Länsförsäkringar är en svensk federation av 23 svenska ömsesidiga försäkringsbolag. I Länsförsäkringar ingår också det av de 23 bolagen gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag, däribland Länsförsäkringar Bank, Agria och Wasa Kredit. Vart och ett av de 23 bolagen täcker ett avgränsat geografiskt område och ägs av dem som har tecknat försäkring i respektive bolag. De 23 bolagen är ägarmässigt och juridiskt fristående från varandra, och samarbetet inom gruppen regleras av avtal. Det högsta gemensamma beslutande organet i Länsförsäkringsgruppen är ett ägarkonsortium där de 23 bolagen tillsammans fattar beslut. Det äldsta bolaget i gruppen grundades 1801.[1][2]

Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar logo.svg
Org.nr502010-9681
TypFederation[förtydliga]
HuvudkontorSverige Stockholm, Sverige
NyckelpersonerMaria Engholm
Styrelseordförande
Mathias Collén
VD
BranschFörsäkringsbolag
Antal anställda2 583 (2022)
Historik
Grundat1936 (1801)
Ekonomi
Rörelseresultat 2 350 miljoner SEK
Vinst efter skatt 1 995 miljoner SEK
Tillgångar 688,0 miljarder SEK
Eget kapital 35,5 miljarder SEK
Struktur
Ägare23 försäkringsbolag
DotterbolagLänsförsäkringar Bank
Länsförsäkringar Fondliv
Länsförsäkringar Liv
Länsförsäkringar Gruppliv
Agria
Övrigt
WebbplatsLansforsakringar.se
FotnoterSiffror från 2022 års bokslut.

Länsförsäkringsgruppen hade 2016 totalt cirka 3,7 miljoner kunder och 6 200 medarbetare, varav huvuddelen i Sverige. Länsförsäkringar är marknadsledande på skadeförsäkring och den femte största retailbanken på den svenska marknaden. Utomlands bedrivs verksamhet främst av Agria, som finns representerat i bland annat Norge, Danmark, Finland och Storbritannien.[1]

De 23 länsbolagen erbjuder sina kunder, i vissa fall tillsammans med lokala franchisetagare, ett brett utbud inom försäkring, bank, pension och fastighetsförmedling. Inom sakförsäkring är i de flesta fall det lokala bolaget försäkringsgivare, i andra fall är det lokala bolaget förmedlare av de gemensamma bolagens produkter. De 23 bolagen har i de flesta fall enats om gemensamma produkter och villkor, men det finns skillnader mellan bolagens erbjudanden på respektive lokal marknad.

Det gemensamt ägda bolaget Länsförsäkringar AB med säte i Stockholm grundades 1936 och har de 23 länsförsäkringsbolagens uppdrag att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, bedriva utvecklingsarbete och ge service till bolagen. Förutom Länsförsäkringar AB så omfattar Länsförsäkringar AB-koncernen Länsförsäkringar Sak, Länsförsäkringar Bank, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv samt dotterbolag till dessa. De 23 Länsförsäkringsbolagen runt om i Sverige ingår däremot alltså inte i Länsförsäkringar AB-koncernen. Länsförsäkringar AB-koncernen hade 2016 ca 1 800 anställda. Förutom de 23 länsbolagen, så äger även 16 mindre socken- och häradsbolag aktier i Länsförsäkringar AB.[3]

Nyckeltal 2022 redigera

 • Premieintäkt sakförsäkring, Mkr 32 768
 • Försäkringstekniskt resultat, sakförsäkring Mkr 3 518
 • Inlåning från allmänheten bank, Mkr 153 341
 • Utlåning till allmänheten bank, Mkr 384 104
 • Antal kunder 3,9 miljoner
 • Marknadsandelar:
Sakförsäkring (andel av inbetalda premier) 30,6 %
Tjänstepension (premieinkomst, exkl. avtal) 25,8 %
Bank (hushålls- och bostadsutlåning, privatmarknad) 7,3 %

