Lista över UN-nummer 1701 till 1800

UN 1701 till 1800[1]Redigera

UN-nummer Klass Namn
UN 1701 6.1 Xylilbromid, flytande
UN 1702 6.1 1,1,2,2-tetrakloretan
UN 1704 6.1 Tetraetylditiopyrofosfat
UN 1707 6.1 Talliumföreningar
UN 1708 6.1 Toluidiner, flytande
UN 1709 6.1 2,4-Toluylendiamin eller 2,4-toluendiamin
UN 1710 6.1 Trikloretylen
UN 1711 6.1 Xylidiner, flytande
UN 1712 6.1 Zinkarsenat eller zinkarsenit eller blandningar av zinkarsenat och zinkarsenit
UN 1713 6.1 Zinkcyanid
UN 1714 6.1 Zinkfosfid
UN 1715 8 Ättiksyraanhydrid
UN 1716 8 Acetylbromid
UN 1717 3 Acetylklorid
UN 1718 8 Butylsyrafosfat
UN 1719 8 Frätande alkalievätskor
UN 1722 6.1 Allyltriklormetan
UN 1723 3 Allyljodid
UN 1724 8 Allyltriklorsilan, stabiliserad
UN 1725 8 Aluminiumbromid, vattenfri
UN 1726 8 Aluminiumklorid, vattenfri
UN 1727 8 Ammoniumvätedifluorid, fast
UN 1728 8 Amyltriklorsilan
UN 1729 8 Anisoylklorid
UN 1730 8 Antimonpentaklorid, flytande
UN 1731 8 Antimonpentakloridlösning
UN 1732 8 Antimonpentafluorid
UN 1733 8 Antimontriklorid
UN 1736 8 Bensoylklorid
UN 1737 6.1 Bensylbromid
UN 1738 6.1 Bensylklorid
UN 1739 8 Bensylklorformiat
UN 1740 8 Vätedifluorider, fasta, n.o.s.
UN 1741 2 Bortriklorid
UN 1742 8 Bortrifluorid-ättiksyra-komplex, flytande
UN 1743 8 Bortrifluorid-propionsyra-komplex, flytande
UN 1744 8 Brom eller bromlösning
UN 1745 5.1 Brompentafluorid
UN 1746 5.1 Bromtrifluorid
UN 1747 8 Butyltriklorsilan
UN 1748 5.1 Kalciumhypoklorit, torr eller kalciumhypoklorit, blandning, torr, med över 39 % aktivt klor (8,8 % aktivt syre)
UN 1749 2 Klortrifluorid
UN 1750 6.1 Klorättiksyralösning
UN 1751 6.1 Klorättiksyra, fast
UN 1752 6.1 Kloracetylklorid
UN 1753 8 Klorfenyltriklorsilan
UN 1754 8 Klorsulfonsyra, med eller utan svaveltrioxid
UN 1755 8 Kromsyralösning
UN 1756 8 Kromfluorid, fast
UN 1757 8 Kromfluoridlösning
UN 1758 8 Kromoxiklorid
UN 1759 8 Frätande fast ämne, n.o.s.
UN 1760 8 Frätande vätska, n.o.s.
UN 1761 8 Kopparetylendiaminlösning
UN 1762 81 Cyklohexenyltriklorsilan
UN 1763 8 Cyklohexyltriklorsilan
UN 1764 8 Diklorättiksyra
UN 1765 8 Dikloracetylklorid
UN 1766 8 Diklorfenyltriklorsilan
UN 1767 8 Dietyldiklorsilan
UN 1768 8 Difluorfosforsyra, vattenfri
UN 1769 8 Difenyldiklorsilan
UN 1770 8 Difenylmetylbromid
UN 1771 8 Dodecyltriklorsilan
UN 1773 8 Järnklorid, vattenfri
UN 1774 8 Brandsläckarladdning, frätande vätska
UN 1775 8 Fluorborsyra
UN 1776 8 Fluourfosforsyra, vattenfri
UN 1777 8 Fluorsulfonsyra
UN 1778 8 Fluorkiselsyra
UN 1779 6.1 Myrsyra, med mer än 85 vikt-% syra
UN 1780 8 Fumarylklorid
UN 1781 8 Hexadecyltriklorsilan
UN 1782 8 Hexafluorfosforsyra
UN 1783 8 Hexametylendiaminlösning
UN 1784 8 Hexyltriklorsilan
UN 1786 8 Fluorvätesyra- och svavelsyrablandning
UN 1787 8 Jodvätesyra
UN 1788 8 Bromvätesyra
UN 1789 8 Klorvätesyra (saltsyra)
UN 1790 8 Fluorvätesyra
UN 1791 8 Hypokloritlösning
UN 1792 8 Jodmonoklorid, fast
UN 1793 8 Isopropylsyrafosfat
UN 1794 8 Blysulfat med mer än 3 % fri syra
UN 1796 8 Nitrersyrablandning med högst 50 % salpetersyra
UN 1798 8 Nitrohydroklorsyra
UN 1799 8 Nonyltriklorsilan
UN 1800 8 Oktadecyltriklorsilan

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Alla ADR-ämnen” (på (svenska)). ADR Dangerous Goods. https://adrdangerousgoods.com/swe/substances/all/. Läst 23 januari 2018.