Lista över musiktermer

Wikimedia-listartikel

Det här är en lista över musiktermer. Den innehåller utförandebeteckningar et cetera.[förtydliga]

 • För en mer uttömmande genomgång av modern notskrift, se notskrift.
 • För en sammanställning över äldre och på annat sätt alternativa sätt att nedteckna musik, se musiknotation.
 • För en grafisk sammanställning över de symboler och tecken som används i modern notskrift se symboler i notskrift.

Lista över musiktermer

redigera
 • a cappella - sång utan ackompanjemang
 • a prima vista - att spela direkt ur noter utan att ha sett dem i förväg
 • a tempo i tempo, anger ofta att man skall gå tillbaka till ett föregående tempo efter ett accellerando eller ritardando
 • accelerando - gradvis ökande av tempot
 • accentato - med eftertryck
 • adagietto - ganska långsamt
 • adagio - lugnt, långsamt
 • ad libitum, ad lib - latin efter sinnet, fritt uppförande
 • agogik - grundelement som gör en musikalisk tolkning individuell
 • affettuoso - (italienska ’tillgiven’) betyder med känsla.
 • affrettando - påskyndande
 • al segno it. till tecknet. Ses oftast i samband med termen da capo ("från början") som i "Da Capo al Segno" och indikerar då att stycket skall spelas om igen från början och fram till segnotecknet.
 • alla breve - anger att taktarten räknas i halvnoter
 • alla coda (al coda) - italienska till svansen (codan)
 • alla fine (al fine) - italienska till slutet, Används tillsammans med da capo, dal segno, "från tecknet", och anger att stycket efter omtagning skall spelas fram till slutet eller till beteckningen Fine, "slut".
 • allargando - bredare, något långsammare
 • allegretto - något livligt
 • allegro - livligt, snabbt
 • am steg - ty. vid stallet, stråken förs nära stallet på ett stråkinstrument, motsvarar it. sul ponticello
 • amoroso - kärleksfullt
 • andante - italienska "gående", lugnt
 • apassionato - passionerat
 • appogiatura - förslag
 • arco - it. båge, spel med stråke på stråkinstrument, som motsats till pizzicato
 • aria - solosång, vanligen med men ibland även utan ackompanjemang
 • arietta - en kort aria
 • arioso - som en aria, melodiöst
 • arpeggio - ett ackord som spelas "brutet" som en serie av toner oftast från den lägsta till den högsta
 • assai - mycket, till exempel allegro assai - mycket livligt
 • attacca - anger att två stycken eller satser sitter ihop utan paus
 • Bagatell - småstycke
 • Ballad - större solosång med berättande romantiskt innehåll (även instrumentalstycke av liknande karaktär)
 • Barcarolle - fr. venetiansk gondolsång, roddarvisa i 6/8 eller 9/8 takt
 • Bariton (baryton) - den mellersta mansrösten. En högre bariton av halvt tenorartad karaktär kallas tenorbariton, en lägre bariton av mörk karaktär kallas basbariton
 • Bas - den lägsta mansrösten, även den lägsta stämman i en sång- eller instrumentalsats
 • Basklav - ombildning av bokstaven F utvisande att "lilla" f står på 4:de notlinjen
 • basso continuo - basstämma i barockmusik
 • basso ostinato - it. envis bas(stämma), kort bastema som upprepas
 • Battuta - Taktslag eller takt.
 • bel canto - en vokalteknik "skönsång"
 • Bémol - fr. = b t. ex. mi-bémol = ess
 • Ben, bene - väl, ordentligt
 • Berceuse - fr. vaggsång
 • Bis - två gånger
 • Bissera - spela två gånger
 • Bolero - spansk dans i 3/4 takt
 • Bourée - fr. livlig fransk dans i 4/4 takt
 • Breve - kort
 • Brevis - latin, nottecken = 2 helnoter
 • Brioso - eldigt, = con brio
 • Buffo, buffa - lustig, komisk
 • Burla - skämt
 • Burlesco - putslustig
 • cadenza - kadens
 • calando - avtagande (i hastighet och styrka)
 • cantabile - sångbart
 • capo - it. början, på en sats eller ett stycke
 • cessura, caesura, - cessur: stopp, andningspaus
 • coda it. svans, sista delen av ett musikstycke
 • col, colla - it. med
 • colla parte - med solostämman/solisten
 • colla voce - med rösten
 • col legno - it. med träet, man slår på strängarna på ett stråkinstrument med träet av stråken
 • col pugno - med knytnäven
 • come prima - som första gången
 • comodo - bekvämt, till exempel allegro commodo
 • con amore - it. med kärlek, kärleksfullt, av hjärtans lust
 • con brio - it. med värme
 • con bucca chiusa (cbch) - it. med stängd mun
