Latinska kyrkan

största samfundet inom romerskkatolska kyrkan

Latinska kyrkan är den största delkyrkan i katolska kyrkan. Den följer den latinska riten och utgick i territoriell omfattning ursprungligen från Västeuropa, men täcker i dag genom mission i princip hela världen, med undantag för katolska östkyrkor i Mellanöstern och Östeuropa.

Förhållande till östlig kristendomRedigera

Östlig kristendom avser dels sådana kyrkor som brutit kyrkogemenskapen med Rom (de ortodoxa kyrkorna), dels sådana som aldrig brutit eller som återfunnit sagda kyrkogemenskap (katolska östkyrkor).

Katolska östkyrkorRedigera

Inom katolska kyrkan ingår flera katolska östkyrkor, delkyrkor som står i full gemenskap med påven i Rom och resten av den katolska kyrkan.

Ortodox kristendomRedigera

De ortodoxa kyrkorna och den romersk-katolska kyrkan delar formellt sett samma lära (kristologi, ecklesiologi, prästämbete, mässoffer, sju sakrament, helgonvördnad, klosterväsende, biskopscelibat, med mera), men har ännu inte kunnat enas vare sig i fråga om den romerske påvens överhöghet eller i filioquestriden. ”Filioque” är ett latinskt tillägg till den nicenska trosbekännelsen, vars teologiska innebörd är att den Helige Ande utgår av Fadern och Sonen. De ortodoxt kristna uppfattar satsen ”den Helige Ande utgår av Sonen” som teologiskt ohållbar. Striden kring detta ord bidrog till inte ringa del till den stora schismen 1054.