Öppna huvudmenyn

Sveriges statsminister

regeringschef i Sverige

Sveriges statsminister är Konungariket Sveriges regeringschef. Statsministern leder regeringen, vars statsråd utses av statsministern, samt är myndighetschef för regeringskansliet. Statsministern väljs av riksdagen, sedan 1975 på talmannens förslag, och det är talmannen som utfärdar förordnandet å riksdagens vägnar.

Sveriges statsminister
Coat of arms of Sweden.svg
Stefan Löfven edited and cropped.jpg
Nuvarande
Stefan Löfven
sedan 3 oktober 2014
Regeringschef
Myndighetschef för Regeringskansliet
Titel1876–1974 Hans Excellens
(Ännu i internationella sammanhang)
1975– Herr Statsminister
ResidensSagerska huset
Harpsund
SäteRosenbad
Utses av1876–1974: Konungen
(pro forma sedan 1910-talet)
1975–: Talmannen
(riksdagens vägnar)
UnderställdSveriges riksdag
MandatperiodIngen begränsning
Förste innehavareLouis De Geer d.ä.
Inrättat20 mars 1876
StällföreträdareNuvarande Morgan Johansson Se även Statsministerns ställföreträdare
Lön176 000 SEK/månad[1]
1 juli 2019 – 30 juni 2020
Webbplatswww.regeringen.se

Ämbetet som Sveriges statsminister inrättades den 20 mars 1876,[2] då det tidigare ämbetet justitiestatsminister delades upp i statsminister och justitieminister. Samtidigt ersattes utrikesstatsministern av utrikesministern.

Sedan 1995 har Sveriges statsminister haft sitt officiella residens i Sagerska huset som ligger i centrala Stockholm. Ämbetsinnehavaren har även tillgång till herrgården Harpsund i Södermanland, vilken fungerar som rekreationsbostad sedan den donerades för detta ändamål till riksdagen 1953.

HistoriaRedigera

1809 infördes i Sverige genom den nya regeringsformen titlarna justitiestatsminister och utrikesstatsminister, som ersatte den tidigare kanslipresidenten. Dessa var de främsta ledamöterna av statsrådet (regeringen) men hade inte ställning av regeringschef, vilket istället tillföll kungen. Utrikesstatsministern blev den högste ämbetsmannen inom Kunglig Majestäts kansli samtidigt som den informella positionen som den ledande ministern kunde flyta mellan olika statsråd, om nu en sådan position återfanns, men i och med Louis De Geers tillträde som justitiestatsminister 1858 började just denna post anses vara statsrådets främsta.

§5 Statsrådet skall bestå af tio ledamöter, bland hvilka Konungen utnämne en att vara Statsminister och Statsrådets främste ledamot. Desse ega att alla i Statsrådet förekommande ärenden öfvervara. Ej må fader och son eller bröder på en gång vara ledamöter af Statsrådet.
§34 Statsministern och Ministern för utrikes ärendena innehafve rikets högsta värdighet, och Statsråden den närmaste derintill. Ledamot af Statsrådet må icke tillika annat embete utöfva, ej heller några inkomster deraf uppbära. Justitieråd må ej tillika annat embete innehafva eller utöfva.
– §§5 & 34, 1809 års regeringsform i 1876 års lydelse[3]

Vid en reform av regeringsformen 1876 bestämdes det att det skulle finnas en statsminister, som skulle vara chef för statsrådet, medan ett annat statsråd blev chef för justitiedepartementet (och därmed kom att kallas justitieminister). Utrikesstatsministern blev minister för utrikes ärendena, i dagligt tal utrikesminister. Sveriges förste statsminister blev just Louis De Geer, som fram till dess hade varit justitiestatsminister. Han tillträdde posten den 20 mars 1876.[4]

Under åren 1876 till 1974 var statsministerns officiella titel "Hans Excellens statsministern". Totalt fanns det tre personer med excellenstitel "excellenserna", som förutom statsministern var ministern för utrikes ärendena och riksmarskalken. Den siste statsministern som i Sverige brukade excellenstiteln var Olof Palme.

Konungen förordnar om nytt val i hela riket till riksdagen (nyval), om statsministern begär det. Efter nyval må förordnande om sådant val ej ånyo meddelas förrän fem månader förflutit från den nyvalda riksdagens första sammanträde. Har förordnande om nyval meddelats, må riksdagssession avbrytas. Beslut därom meddelas av Konungen på statsministerns begäran.
– §108, 1809 års regeringsform i 1969 års lydelse[3]

ÄmbetetRedigera

UppgifterRedigera

Sveriges statsskick
 
Denna artikel ingår i en artikelserie
Grundlagarna
Regeringsformen
Tryckfrihetsförordningen
Yttrandefrihetsgrundlagen
Successionsordningen
Lagstiftande makt
Riksdagen
Riksdagsordningen
Riksdagens talman
Riksdagens utskott
Riksbanken
Riksrevisionen
Ceremoniell makt
Konungen
Verkställande makt
Regeringen
Statsministern
Statsråden
Regeringskansliet
Förvaltningsmyndigheterna
Dömande makt
Domstolsväsen
Högsta domstolen
Högsta förvaltningsdomstolen
Administrativ indelning
Staten · Län
Landsting
Kommuner
Övrigt
Europakonventionen
Europeiska unionen
Förenta nationerna
Post- och Inrikes Tidningar
Svensk författningssamling
Sverigeportalen

Statsministern har till främsta uppgift att leda regeringen och att utse dess statsråd. Statsministern har befogenhet att ensam tillsätta och avskeda statsråd och behöver inte riksdagens stöd för detta. Riksdagen kan dock när som helst välja att avsätta ett enskilt statsråd eller statsministern. Avsätts statsministern tvingas även hela regeringen avgå. Statsministern har också till uppgift att regelbundet hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter.

Enligt regeringsformenRedigera

 • Statsministern ska hålla Statschefen underrättad om rikets angelägenheter, och statschefen ska konsultera statsministern före utlandsresa.[6]
 • Regeringen består av statsministern och övriga statsråd. Statsministern tillsätter statsråden.[7] En nytillträdd statsminister ska så snart som möjligt tillkännage sina nya statsråd inför riksdagen.[8]
 • Ett statsråd (inklusive statsminister) måste vara svensk medborgare och får inte ha uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba dennes förtroende[9].
 • Ett statsråd ska entledigas vid begäran till statsministern. Statsministern har rätt att entlediga statsråd efter eget tycke.[10] Om statsministern dör eller entledigas så entledigas samtliga statsråd av talmannen.[11]
 • Statsministern kan bland statsråden utse en ställföreträdare som kan tillfälligt rycka in för statsministern vid förhinder.[12]
 • För att biträda statsministern, statsråden och beredningen av regeringsärenden finns Regeringskansliet.[13]
 • Regeringsärenden avgörs av regeringen vid regeringssammanträden.[14] Statsministern är sammankallande och ordförande vid regeringssammanträde och det krävs närvaro av minst 5 statsråd för beslutsförighet.[15]
 • Statsministern utser bland statsråden departementschefer.[16] Normalt är departementschefer föredragande vid regeringssammanträden för ärenden tillhörande sitt departement, men statsministern kan förordna att ärenden ska föredras av annat statsråd än departementschef.[17]
 • Författningar, propositioner och andra beslut ska för att äga giltighet skrivas under av statsministern eller annat statsråd "på regeringens vägnar".[18]
  • Genom förordning kan dock uppdras åt tjänsteman att skriva under handlingar "på regeringens vägnar".[19]
 • Statsministern ska när riket befinner sig i krig, om möjligt, informeras att Krigsdelegationen trätt i riksdagens ställe.
  • Om Krigsdelegationens ledamöter hindras att mötas på grund av krigsförhållanden meddelas beslutet av regeringen.
  • Om riket befinner sig i krigsfara fattas beslut av statsministern i förening med sex av Utrikesnämndens ledamöter.[20]

Enligt riksdagsordningenRedigera

 • Statsministern ska avge en regeringsförklaring vid riksmötets öppnade, om det inte finns särskilda skäl att avstå från detta.[21]
 • Statsministern bestämmer om annan än ledamot av Utrikesnämnden (inklusive suppleant, statsråd eller tjänsteman) får äga tillträde till nämndens möten som sker bakom lyckta dörrar.[22]

Europeiska unionenRedigera

I egenskap av regeringschef företräder statsministern Sverige i Europeiska rådet, Europeiska unionens regelbundna ”toppmöten” mellan unionens stats- eller regeringschefer.

