Ett konvent är ett tillfälligt organ som sammankallas i samband med fördragsändringar inom Europeiska unionen. Konventet sammankallas av Europeiska rådets ordförande om Europeiska rådet med enkel majoritet beslutar att fördragsändringar ska utredas. Företrädare för bland annat medlemsstaternas parlament, stats- eller regeringscheferna, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen deltar i konventet, vars huvuduppgift är att grundligt bereda fördragsändringarna. Konventet utarbetar en rekommendation till en regeringskonferens, som i sin tur utarbetar de fördragsändringar som ska antas.[1]

Genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, infördes ett ordinarie ändringsförfarande av unionens fördrag som innebär att konvent alltid ska sammankallas om inte de föreslagna fördragsändringarna är mycket begränsade. Europeiska rådet kan med enkel majoritet efter godkännande av Europaparlamentet besluta att inget konvent ska sammankallas, utan att regeringskonferensens mandat istället ska fastställas av Europeiska rådet. Om fördragsändringarna dessutom är begränsade till unionens inre politik och inte utökar unionens befogenheter, kan Europeiska rådet med enhällighet direkt anta fördragsändringarna efter samråd med Europaparlamentet, kommissionen och, om förslaget rör institutionella ändringar på det monetära området, Europeiska centralbanken, utan att varken något konvent eller någon regeringskonferens sammankallas.

Inget konvent har sammankallats sedan Lissabonfördraget införde möjligheten till det. Däremot har två konvent sammankallats av Europeiska rådet tidigare, ett i samband med utarbetandet av stadgan om de grundläggande rättigheterna 1999–2000 och ett i samband med utarbetandet av Europeiska konstitutionen 2001–2003.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Artikel 48.3 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 42. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.