 • con fuoco - eldigt
 • con moto - rörligt
 • con sordino - med sordin
 • coperta, pl. coperti - it. täckt, till exempel puka dämpad med en filt
 • crescendo - it. växande, starkare och starkare
 • da capo - från början, förkortas d c
 • da capo al fine - från början till slut (ofta till en punkt märkt fine)
 • da capo al segno - från början till tecknet
 • D.S., dal segno - från tecknet, se även segno Ett hopp i notskriften till segnotecknet. Förekommer ofta som Dal Segno al Fine (från tecknet till slutet) eller Dal Segno al Coda (från tecknet till kodan).
 • decrescendo - samma som diminuendo
 • diminuendo - avtagande i styrka
 • divisi - anger att en sektion av instrument som normalt spelar samma stämma skall dela upp sig i flera, används oftast för någon av stråkstämmorna i en orkester
 • dolce - mjukt
 • dolcissimo - mycket mjukt
 • doloroso - sorgset
 • durata - varaktighet, längden på ett stycke (ofta i minuter)
 • dux - ett tema i en fuga
 • eroico - heroiskt
 • espressivo, espr. - uttrycksfullt
 • fermata - fermat, en ton eller paus hålls ut
 • fill - utrymme för musikern att själv spela till exempel en upptakt
 • fine - it. slut, anger var ett stycke avslutas
 • forte noteras f - starkt
 • fortepiano, fp, starkt och sedan omedelbart svagt
 • fortissimo, ff - fortissimo. mycket starkt. Även fff - fortefortissimo etcetera
 • forzando, se sforzando
 • furioso - rasande
 • grave - tungt
 • glissando noterat gliss. - att glida mellan två toner
 • grandioso - storslaget
 • grazioso - graciöst
 • immer - ty. alltid, = it. sempre
 • in altissimo - en oktav upp
 • lamentando, lamentoso - klagande
 • larghetto - ganska långsamt, inte lika långsamt som largo
 • largo - brett, långsamt tempo
 • legato - en fras spelas sammanhängande, motsatsen till staccato
 • lento - långsam
 • loco - (på) plats, (i) läge, anger att toner skall spelas i den oktav de är noterade, används för att upphäva till exempel en oktaveringsanvisning (8:va)
 • lunga - general paus alternativt lös sträng
 • ma - it men
 • ma non troppo - men inte för mycket
 • maestoso - majestätiskt
 • main droite, m.d., MD - fr. höger hand (på piano, spelas med högra handen)
 • main gauche, m.g., MG, - fr. vänster hand
 • mano destra - spelas med höger hand
 • mano sinistra - spelas med vänster hand
 • marcato - markerat, varje ton spelas som om den vore accentuerad
 • meno - mindre
 • meno mosso - mindre rörligt
 • mezzo - halv
 • moderato - måttligt, tempobeteckning mellan andante och allegro, används även i kombination, till exempel allegro moderato
 • molto - it. mycket
 • morendo - bortdöende
 • moto - it. rörelse, oftast i con moto - rörligt
 • naturale - naturligt, används oftast för att upphäva speciella spelsätt; exempelvis för att återgå från sul ponticello
 • ossia - it. eller i stället, markerar ett alternativ för en viss takt eller passage
 • ottava - it. oktav, som i ottava basso, en oktav djupare
 • passage - en sammanhållen del av ett musikstycke.
 • passionato - passionerat
 • pastorale - i pastoral stil, stillsamt och enkelt
 • pesante - tungt
 • peu à peu - fr. lite i taget
 • piano, p - mjukt, svagt. Även pianissimo, pp, mycket svagt och pianopianissimo, ppp och så vidare.
 • più - it. mer(a), till exempel i più mosso, mera rörligt
 • poco - it. lite
 • poco a poco - småningom, lite i taget
 • poi - sedan, till exempel i crescendo poi subito piano - starkare och sedan plötsligt svagt
 • portamento - 1: glidande mellan noter, motsvarande glissando 2: ett artikulationssätt på klaverinstrument motsvarande portato
 • portato - mellanting mellan staccato och legato
 • presto - mycket snabbt, prestissimo - så snabbt som möjligt
 • prima volta - första gången (vid en repris)
 • primo, prima - första
 • quasi - nästan
 • rallentando, rall - breddande av tempo, eller successivt långsammare tempo
 • rapido - snabbt
 • ritardando, rit. - detsamma som rallentando
 • staccato - stötvis, hackigt, ej bundet; med tydligt skilda toner. Motsats: Legato.
 • sforzando, Sf - en ton markeras genom att spelas starkt.
 • sostenuto - återhållet, tillbakahållet, ganska långsamt
 • tempo - musikstyckets hastighet
 • tonhöjd - upplevd frekvens av en ton