ArvodeRedigera

Arvodet för statsministern och övriga statsråd fastställs årligen av statsrådsarvodesnämnden, som är ett organ under riksdagen. Från och med 1 juli 2019 är statsministerns arvode 176 000 SEK per månad.[1]

Tidigare beloppRedigera

Beloppen omräknade till ungefärligt penningvärde oktober 2019 inom parentes.[23]

 • 2019: 176 000 SEK
 • 2018: 172 000 SEK (176 000 SEK)
 • 2017: 168 000 SEK (175 300 SEK)
 • 2016: 164 000 SEK (174 200 SEK)
 • 2015: 160 000 SEK (171 600 SEK)
 • 2014: 156 000 SEK (167 200 SEK)
 • 2013: 152 000 SEK (162 700 SEK)
 • 2012: 148 000 SEK (158 300 SEK)
 • 2011: 144 000 SEK (155 400 SEK)
 • 2010: 140 000 SEK (155 000 SEK)
 • 2009: 135 000 SEK (151 400 SEK)
 • 2008: 131 000 SEK (146 500 SEK)
 • 2007: 126 000 SEK (145 800 SEK)
 • 2006: 121 000 SEK (143 100 SEK)
 • 2005: 116 000 SEK (139 000 SEK)
 • 2004: 111 000 SEK (133 600 SEK)
 • 2003: 106 000 SEK (128 100 SEK)
 • 2002: 102 000 SEK (125 600 SEK)
 • 2001: 97 000 SEK (122 100 SEK)
 • 2000: 93 000 SEK (119 900 SEK)
 • 1999: 88 000 SEK (114 500 SEK)
 • 1998: 83 000 SEK (108 600 SEK)
 • 1997: 80 000 SEK (104 500 SEK)
 • 1996: 75 000 SEK (98 500 SEK)
 • 1995: 65 000 SEK (85 700 SEK)
 • 1994: 65 000 SEK (87 900 SEK)
 • 1984: 24 000 SEK (56 300 SEK)

Lista över Sveriges statsministrarRedigera

För statsministerämbetena före 1876, se Justitiestatsminister och Utrikesstatsminister.
 
StatsministerTillträddeAvgickPartiRegering Ref
Louis De Geer d.ä.20 mars 187619 april 1880 PartilösDe Geer d.ä. II[24]
Arvid Posse19 april 188013 juni 1883 LantmannapartietPosse[25]
Carl Johan Thyselius13 juni 188316 maj 1884 PartilösThyselius[26]
Robert Themptander16 maj 18846 februari 1888 PartilösThemptander[27]
Gillis Bildt6 februari 188812 oktober 1889 PartilösG. Bildt[28]
Gustaf Åkerhielm12 oktober 188910 juli 1891 Protektionistiska partietÅkerhielm[29]
Erik Gustaf Boström10 juli 189112 september 1900 LantmannapartietBoström I[30]
Fredrik von Otter12 september 19005 juli 1902 Partilösvon Otter[31]
Erik Gustaf Boström5 juli 190213 april 1905 LantmannapartietBoström II[30][31]
Johan Ramstedt13 april 19052 augusti 1905 PartilösRamstedt[31]
Christian Lundeberg2 augusti 19057 november 1905 Protektionistiska partietLundeberg[31]
Karl Staaff7 november 190529 maj 1906 Liberala samlingspartietStaaff I[31]
Arvid Lindman29 maj 19067 oktober 1911 Lantmanna- och borgarepartietLindman I[31]
