Landskapsfogdeämbetet är en utsökningsmyndighetÅland och är underställt Finlands justitieministerium. Landskapsfogden är utmätningsman, notarius publicus och offentligt köpvittne samt har hand om verkställighet av frihetsstraff. Till fogdens uppgifter hör även att ge handräckning enligt lagen om avbetalningsköp. Till landskapsfogdeämbetets arbetsuppgifter hör även vräkningar, verkställighet av säkerhetsåtgärder samt verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt.