Likhetsfeminism, likartsfeminism, är en gemensam benämning på de riktningar inom feminism som anser att skillnaderna mellan könen väsentligen är sociala konstruktioner och därmed kulturberoende. De sätter alltså miljön i centrum, i motsats till särartsfeministerna som sätter biologiska skillnader i centrum.

Uppdelningen i särartsfeminism och likhetsfeminism kan ses som den mest grundläggande indelningen när det gäller olika feministiska åskådningar.[källa behövs] Dessa två huvudgrenar kan sedan delas in ytterligare i olika riktningar. Särartsfeminism har kopplingar till essentialism, medan likhetsfeminism hör samman med konstruktivism och postmodernism[källa behövs] .

Väsentligen är hela den feministiska rörelsen i Sverige i dag likhetsfeministisk; särartsfeminismen är marginaliserad. Till likhetsfeminismen hör bland annat liberalfeminism, socialistisk feminism och radikalfeminism.