Historik redigera

 • 1801 Det första ömsesidiga och lokala länsförsäkringsbolaget bildas.
 • 1917 Samarbetet inom länsförsäkringsgruppen inleddes genom Länsförsäkringsbolagens Förening.
 • 1936 Det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB bildas.
 • 1969 Den gruppgemensamma blå-röd-vita symbolen etableras och det gemensamma varumärket Länsförsäkringar anammas av flertalet av länsförsäkringsbolagen.
 • 1985 Länsförsäkringar startar livförsäkringsbolag.
 • 1996 Länsförsäkringar Bank etableras med in- och utlåningsprodukter. Successivt utökas produktsortimentet med kort, sparfonder och hypotekslån till att idag vara en fullsortimentsbank.
 • 1998 Länsförsäkringar fusionerar med Wasa
 • 1999 Fastighetsbolaget Humlegården förvärvas.
 • 2001 Försäkringsbolaget Svenska Brand förvärvas.
 • 2001 Försäkringsbolaget Allianz svenska bestånd förvärvas.
 • 2002 Samarbete med ABN AMRO om kapitalförvaltning inleds. Länsförsäkringar utses till Årets Bank av tidningen Privata Affärer.
 • 2004 Länsförsäkringsbolagen börjar teckna även trafikförsäkring som direktförsäkring.
 • 2007 Länsförsäkringar Liv blir valbar förvaltare både för traditionell försäkring och fondförsäkring i den nya ITP-planen.
 • 2011 Länsförsäkringar AB förvärvar Länsförsäkringar Fondliv från Länsförsäkringar Liv som ett steg i en långsiktig satsning på fondförsäkring och tjänstepensioner. Nyteckning av traditionell försäkring stängs. Länsförsäkringar utses till Årets Bank av tidningen Privata Affärer.

Kundägt redigera

Länsförsäkringars bolagsform är ömsesidig vilket betyder att ägarna utgörs av bolagets kunder och försäkringstagare. Eftersom länsförsäkringsbolagen är kundägda finns inte några externa aktieägare eller andra specifika ägarintressen. Genom valda representanter, fullmäktige och styrelse, utövar kunderna aktiv påverkan. En följd av att Länsförsäkringar är kundägt är att kunderna goda år kan få del av resultatet i form av återbäring.

I fallet Länsförsäkringar Östgöta (f.d. Östgöta Brandstodsbolag) består fullmäktige av 75 ledamöter (och ytterligare lika många suppleanter) indelade i tre valkretsar om 25 i varje. Mandattiden är tre år och val förrättas i en valkrets årligen. Styrelse, ombud och andra tjänstemän inom Brandstodsbolaget föreslår och väljer ut kandidater och fullmäktigeval genomförs sedan vid sammanträden där försäkringsdeltagarna kan deltaga. Röstning sker därvid enligt huvudtalsmetoden (innebär troligen en röst per närvarande försäkringstagare eller möjligen per hushåll). Återförsäkringstagare har inte i denna egenskap rösträtt. Fullmäktigeledamöterna deltar sedan vid bolagsstämma med en röst var och väljer på förslag av valberedning styrelse, revisorer etc samt fattar ev beslut om inriktning, stadgeändring etc.

Genom denna process, där valen förrättas i skymundan (kallelse endast genom annons), där bara en tredjedel av fullmäktige väljs åt gången, där kandidaterna tillsätts av bolagets tjänstemän, där det troligen bara finns en kandidat per fullmäktigeplats och där fullmäktiges makt inskränker sig till att expediera valberedningens förslag riskerar kundinflytandet att i praktiken bli mycket svagt (eller i varje fall helt beroende av ledningens lyhördhet) så att länsbolaget i praktiken blir en tjänstemannastyrd organisation. Ett visst skydd mot detta finns i begränsningar för tjänstemännens deltagande i den valberedning som föreslår styrelse och i att styrelsen kan tänkas innehålla försäkringstagarrepresentanter eller andra från tjänstemannakår och bolagsledning fristående ledamöter.

Länsförsäkringar Bank ägs inte av bankkunderna utan av försäkringskunderna via länsbolagen och Länsförsäkringar AB.

Samarbete med högskolor och universitet redigera

Företaget är en av de främsta medlemmarna, benämnda Senior Partners, i Handelshögskolan i Stockholms partnerprogram för företag som bidrar finansiellt till Handelshögskolan i Stockholm och nära samarbetar med den vad gäller utbildning och forskning.[4][5]

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

Externa länkar redigera