Karl Staaff7 oktober 191117 februari 1914 Liberala samlingspartietStaaff II[31]
Hjalmar Hammarskjöld17 februari 191430 mars 1917 PartilösHammarskjöld[31]
Carl Swartz30 mars 191719 oktober 1917 Nationella partietSwartz[31]
Nils Edén19 oktober 191710 mars 1920 Liberala samlingspartietEdén[31]
Hjalmar Branting10 mars 192027 oktober 1920 SocialdemokraternaBranting I[31]
Louis De Geer d.y.27 oktober 192023 februari 1921 PartilösDe Geer d.y.[31]
Oscar von Sydow23 februari 192113 oktober 1921 Partilösvon Sydow[31]
Hjalmar Branting13 oktober 192119 april 1923 SocialdemokraternaBranting II[31]
Ernst Trygger19 april 192318 oktober 1924 Nationella partietTrygger[31]
Hjalmar Branting18 oktober 192424 januari 1925 SocialdemokraternaBranting III[31]
Rickard Sandler24 januari 19257 juni 1926 SocialdemokraternaSandler[31]
Carl Gustaf Ekman7 juni 19262 oktober 1928 Frisinnade folkpartietEkman I[31]
Arvid Lindman2 oktober 19287 juni 1930 Lantmanna- och borgarepartietLindman II[31]
Carl Gustaf Ekman7 juni 19306 augusti 1932 Frisinnade folkpartietEkman II[31]
Felix Hamrin6 augusti 193224 september 1932 Frisinnade folkpartietHamrin[31]
Per Albin Hansson24 september 193219 juni 1936 SocialdemokraternaHansson I[31]
Axel Pehrsson-Bramstorp19 juni 193628 september 1936 BondeförbundetPehrsson-Bramstorp[31]
Per Albin Hansson28 september 19366 oktober 1946 † SocialdemokraternaHansson II,
Hansson III,
Hansson IV
[31]
Östen Undén (tf.)[n 1]6 oktober 194611 oktober 1946 SocialdemokraternaHansson IV 
Tage Erlander11 oktober 194614 oktober 1969 SocialdemokraternaErlander I,
Erlander II,
Erlander III
[31]
Olof Palme14 oktober 19698 oktober 1976 SocialdemokraternaPalme I[31]
Thorbjörn Fälldin8 oktober 197618 oktober 1978 CenterpartietFälldin I[31]
Ola Ullsten18 oktober 197812 oktober 1979 FolkpartietUllsten[31]
Thorbjörn Fälldin12 oktober 19798 oktober 1982 CenterpartietFälldin II,
Fälldin III
[31]
Olof Palme8 oktober 198228 februari 1986 † SocialdemokraternaPalme II[31]
Ingvar Carlsson1 mars 1986[n 2]4 oktober 1991 SocialdemokraternaCarlsson I,
Carlsson II
[31]
Carl Bildt4 oktober 19917 oktober 1994 ModeraternaC. Bildt[31]
Ingvar Carlsson7 oktober 199422 mars 1996 SocialdemokraternaCarlsson III[31]
Göran Persson22 mars 19966 oktober 2006 SocialdemokraternaPersson[31]
Fredrik Reinfeldt6 oktober 20063 oktober 2014 ModeraternaReinfeldt[31]
Stefan Löfven3 oktober 2014nuvarande [n 3] SocialdemokraternaLöfven I,
Löfven II
[32]

