad
102975 Jorduggla Nära hotad Nära hotad Livskraftig Livskraftig
100137 Slaguggla Livskraftig Livskraftig Livskraftig Nära hotad
100136 Lappuggla Nära hotad Nära hotad Nära hotad Sårbar
100020 Berguv Nära hotad Nära hotad Sårbar Sårbar
100093 Fjälluggla Akut hotad Akut hotad Akut hotad Akut hotad
102118 Nattskärra Sårbar Nära hotad Livskraftig Livskraftig
102976 Tornseglare Livskraftig Nära hotad Sårbar Starkt hotad
100039 Blåkråka Nationellt utdöd Nationellt utdöd Nationellt utdöd Nationellt utdöd
100004 Kungsfiskare Sårbar Sårbar Sårbar Sårbar
100143 Härfågel Akut hotad Nationellt utdöd Nationellt utdöd Nationellt utdöd
102611 Stenfalk Livskraftig Livskraftig Livskraftig Nära hotad
100054 Pilgrimsfalk Sårbar Sårbar Nära hotad Nära hotad
100055 Jaktfalk Starkt hotad Sårbar Sårbar Starkt hotad
100109 Tretåig hackspett Sårbar Nära hotad Nära hotad Nära hotad
102119 Göktyta Nära hotad Nära hotad Livskraftig Livskraftig
100046 Vitryggig hackspett Akut hotad Akut hotad Akut hotad Akut hotad
100047 Mellanspett Nationellt utdöd Nationellt utdöd Nationellt utdöd Nationellt utdöd
100048 Mindre hackspett Nära hotad Nära hotad Nära hotad Nära hotad
100049 Spillkråka Livskraftig Livskraftig Nära hotad Nära hotad
102977 Gröngöling Livskraftig Livskraftig Nära hotad Livskraftig
102979 Sånglärka Nära hotad Nära hotad Nära hotad Livskraftig
100060 Tofslärka Nationellt utdöd Nationellt utdöd Nationellt utdöd Nationellt utdöd
100052 Berglärka Sårbar Sårbar Sårbar Sårbar
102981 Hussvala Livskraftig Livskraftig Sårbar Sårbar
100124 Backsvala Nära hotad Nära hotad Nära hotad Sårbar
100010 Fältpiplärka Starkt hotad Starkt hotad Starkt hotad Starkt hotad
102120 Rödstrupig piplärka Sårbar Sårbar Sårbar Sårbar
102983 Ängspiplärka Livskraftig Livskraftig Nära hotad Livskraftig
102999 Björktrast Livskraftig Livskraftig Livskraftig Nära hotad
103001 Rödvingetrast Livskraftig Livskraftig Livskraftig Nära hotad
103077 Busksångare Ej tillämplig Nära hotad Nära hotad Nära hotad
100003 Trastsångare Nära hotad Nära hotad Nära hotad Nära hotad
102122 Flodsångare Sårbar Nära hotad Nära hotad Nära hotad
103006 Rörsångare Livskraftig Livskraftig Livskraftig Nära hotad
103076 Vassångare Ej tillämplig Nära hotad Nära hotad Sårbar
103003 Gräshoppssångare Nära hotad Nära hotad Livskraftig Livskraftig
103012 Grönsångare Livskraftig Livskraftig Livskraftig Nära hotad
100108 Lundsångare Sårbar Sårbar Nära hotad Nära hotad
100107 Nordsångare Sårbar Sårbar Starkt hotad Starkt hotad
103008 Ärtsångare Livskraftig Livskraftig Livskraftig Nära hotad
102123 Höksångare Nära hotad Sårbar Sårbar Sårbar
103016 Brandkronad kungsfågel Livskraftig Nära hotad Sårbar Livskraftig
103016 Kungsfågel Livskraftig Livskraftig Sårbar Livskraftig
103018 Svartvit flugsnappare Livskraftig Livskraftig Livskraftig Nära hotad
103074 Tajgablåstjärt Ej tillämplig Ej tillämplig Starkt hotad Starkt hotad
102993 Svart rödstjärt Livskraftig Livskraftig Nära hotad Nära hotad
102995 Buskskvätta Livskraftig Livskraftig Nära hotad Nära hotad
233849 Svarthakad buskskvätta Ej tillämplig Ej tillämplig Starkt hotad Sårbar
103021 Talltita Livskraftig Livskraftig Livskraftig Nära hotad
103020 Entita Nära hotad Livskraftig Livskraftig Nära hotad
103022 Lappmes Nära hotad Nära hotad Sårbar Nära hotad
100123 Pungmes Sårbar Starkt hotad Starkt hotad Akut hotad
100097 Skäggmes Livskraftig Livskraftig Nära hotad Livskraftig
103031 Lavskrika Nära hotad Nära hotad Livskraftig Livskraftig
100090 Nötkråka Nära hotad Nära hotad Nära hotad Ej bedömd
232224 Tjocknäbbade nötkråka (N. c. caryocatactes) Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Nära hotad
103035 Kråka Livskraftig Livskraftig Livskraftig Nära hotad
103037 Stare Livskraftig Livskraftig Sårbar Sårbar
100094 Sommargylling Starkt hotad Starkt hotad Sårbar Starkt hotad
103045 Hämpling Nära hotad Sårbar Livskraftig Livskraftig
103042 Grönfink Livskraftig Livskraftig Livskraftig Starkt hotad
102124 Vinterhämpling Sårbar Starkt hotad Sårbar Sårbar
100129 Gulhämpling Sårbar Sårbar Sårbar Sårbar
103051 Rosenfink Nära hotad Sårbar Sårbar Nära hotad
102125 Tallbit Sårbar Nära hotad Livskraftig Sårbar
103053 Lappsparv Livskraftig Livskraftig Sårbar Sårbar
100081 Kornsparv Starkt hotad Starkt hotad Starkt hotad Starkt hotad
103055 Gulsparv Livskraftig Livskraftig Sårbar Nära hotad
102126 Ortolansparv Sårbar Sårbar Sårbar Akut hotad
100050 Dvärgsparv Nära hotad Sårbar Sårbar Sårbar
103056 Videsparv Livskraftig Nära hotad Sårbar Nära hotad
103057 Sävsparv Livskraftig Livskraftig Sårbar Nära hotad

Se ävenRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 1 november 2013. https://web.archive.org/web/20131101043957/http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/R%C3%B6dlistan/015_052_Bedomning.pdf. Läst 30 oktober 2013. 
  2. ^ [a b] ArtDatabanken (2010) Rödlistade arter i Sverige 2010, ArtDatabanken SLU, Uppsala
  3. ^ [a b] ArtDatabanken (2015) Rödlistade arter i Sverige 2015, ArtDatabanken SLU, Uppsala
  4. ^ [a b] artfakta.se