År 1940 initierade Svenska Missionsförbundets Ungdom (SMU) frågan om en kristen beredskap. Den 7 maj samma år hölls sammanträde med SMU samt författaren Harry Blomberg. Harry Blomberg ville vidga verksamheten, och ett sammanträde sammankallades till dagen därpå utifrån medlemslistan Hjälp Krigets Offer. Vid sammanträdet deltog SMU:s och Missionsförbundets representanter, Harry Blomberg samt representanter för Svenska kyrkan, Baptistsamfundet, Svenska metodistkyrkan, EFS, Pingströrelsen, Frälsningsarmén, Svenska frälsningsarmén, KFUM, KFUK och Förbundet för kristet samhällsliv. Kommitténs arbete kom att från första början ha en tydlig ekumenisk prägel. En interimskommitté på sju personer tillsattes där Harry Blomberg och SMU-sekreteraren Richard Larsson adjungerades. Kommittén fick sammansättningen Axel Andersson (ordförande), Tord Ström, Elsa Cedergren, Edvin Ryhde, Efraim Almgren, Lewi Pethrus och Johan Hillborg. Kommittén beslöt att sända Harry Blomberg och fru Ester Lutteman (KFUK) på var sin föredragsturné samt att sända ett upprop till Sveriges kristna ledare. I föredragsturnén ingick att samla in ekonomiska medel till de inkallades familjer samt att bilda lokala kristna samarbetskommittéer och i övrigt främja lokala initiativ. Svenska kyrkans diakonistyrelse kom att parallellt starta en kommitté för andlig beredskap.

I juni 1940 inbjöds Kommittén för kristen beredskap av Diakonistyrelsen att samarbeta om ”Den inre beredskapens dag” på Skansen. Det förekom samarbetssvårigheter i förhållande till Diakonistyrelsens egen kommitté, Svenska kyrkans representation i kommittén och de frikyrkliga representanterna. Kommittén valde därför att upplösas den 14 september 1940, och de insamlade medlen från föredragsturnén fick dels täcka den ekonomiska förlust som arrangemanget på Skansen medförde, dels i övrigt fördela medlen på de deltagande organisationerna i kommittén. Harry Blomberg fick då anses representera Oxfordgrupprörelsen och uppfattningen att medel även skulle fördelas till den organisationen.

Den 8 oktober 1940 nybildades Kommittén för kristen beredskap men nu med medlemmar från de samfund och ungdomsrörelser som var anslutna till Frikyrkliga samarbetskommittén och Frikyrkliga ungdomsrådet. Kommittén antog i november 1940 ett program för kristen beredskap.

Den 7 december 1945 upplöstes kommittén. Eventuella överblivna medel skulle överlämnas till Estniska missionskommittén. Runt om i landet hade det bildats frikyrkliga samarbetskommittéer.

Källor

redigera
  • Arkivbeskrivning, Nationell arkivdatabas, [1]