StatistikRedigera

Namn Födelse Ålder vid första tillträdet Ämbetstid Ålder vid senaste frånträdet Död Livslängd
De Geer, Louis 01Louis De Geer d.ä. 18 juli 1818 21065&&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 år och &&&&&&&&&&&&0246.&&&&&0246 dagar 1491&&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 år och &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 dagar 22556&&&&&&&&&&&&&061.&&&&&061 år och &&&&&&&&&&&&0276.&&&&&0276 dagar 24 september 1896 28558&&&&&&&&&&&&&078.&&&&&078 år och &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 dagar
Posse, ArvidArvid Posse 15 februari 1820 21979&&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 år och &&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064 dagar 1150&&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 år och &&&&&&&&&&&&&055.&&&&&055 dagar 23129&&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 år och &&&&&&&&&&&&0118.&&&&&0118 dagar 24 april 1901 29653&&&&&&&&&&&&&081.&&&&&081 år och &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 dagar
Thyselius, Carl JohanCarl Johan Thyselius 8 juni 1811 26303&&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072 år och &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 dagar 0338&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0338.&&&&&0338 dagar 26641&&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072 år och &&&&&&&&&&&&0343.&&&&&0343 dagar 11 januari 1891 29072&&&&&&&&&&&&&079.&&&&&079 år och &&&&&&&&&&&&0217.&&&&&0217 dagar
Themptander, RobertRobert Themptander 14 februari 1844 14702&&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 år och &&&&&&&&&&&&&092.&&&&&092 dagar 1361&&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 år och &&&&&&&&&&&&0266.&&&&&0266 dagar 16063&&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 år och &&&&&&&&&&&&0357.&&&&&0357 dagar 30 januari 1897 19344&&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 år och &&&&&&&&&&&&0351.&&&&&0351 dagar
Bildt, GillisGillis Bildt 16 oktober 1820 24584&&&&&&&&&&&&&067.&&&&&067 år och &&&&&&&&&&&&0113.&&&&&0113 dagar 0614&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 år och &&&&&&&&&&&&0248.&&&&&0248 dagar 25198&&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 år och &&&&&&&&&&&&0361.&&&&&0361 dagar 24 oktober 1894 27036&&&&&&&&&&&&&074.&&&&&074 år och &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 dagar
Åkerhielm, GustafGustaf Åkerhielm 24 juni 1833 20564&&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056 år och &&&&&&&&&&&&0110.&&&&&0110 dagar 0636&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 år och &&&&&&&&&&&&0271.&&&&&0271 dagar 21200&&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058 år och &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 dagar 2 april 1900 24388&&&&&&&&&&&&&066.&&&&&066 år och &&&&&&&&&&&&0282.&&&&&0282 dagar
Boström, Erik GustafErik Gustaf Boström 11 februari 1842 18046&&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 år och &&&&&&&&&&&&0149.&&&&&0149 dagar 4364&&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 år och &&&&&&&&&&&&0347.&&&&&0347 dagar 23071&&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 år och &&&&&&&&&&&&&061.&&&&&061 dagar 21 februari 1907 23750&&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065 år och &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 dagar
Otter, Fredrik vonFredrik von Otter 11 april 1833 24625&&&&&&&&&&&&&067.&&&&&067 år och &&&&&&&&&&&&0154.&&&&&0154 dagar 0661&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 år och &&&&&&&&&&&&0296.&&&&&0296 dagar 25286&&&&&&&&&&&&&069.&&&&&069 år och &&&&&&&&&&&&&085.&&&&&085 dagar 9 mars 1910 28090&&&&&&&&&&&&&076.&&&&&076 år och &&&&&&&&&&&&0332.&&&&&0332 dagar
Ramstedt, JohanJohan Ramstedt 7 november 1852 19149&&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 år och &&&&&&&&&&&&0157.&&&&&0157 dagar 0111&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0111.&&&&&0111 dagar 19260&&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 år och &&&&&&&&&&&&0268.&&&&&0268 dagar 15 mars 1935 30077&&&&&&&&&&&&&082.&&&&&082 år och &&&&&&&&&&&&0128.&&&&&0128 dagar
Lundeberg, ChristianChristian Lundeberg 14 juli 1842 23029&&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 år och &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 dagar 0097&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&&097.&&&&&097 dagar 23126&&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 år och &&&&&&&&&&&&0116.&&&&&0116 dagar 10 november 1911 25320&&&&&&&&&&&&&069.&&&&&069 år och &&&&&&&&&&&&0119.&&&&&0119 dagar
Staaff, KarlKarl Staaff 21 januari 1860 16726&&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 år och &&&&&&&&&&&&0290.&&&&&0290 dagar 1036&&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 år och &&&&&&&&&&&&0306.&&&&&0306 dagar 19750&&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054 år och &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 dagar 4 oktober 1915 20344&&&&&&&&&&&&&055.&&&&&055 år och &&&&&&&&&&&&0256.&&&&&0256 dagar
Lindman, ArvidArvid Lindman 19 september 1862 15957&&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 år och &&&&&&&&&&&&0252.&&&&&0252 dagar 2570&&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 år och &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 dagar 24732&&&&&&&&&&&&&067.&&&&&067 år och &&&&&&&&&&&&0261.&&&&&0261 dagar 9 december 1936 27109&&&&&&&&&&&&&074.&&&&&074 år och &&&&&&&&&&&&&081.&&&&&081 dagar
Hammarskjöld, HjalmarHjalmar Hammarskjöld 4 februari 1862 19005&&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 år och &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 dagar 1137&&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 år och &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 dagar 19046&&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 år och &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054 dagar 12 oktober 1953 33487&&&&&&&&&&&&&091.&&&&&091 år och &&&&&&&&&&&&0250.&&&&&0250 dagar
Swartz, CarlCarl Swartz 5 juni 1858 21482&&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058 år och &&&&&&&&&&&&0298.&&&&&0298 dagar 0203&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0203.&&&&&0203 dagar 21685&&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 år och &&&&&&&&&&&&0136.&&&&&0136 dagar 6 november 1926 24990&&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 år och &&&&&&&&&&&&0154.&&&&&0154 dagar
Edén, NilsNils Edén 25 augusti 1871 16856&&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046 år och &&&&&&&&&&&&&055.&&&&&055 dagar 0873&&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 år och &&&&&&&&&&&&0143.&&&&&0143 dagar 17729&&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 år och &&&&&&&&&&&&0198.&&&&&0198 dagar 16 juni 1945 26958&&&&&&&&&&&&&073.&&&&&073 år och &&&&&&&&&&&&0295.&&&&&0295 dagar
Branting, HjamlarHjalmar Branting 23 november 1860 21656&&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 år och &&&&&&&&&&&&0108.&&&&&0108 dagar 0882&&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 år och &&&&&&&&&&&&0152.&&&&&0152 dagar 23437&&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064 år och &&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062 dagar 24 februari 1925 23468&&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064 år och &&&&&&&&&&&&&093.&&&&&093 dagar
De Geer, Louis 02Louis De Geer d.y. 27 november 1854 24075&&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065 år och &&&&&&&&&&&&0335.&&&&&0335 dagar 0119&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0119.&&&&&0119 dagar 24194&&&&&&&&&&&&&066.&&&&&066 år och &&&&&&&&&&&&&088.&&&&&088 dagar 25 februari 1935 29309&&&&&&&&&&&&&080.&&&&&080 år och &&&&&&&&&&&&&090.&&&&&090 dagar
Sydow, Oscar vonOscar von Sydow 12 juli 1873 17392&&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 år och &&&&&&&&&&&&0226.&&&&&0226 dagar 0232&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0232.&&&&&0232 dagar 17624&&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 år och &&&&&&&&&&&&&093.&&&&&093 dagar 19 augusti 1936 23048&&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 år och &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 dagar
Trygger, ErnstErnst Trygger 27 oktober 1857 23914&&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065 år och &&&&&&&&&&&&0174.&&&&&0174 dagar 0548&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 år och &&&&&&&&&&&&0182.&&&&&0182 dagar 24462&&&&&&&&&&&&&066.&&&&&066 år och &&&&&&&&&&&&0357.&&&&&0357 dagar 23 september 1943 31376&&&&&&&&&&&&&085.&&&&&085 år och &&&&&&&&&&&&0331.&&&&&0331 dagar
Sandler, RickardRickard Sandler 29 januari 1884 14970&&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 år och &&&&&&&&&&&&0361.&&&&&0361 dagar 0499&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 år och &&&&&&&&&&&&0134.&&&&&0134 dagar 15469&&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 år och &&&&&&&&&&&&0129.&&&&&0129 dagar 12 november 1964 29507&&&&&&&&&&&&&080.&&&&&080 år och &&&&&&&&&&&&0288.&&&&&0288 dagar
Ekman, Carl GustafCarl Gustaf Ekman 6 oktober 1872 19601&&&&&&&&&&&&&053.&&&&&053 år och &&&&&&&&&&&&0244.&&&&&0244 dagar 1639&&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 år och &&&&&&&&&&&&0178.&&&&&0178 dagar 21853&&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 år och &&&&&&&&&&&&0305.&&&&&0305 dagar 15 juni 1945 26549&&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072 år och &&&&&&&&&&&&0252.&&&&&0252 dagar
Hamrin, FelixFelix Hamrin 14 januari 1875 21023&&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 år och &&&&&&&&&&&&0205.&&&&&0205 dagar 0049&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 dagar 21072&&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 år och &&&&&&&&&&&&0254.&&&&&0254 dagar 27 november 1937 22962&&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062 år och &&&&&&&&&&&&0317.&&&&&0317 dagar
Hansson, Per AlbinPer Albin Hansson 28 oktober 1885 17132&&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046 år och &&&&&&&&&&&&0332.&&&&&0332 dagar 5024&&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 år och &&&&&&&&&&&&0276.&&&&&0276 dagar 22257&&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 år och &&&&&&&&&&&&0343.&&&&&0343 dagar 6 oktober 1946 22257&&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 år och &&&&&&&&&&&&0343.&&&&&0343 dagar
Pehrson-Bramstorp, AxelAxel Pehrson-Bramstorp 19 augusti 1883 19297&&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 år och &&&&&&&&&&&&0305.&&&&&0305 dagar 0101&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0101.&&&&&0101 dagar 19398&&&&&&&&&&&&&053.&&&&&053 år och &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 dagar 19 februari 1954 25751&&&&&&&&&&&&&070.&&&&&070 år och &&&&&&&&&&&&0184.&&&&&0184 dagar
Erlander, TageTage Erlander 13 juni 1901 16556&&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 år och &&&&&&&&&&&&0120.&&&&&0120 dagar 8404&&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 år och &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 dagar 24960&&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 år och &&&&&&&&&&&&0123.&&&&&0123 dagar 21 juni 1985 30689&&&&&&&&&&&&&084.&&&&&084 år och &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 dagar
Palme, OlofOlof Palme 30 januari 1927 15598&&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 år och &&&&&&&&&&&&0257.&&&&&0257 dagar 3790&&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 år och &&&&&&&&&&&&0137.&&&&&0137 dagar 21579&&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 år och &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 dagar 28 februari 1986 21579&&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 år och &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 dagar
Fälldin, ThorbjörnThorbjörn Fälldin 24 april 1926 18430&&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 år och &&&&&&&&&&&&0167.&&&&&0167 dagar 1832&&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 år och &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 dagar 20621&&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056 år och &&&&&&&&&&&&0167.&&&&&0167 dagar 2016072323 juli 2016 32963&&&&&&&&&&&&&090.&&&&&090 år och &&&&&&&&&&&&&090.&&&&&090 dagar
Ullsten, OlaOla Ullsten 23 juni 1931 17284&&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 år och &&&&&&&&&&&&0117.&&&&&0117 dagar 0359&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0359.&&&&&0359 dagar 17643&&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 år och &&&&&&&&&&&&0111.&&&&&0111 dagar 2018052828 maj 2018 31751&&&&&&&&&&&&&086.&&&&&086 år och &&&&&&&&&&&&0339.&&&&&0339 dagar
Carlsson, IngvarIngvar Carlsson 9 november 1934 18740&&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051 år och &&&&&&&&&&&&0112.&&&&&0112 dagar 2575&&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 år och &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 dagar 22414&&&&&&&&&&&&&061.&&&&&061 år och &&&&&&&&&&&&0134.&&&&&0134 dagar Lever ännu 31056&&&&&&&&&&&&&085.&&&&&085 år och &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 dagar (lever ännu)
Bildt, CarlCarl Bildt 15 juli 1949 15421&&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 år och &&&&&&&&&&&&&081.&&&&&081 dagar 1099&&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 år och &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 dagar 16520&&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 år och &&&&&&&&&&&&&084.&&&&&084 dagar Lever ännu 25694&&&&&&&&&&&&&070.&&&&&070 år och &&&&&&&&&&&&0127.&&&&&0127 dagar (lever ännu)
Persson, GöranGöran Persson 20 januari 1949 17228&&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 år och &&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062 dagar 3850&&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 år och &&&&&&&&&&&&0198.&&&&&0198 dagar 21078&&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 år och &&&&&&&&&&&&0259.&&&&&0259 dagar Lever ännu 25870&&&&&&&&&&&&&070.&&&&&070 år och &&&&&&&&&&&&0303.&&&&&0303 dagar (lever ännu)
Reinfeldt, FredrikFredrik Reinfeldt 4 augusti 1965 15038&&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 år och &&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 dagar 2919&&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 år och &&&&&&&&&&&&0362.&&&&&0362 dagar 17957&&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 år och &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 dagar Lever ännu 19830&&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054 år och &&&&&&&&&&&&0107.&&&&&0107 dagar (lever ännu)
Löfven, StefanStefan Löfven 21 juli 1957 20893&&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 år och &&&&&&&&&&&&&074.&&&&&074 dagar 1873&&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 år och &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 dagar Regerande statsminister Lever ännu 22766&&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062 år och &&&&&&&&&&&&0121.&&&&&0121 dagar (lever ännu)

Tidigare statsministrar som återkommit som annat statsrådRedigera

Nedan följer en lista över tidigare statsministrar som har tjänstgjort som statsråd under en annan statsminister.

 • Arvid Lindman, utrikesminister 1917 (statsminister 1906–1911, 1928–1930)
 • Ernst Trygger, utrikesminister 1928–1930 (statsminister 1923–1924)
 • Rickard Sandler, utrikesminister 1932–1936, 1936–1939 (statsminister 1925–1926)
 • Axel Pehrsson-Bramstorp, jordbruksminister 1936–1945 (statsminister juni–september 1936)
 • Ola Ullsten, utrikesminister 1979–1982 (statsminister 1978–1979)
 • Carl Bildt, utrikesminister 2006–2014 (statsminister 1991–1994)

Se ävenRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Efter Per-Albin Hanssons död fungerade Östen Undén som tillförordnad statsminister, i sin egenskap av regeringens andre excellens och minister för utrikes ärendena, fram till dess att Tage Erlander svurits in i ämbetet.
 2. ^ Efter Olof Palmes död fungerade Ingvar Carlsson som tillförordnad statsminister fr.o.m. den 1 mars 1986 t.o.m. den 12 mars 1986, då han formellt utsågs till statsminister av riksdagen.
 3. ^ Stefan Löfven röstades bort av riksdagen den 25 september 2018, men upprätthöll ämbetet expeditionsvis i väntan på att riksdagen skulle utse en ny statsminister.SVT: "Stefan Löfven röstar bort Löfven (S) som statsminister", 2018-09-25, läst 2018-12-10. Den 18 januari 2019 valdes Löfven på nytt till statsminister, så han har alltså innehaft ämbetet oavbrutet sedan den 3 oktober 2014.

ReferenserRedigera

 1. ^ [a b] ”Nya arvoden för statsråden”. Riksdagen.se. https://riksdagen.se/sv/press/pressmeddelanden/2019/jun/14/nya-arvoden-for-statsraden/. 
 2. ^ ”World Statesmen”. http://www.worldstatesmen.org/Sweden.html. Läst 25 juni 2011. 
 3. ^ [a b] Regeringsformen 1809 med ändringar 1809–1974, SNS, hämtad 2012-04-15.
 4. ^ de Geer, Louis (1906). ”Å nyo statsminister (1875–1876)”. Minnen. Stockholm: P. A. Norstedt & Söners Förlag. sid. 187–202 
 5. ^ "Nikita Chrusjtjov charmar svenskarna". Sveriges Radio. Läst 2012-04-15.
 6. ^ RF 5 kap 3 §
 7. ^ RF 6 kap 1 §
 8. ^ RF 6 kap 6 §
 9. ^ RF 6 kap 2 §
 10. ^ RF 6 kap 8 §
 11. ^ RF 6 kap 9§
 12. ^ RF 6 kap 10 §
 13. ^ RF 7 kap 1 §
 14. ^ [a b] RF 7 kap 3 §
 15. ^ RF 7 kap 4§
 16. ^ RF 7 kap 7§
 17. ^ RF 7 kap 5 §
 18. ^ RF 7 kap 7 §
 19. ^ Ibid.
 20. ^ RF 15 kap 2 §
 21. ^ RO 1 kap 4 §
 22. ^ RO 8 kap 8 §
 23. ^ ”Prisomräknaren”. Statistiska centralbyrån. https://www.scb.se/prisomraknaren. Läst 15 november 2019. 
 24. ^ Thermænius, Edvard, ”Louis G De Geer”, Svenskt biografiskt lexikon, "10:e", Riksarkivet, s. 519 
 25. ^ Söderpalm, Sven Anders, ”Arvid R F Posse”, Svenskt biografiskt lexikon, "29:e", Riksarkivet, s. 459 
 26. ^ Linder, Nils, red. (1875–1899), ”Thyselius, Karl Johan”, Nordisk familjebok, "16:e" (1:a), Stockholm: Gernandts förlag, s. 243–244 
 27. ^ Linder, Nils, red. (1875–1899), ”Themptander, Oscar Robert”, Nordisk familjebok, "16:e" (1:a), Stockholm: Gernandts förlag, s. 145–147 
 28. ^ Hallendorff, O., ”D A Gillis Bildt”, Svenskt biografiskt lexikon, "4:e", Riksarkivet, s. 318 
 29. ^ Linder, Nils, red. (1875–1899), ”Åkerhielm, Johan Gustaf Nils Samuel”, Nordisk familjebok, "18:e" (1:a), Stockholm: Gernandts förlag, s. 391–392 
 30. ^ [a b] Boëthius, Simon, ”Erik Gustaf Boström”, Svenskt biografiskt lexikon, "5:e", Riksarkivet, s. 540 
 31. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai] Sveriges regeringar under 100 år, Regeringskansliet, arkiverad från ursprungsadressen den 7 januari 2015, https://web.archive.org/web/20150107175608/http://www.regeringen.se/sb/d/4393, läst 25 juli 2015 
 32. ^ Sverige har fått en ny regering, Sveriges riksdag, 2 oktober 2014, http://www.riksdagen.se/sv/Start/Aktuellt/Riksdagen-rostar-om-forslaget-till-statsminister/, läst 25 juli 2015 

WebbkällorRedigera

Externa länkarRedigera